e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu

Stephan Roth
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2018-07-20
stron: 296, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Wzorce i najlepsze praktyki rozwoju ³atwego w utrzymaniu oprogramowania w C++17

Jêzyk C++ jest wszechstronnym, potê¿nym jêzykiem programowania, który ma bardzo ró¿ne zastosowania. To klasyczne, wci±¿ udoskonalane i unowocze¶niane narzêdzie. Problemem jednak jest to, ¿e programi¶ci pisz±cy w C++ do¶æ czêsto maj± z³e nawyki. Nie przestrzegaj± zasad manifestu Software Craftsmanship, stosuj± okropn± sk³adniê, ca³kowicie ignoruj± podstawowe regu³y prawid³owego projektowania i pisania oprogramowania, a tworzony przez nich kod, choæ czêsto wydajny i szybki, bywa niemal niemo¿liwy w utrzymaniu.
Je¶li chcesz, aby Twój kod C++ sta³ siê optymalny i zyska³ wy¿sz± jako¶æ, powiniene¶ uwa¿nie przestudiowaæ tê ksi±¿kê. Pisanie dobrego kodu oznacza przyjemniejsz± i wydajniejsz± pracê. Niezale¿nie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodê z C++, czy jeste¶ do¶wiadczonym deweloperem, znajdziesz w tej publikacji cenne i przydatne informacje dotycz±ce zasad pisania kodu. Akronimy KISS, YAGNI czy DRY zyskaj± dla Ciebie nowe znaczenie! Otrzymasz te¿ mnóstwo przydatnych wskazówek odnosz±cych siê do pisania funkcji, prowadzenia testów, obs³ugi wyj±tków i b³êdów, a nawet umieszczania komentarzy w kodzie. Na licznych przyk³adach pokazano, jak pisaæ zrozumia³y, elastyczny, ³atwy w konserwacji i wydajny kod w C++.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • Solidne wyja¶nienie zasad pisania czystego kodu w C++
  • Programowanie funkcyjne i obiektowe
  • Wskazówki dotycz±ce programowania sterowanego testami (Test Driven Development)
  • Wzorce projektowe i idiomy z C++
  • Praktyczne wykorzystanie wzorców projektowych podczas programowania

Czysty kod C++17: elegancja, prostota i moc.Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
C++ bez obaw (59.00z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
C++20 STL Cookbook (119.00z)
C++ Data Structures and Algorithm Design Principles (129.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)

Pozostae z serii: Inne

100 sposobów na Perl. eBook. Pdf (31.99z)
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania (44.90z)
MS Windows 2000 od ¶rodka (99.00z)
Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III (14.90z)
Full Stack Development with JHipster - Second Edition (129.00z)
Jak dzia³a Linux (35.40z)
Hands-On Explainable AI (XAI) with Python (159.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone (31.99z)
SQL Server 2017 Administrator's Guide (209.00z)
Fotografia daleko od domu (54.90z)
Dotknij i przeci±gnij. Projektowanie gier na ekrany dotykowe (36.85z)
Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II (47.00z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Learning Concurrent Programming in Scala - Second Edition (179.00z)
Swift 4. Koduj jak mistrz. Wydanie IV (36.85z)
Szkola bezpiecznej jazdy (21.90z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia (89.00z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Mobi (39.00z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV (149.00z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | sale konferencyjne Ciechocinek