e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-7
Promocja: -38%


Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty

Robert C. Martin
promocja -38%
cena: 67.887096774194 z 42.09 z
Data wydania: 2010-02-19
stron: 424, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj najlepsze metody tworzenia doskona³ego kodu

 • Jak pisaæ dobry kod, a z³y przekszta³ciæ w dobry?
 • Jak formatowaæ kod, aby osi±gn±æ maksymaln± czytelno¶æ?
 • Jak implementowaæ pe³n± obs³ugê b³êdów bez za¶miecania logiki kodu?
O tym, ile problemów sprawia niedbale napisany kod, wie ka¿dy programista. Nie wszyscy jednak wiedz±, jak napisaæ ten ¶wietny, „czysty” kod i czym w³a¶ciwie powinien siê on charakteryzowaæ. Co wiêcej – jak odró¿niæ dobry kod od z³ego? Odpowied¼ na te pytania oraz sposoby tworzenia czystego, czytelnego kodu znajdziesz w³a¶nie w tej ksi±¿ce. Podrêcznik jest obowi±zkow± pozycj± dla ka¿dego, kto chce poznaæ techniki rzetelnego i efektywnego programowania.
W ksi±¿ce „Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty” szczegó³owo omówione zosta³y zasady, wzorce i najlepsze praktyki pisania czystego kodu. Podrêcznik zawiera tak¿e kilka analiz przypadków o coraz wiêkszej z³o¿ono¶ci, z których ka¿da jest doskona³ym æwiczeniem porz±dkowania zanieczyszczonego b±d¼ nieudanego kodu. Z tego podrêcznika dowiesz siê m.in., jak tworzyæ dobre nazwy, obiekty i funkcje, a tak¿e jak tworzyæ testy jednostkowe i korzystaæ z programowania sterowanego testami. Nauczysz siê przekszta³caæ kod zawieraj±cy problemy w taki, który jest solidny i efektywny.
 • Nazwy klas i metod
 • Funkcje i listy argumentów
 • Rozdzielanie poleceñ i zapytañ
 • Stosowanie wyj±tków
 • Komentarze
 • Formatowanie
 • Obiekty i struktury danych
 • Obs³uga b³êdów
 • Testy jednostkowe
 • Klasy i systemy
 • Wspó³bie¿no¶æ
 • Oczyszczanie kodu

Niech stworzony przez Ciebie kod imponuje czysto¶ci±!Cena: 42.09 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (32.45z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Elementy systemów komputerowych (41.50z)

Pozostae z serii: Inne

Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne (49.00z)
¦wiat³a, ujêcie, retusz. Od pustego studia do gotowej fotografii (59.00z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (17.90z)
.NET Standard 2.0 Cookbook (179.00z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Ethereum Projects for Beginners (84.99z)
Pere³ki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 2 (129.00z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 2. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (39.92z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 2 (37.95z)
ASP.NET 3.5 dla programistów PHP (34.90z)
Fundamentals of Deep Learning. 2nd Edition (254.15z)
Java. Receptury. Wydanie III (54.45z)
Hands-On Artificial Intelligence on Amazon Web Services (139.00z)
The Python Workshop (129.00z)
Administering SQL Server 7 (egzamin 70-028) (45.00z)
Deep Reinforcement Learning Hands-On - Second Edition (169.00z)
Programming Chrome Apps (143.65z)
The Ruby Programming Language (135.15z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie IV) (33.90z)