e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów

Robert C. Martin
promocja -50%
cena: 67 z 33.50 z
Data wydania: 2018-05-11
stron: 386, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Pierwsze linie kodu powstawa³y w po³owie ubieg³ego wieku. Komputery, na które tworzono te programy, w bardzo niewielkim stopniu przypomina³y wspó³czesne maszyny. Niezale¿nie od up³ywu lat, postêpu technologii i powstawania wymy¶lnych narzêdzi, jêzyków programowania czy frameworków pewne zasady tworzenia kodu pozostaj± niezmienne. S± takie same jak w czasie, gdy Alan Turing pisa³ pierwszy kod maszynowy w 1946 roku. Respektowanie tych zasad to warunek, ¿e uzyska siê oprogramowanie o czystej architekturze, czyli poprawne strukturalnie, ³atwe w utrzymaniu i rozwijaniu, a przede wszystkim dzia³aj±ce zgodnie z oczekiwaniami.
W tej ksi±¿ce w sposób jasny i bardzo interesuj±cy przedstawiono uniwersalne zasady architektury oprogramowania wraz z szeregiem wskazówek dotycz±cych stosowania tych regu³ w praktyce. Wyczerpuj±co zaprezentowano tu dostêpne rozwi±zania i wyja¶niono, dlaczego s± one tak istotne dla sukcesu przedsiêwziêcia. Publikacja jest wype³niona bardzo praktycznymi rozwi±zaniami problemów, z którymi musi siê mierzyæ wielu programistów. Szczególnie cenne s± uwagi dotycz±ce zapobiegania czêstemu problemowi, jakim jest stopniowa utrata jako¶ci kodu w miarê postêpu projektu. Ta ksi±¿ka obowi±zkowo powinna siê znale¼æ w podrêcznej biblioteczce ka¿dego architekta oprogramowania, analityka systemowego, projektanta i mened¿era!
Z ksi±¿ki dowiesz siê:
  • Do czego musz± d±¿yæ architekci oprogramowania i w jaki sposób mog± osi±gaæ te cele
  • Jak brzmi± najwa¿niejsze zasady projektowania oprogramowania zwi±zane z adresowaniem funkcji, separacj± komponentów i zarz±dzaniem danymi
  • W jaki sposób paradygmaty oprogramowania wzmagaj± dyscyplinê pracy
  • Co podczas tworzenia oprogramowania jest wiêcej, a co jest mniej wa¿ne
  • W jaki sposób implementowaæ optymalne struktury dla sieci WWW, baz danych, konsoli i aplikacji osadzonych

Czysta architektura - doskona³y kod!Cena: 33.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
DevOps Paradox (109.00z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Master Apache JMeter - From Load Testing to DevOps (109.00z)
Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (54.45z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
Mercurial: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)

Pozostae z serii: Inne

Python Automation Cookbook - Second Edition (129.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO TOM 3 (36.80z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (54.90z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Zestaw narzêdzi do administracji Windows. Efektywne rozwi±zania dla specjalistów IT Resource Kit + p³yta CD (103.20z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
Web Performance Daybook Volume 2 (72.24z)
Rozbudowa i naprawa serwerów (20.00z)
Game Development Projects with Unreal Engine (129.00z)
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia (54.45z)
Oracle Database 11g. Podrêcznik administratora baz danych (99.00z)
Sprawne zarz±dzanie projektami metod± Scrum (52.92z)
Nowe us³ugi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych (54.00z)
Programowanie w jêzyku Clojure (30.19z)
Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji (69.00z)
Norton Commander 4.0 w praktyce (6.00z)
Java Projects (159.00z)
Excel 2010: The Missing Manual (135.15z)
Learning Linux Shell Scripting (159.00z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | noclegi ciechocinek