e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-28
Promocja: -39%


Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów

Robert C. Martin
promocja -39%
cena: 89 z 54.29 z
Data wydania: 2018-05-11
stron: 376, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Pierwsze linie kodu powstawa³y pó³ wieku temu. Komputery, na które tworzono te programy, w bardzo niewielkim stopniu przypomina³y wspó³czesne maszyny. Niezale¿nie od up³ywu lat, postêpu technologii i powstawania wymy¶lnych narzêdzi, jêzyków programowania czy frameworków pewne zasady tworzenia kodu pozostaj± niezmienne. S± takie same jak w czasie, gdy Alan Turing pisa³ pierwszy kod maszynowy w 1946 roku. Respektowanie tych zasad to warunek, ¿e uzyska siê oprogramowanie o czystej architekturze, czyli poprawne strukturalnie, ³atwe w utrzymaniu i rozwijaniu, a przede wszystkim dzia³aj±ce zgodnie z oczekiwaniami.
W tej ksi±¿ce w sposób jasny i bardzo interesuj±cy przedstawiono uniwersalne zasady architektury oprogramowania wraz z szeregiem wskazówek dotycz±cych stosowania tych regu³ w praktyce. Wyczerpuj±co zaprezentowano tu dostêpne rozwi±zania i wyja¶niono, dlaczego s± one tak istotne dla sukcesu przedsiêwziêcia. Publikacja jest wype³niona bardzo praktycznymi rozwi±zaniami problemów, z którymi musi siê mierzyæ wielu programistów. Szczególnie cenne s± uwagi dotycz±ce zapobiegania czêstemu problemowi, jakim jest stopniowa utrata jako¶ci kodu w miarê postêpu projektu. Ta ksi±¿ka obowi±zkowo powinna siê znale¼æ w podrêcznej biblioteczce ka¿dego architekta oprogramowania, analityka systemowego, projektanta i mened¿era!
Z ksi±¿ki dowiesz siê:
  • Do czego musz± d±¿yæ architekci oprogramowania i w jaki sposób mog± osi±gaæ te cele
  • Jak brzmi± najwa¿niejsze zasady projektowania oprogramowania zwi±zane z adresowaniem funkcji, separacj± komponentów i zarz±dzaniem danymi
  • W jaki sposób paradygmaty oprogramowania wzmagaj± dyscyplinê pracy
  • Co podczas tworzenia oprogramowania jest wiêcej, a co jest mniej wa¿ne
  • W jaki sposób implementowaæ optymalne struktury dla sieci WWW, baz danych, konsoli i aplikacji osadzonych

Czysta architektura - doskona³y kod!Cena: 54.29 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (55.20z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (54.29z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Learning DevOps (109.00z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (32.44z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)

Pozostae z serii: Inne

Objective-C. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
FISZKI audio hiszpañski S³ownictwo 1 (23.20z)
PostgreSQL 10 High Performance - Third Edition (159.00z)
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie IV (95.36z)
AutoCAD 2002 dla u¿ytkowników wersji 14 (49.00z)
Visual C++. Gotowe rozwi±zania dla programistów Windows (79.00z)
PHP 5. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (19.90z)
Zostañ webdeveloperem. Kurs video. CSS Grid i Flexbox (79.00z)
AngularJS. Kurs video. Czysty kod (79.00z)
Hands-On Bitcoin Programming with Python (84.99z)
Szeregi czasowe. Praktyczna analiza i predykcja z wykorzystaniem statystyki i uczenia maszynowego (43.45z)
Automated Testing in Microsoft Dynamics 365 Business Central (79.90z)
Zarz±dzanie lud¼mi w zespo³ach IT. Zabawne historie z ¿ycia mened¿era (38.35z)
Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (29.60z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie (57.00z)
Spring Security. Kurs video. Skuteczne metody zabezpieczeñ aplikacji (29.00z)
Privilege Escalation Techniques (159.00z)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
CSS3. Kurs video. Poziom pierwszy. Nowoczesne i stylowe strony WWW (29.00z)
Krótka historia czasu (26.23z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą | Ciechocinek wellness weekend dla dwojga