e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów

Robert C. Martin
promocja -40%
cena: 67 z 40.20 z
Data wydania: 2018-05-11
stron: 386, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Pierwsze linie kodu powstawa³y w po³owie ubieg³ego wieku. Komputery, na które tworzono te programy, w bardzo niewielkim stopniu przypomina³y wspó³czesne maszyny. Niezale¿nie od up³ywu lat, postêpu technologii i powstawania wymy¶lnych narzêdzi, jêzyków programowania czy frameworków pewne zasady tworzenia kodu pozostaj± niezmienne. S± takie same jak w czasie, gdy Alan Turing pisa³ pierwszy kod maszynowy w 1946 roku. Respektowanie tych zasad to warunek, ¿e uzyska siê oprogramowanie o czystej architekturze, czyli poprawne strukturalnie, ³atwe w utrzymaniu i rozwijaniu, a przede wszystkim dzia³aj±ce zgodnie z oczekiwaniami.
W tej ksi±¿ce w sposób jasny i bardzo interesuj±cy przedstawiono uniwersalne zasady architektury oprogramowania wraz z szeregiem wskazówek dotycz±cych stosowania tych regu³ w praktyce. Wyczerpuj±co zaprezentowano tu dostêpne rozwi±zania i wyja¶niono, dlaczego s± one tak istotne dla sukcesu przedsiêwziêcia. Publikacja jest wype³niona bardzo praktycznymi rozwi±zaniami problemów, z którymi musi siê mierzyæ wielu programistów. Szczególnie cenne s± uwagi dotycz±ce zapobiegania czêstemu problemowi, jakim jest stopniowa utrata jako¶ci kodu w miarê postêpu projektu. Ta ksi±¿ka obowi±zkowo powinna siê znale¼æ w podrêcznej biblioteczce ka¿dego architekta oprogramowania, analityka systemowego, projektanta i mened¿era!
Z ksi±¿ki dowiesz siê:
  • Do czego musz± d±¿yæ architekci oprogramowania i w jaki sposób mog± osi±gaæ te cele
  • Jak brzmi± najwa¿niejsze zasady projektowania oprogramowania zwi±zane z adresowaniem funkcji, separacj± komponentów i zarz±dzaniem danymi
  • W jaki sposób paradygmaty oprogramowania wzmagaj± dyscyplinê pracy
  • Co podczas tworzenia oprogramowania jest wiêcej, a co jest mniej wa¿ne
  • W jaki sposób implementowaæ optymalne struktury dla sieci WWW, baz danych, konsoli i aplikacji osadzonych

Czysta architektura - doskona³y kod!Cena: 40.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
DDD. Kompendium wiedzy (19.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Kombinatoryka dla programistów. Klasyka informatyki (45.69z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Google App Engine. Kod w chmurze (31.35z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)

Pozostae z serii: Inne

Skrypty pow³oki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane. Wydanie II (59.00z)
Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy (17.90z)
The Complete VMware vSphere Guide (119.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Po prostu Nero 6 (29.90z)
Hands-On Reactive Programming with Reactor (139.00z)
Consul: Up and Running (220.15z)
Striptiz w erze apek i algorytmów (25.42z)
Essential Math for Data Science (220.15z)
Sprawne zarz±dzanie projektami metod± Scrum (38.64z)
Krótkie wprowadzenie do równañ ró¿niczkowych cz±stkowych (9.60z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie VII (43.45z)
Creating HTML5 Animations with Flash and Wallaby. Converting Flash Animations to HTML5 (55.24z)
Przestêpczo¶æ teleinformatyczna 2016 (13.66z)
Enterprise JavaBeans (89.00z)
Przyspieszenie. Lean i DevOps w rozwoju firm technologicznych (26.95z)
Mapa Agile & Scrum. Jak siê odnale¼æ jako Scrum Master (32.45z)
Photoshop CS5 PL. Szko³a efektu (109.00z)
Modelowanie systemów informatycznych w jêzyku UML 2.1 (31.20z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II. eBook. Mobi (77.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań