e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów

Robert C. Martin
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2018-05-11
stron: 376, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Pierwsze linie kodu powstawa³y pó³ wieku temu. Komputery, na które tworzono te programy, w bardzo niewielkim stopniu przypomina³y wspó³czesne maszyny. Niezale¿nie od up³ywu lat, postêpu technologii i powstawania wymy¶lnych narzêdzi, jêzyków programowania czy frameworków pewne zasady tworzenia kodu pozostaj± niezmienne. S± takie same jak w czasie, gdy Alan Turing pisa³ pierwszy kod maszynowy w 1946 roku. Respektowanie tych zasad to warunek, ¿e uzyska siê oprogramowanie o czystej architekturze, czyli poprawne strukturalnie, ³atwe w utrzymaniu i rozwijaniu, a przede wszystkim dzia³aj±ce zgodnie z oczekiwaniami.
W tej ksi±¿ce w sposób jasny i bardzo interesuj±cy przedstawiono uniwersalne zasady architektury oprogramowania wraz z szeregiem wskazówek dotycz±cych stosowania tych regu³ w praktyce. Wyczerpuj±co zaprezentowano tu dostêpne rozwi±zania i wyja¶niono, dlaczego s± one tak istotne dla sukcesu przedsiêwziêcia. Publikacja jest wype³niona bardzo praktycznymi rozwi±zaniami problemów, z którymi musi siê mierzyæ wielu programistów. Szczególnie cenne s± uwagi dotycz±ce zapobiegania czêstemu problemowi, jakim jest stopniowa utrata jako¶ci kodu w miarê postêpu projektu. Ta ksi±¿ka obowi±zkowo powinna siê znale¼æ w podrêcznej biblioteczce ka¿dego architekta oprogramowania, analityka systemowego, projektanta i mened¿era!
Z ksi±¿ki dowiesz siê:
  • Do czego musz± d±¿yæ architekci oprogramowania i w jaki sposób mog± osi±gaæ te cele
  • Jak brzmi± najwa¿niejsze zasady projektowania oprogramowania zwi±zane z adresowaniem funkcji, separacj± komponentów i zarz±dzaniem danymi
  • W jaki sposób paradygmaty oprogramowania wzmagaj± dyscyplinê pracy
  • Co podczas tworzenia oprogramowania jest wiêcej, a co jest mniej wa¿ne
  • W jaki sposób implementowaæ optymalne struktury dla sieci WWW, baz danych, konsoli i aplikacji osadzonych

Czysta architektura - doskona³y kod!Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Elementy systemów komputerowych (41.50z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
Learning DevOps (109.00z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (37.95z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (44.16z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (24.34z)

Pozostae z serii: Inne

Qt 5 and OpenCV 4 Computer Vision Projects (129.00z)
JavaScript. Aplikacje WWW (39.90z)
Teoria liczb w zadaniach (41.07z)
Kubeflow for Machine Learning (169.15z)
FISZKI audio j. niemiecki Starter (15.19z)
iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V (61.38z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Microsoft SQL Server 2008 od ¶rodka: Zapytania w jêzyku T-SQL (87.92z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
JavaScript. Kurs video. Programowanie funkcyjne i reaktywne (29.00z)
Opowiadania drewnianego sto³u. 125 przepisów, jak sprawiæ przyjemno¶æ sobie i bliskim (37.95z)
Telefony komórkowe (29.90z)
Skutecznie unikaj internetowych oszustów (12.92z)
Arduino dla pocz±tkuj±cych. Podstawy i szkice (16.45z)
CSS3. Podrêcznik nowoczesnego webdevelopera (38.35z)
E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów (59.00z)
Hartowanie Linuksa we wrogich ¶rodowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor (59.00z)
Ajax on Rails. eBook. Pdf (34.90z)
Górskie wyprawy fotograficzne (35.40z)
AutoCAD 2004 (144.99z)