e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -69%


Cyberkolonializm. Poznaj ¶wiat cyfrowych przyjació³ i wrogów

Krzysztof Gawkowski
promocja -69%
cena: 44.838709677419 z 13.90 z
Data wydania: 2018-11-02
stron: 344, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

 

Ksi±¿ka "Cyberkolonializm. Poznaj ¶wiat cyfrowych przyjació³ i wrogów" Krzysztofa Gawkowskiego wyró¿niona!

Ksi±¿ka zdoby³a wyró¿nienie w kategorii publikacji popularnonaukowych i podrêczników w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepsz± Polsk± Ksi±¿kê Informatyczn± 2019.

 

--

Poznaj ¶wiat cyfrowych przyjació³ i wrogów...

Ludzko¶æ od wielu tysiêcy lat przekszta³ca i zmienia otaczaj±c± j± przestrzeñ. Jednak nawet XIX-wieczna rewolucja przemys³owa nie przyczyni³a siê w tak du¿ym stopniu do zmiany codziennego ¿ycia, ewolucji struktur spo³ecznych czy uwarunkowañ psychologicznych, jak wspó³czesny cybernetyczno-internetowy postêp. Nowoczesna technologia ju¿ dawno przekroczy³a granice wieku u¿ytkownika, a teraz mierzy siê z granic± czasu. Zaledwie 2 procent ludzi na ¶wiecie, którzy maj± dostêp do komputera, smartfonu czy internetu, deklaruje, ¿e mog³oby bez nich ¿yæ. W której grupie jeste¶ Ty?
Dobrodziejstwa technologiczne otoczy³y ¿ycie cz³owieka jak pajêczyna, z której ju¿ dzi¶ wydostaæ siê jest niezwykle ciê¿ko, a za kilka lat mo¿e to byæ ju¿ ca³kiem niemo¿liwe. Rozwój nowoczesnych technologii niesie ze sob± wiele korzy¶ci, ale i jeszcze wiêcej zagro¿eñ. Rodzi równie¿ pytania o kondycjê ludzko¶ci, o wszechobecn± mo¿liwo¶æ manipulacji. Polityka, bezpieczeñstwo, nasza w³asna prywatno¶æ i anonimowo¶æ — to wszystko s± zagadnienia, które Krzysztof Gawkowski porusza w swojej ksi±¿ce. Przeczytaj i dowiedz siê, gdzie czaj± siê niebezpieczeñstwa i jak siê przed nimi chroniæ. Naucz siê, jak nie daæ siê poch³on±æ i oszukaæ w cyfrowym ¶wiecie. Cyberkolonializm to ksi±¿ka o bliskiej przysz³o¶ci, która na pewno zmieni Twoje ¿ycie. Mo¿e sam zostaniesz cyfrowym rewolucjonist±?
Cena: 13.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Hands-on Nuxt.js Web Development (139.00z)
Pracuj dla pieniêdzy, projektuj dla przyjemno¶ci. Podrêcznik freelancera (44.90z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania (37.95z)
Testuj oprogramowanie jak Google. Metody automatyzacji (33.50z)
TiVo Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (84.92z)
Як не стати овочем. Інструкці&#x (17.17z)
ECDL. Przegl±danie stron internetowych i komunikacja. Modu³ 7 (31.20z)
Blender 3D By Example - Second Edition (109.00z)
The Kerbal Player's Guide. The Easiest Way to Launch a Space Program (143.65z)
AmigaOS 4 na weekend (20.00z)
Strengthening Deep Neural Networks. Making AI Less Susceptible to Adversarial Trickery (254.15z)
Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone (44.16z)
Wybrane aspekty cyberbezpieczeñstwa w Polsce (38.02z)
PDF Explained. The ISO Standard for Document Exchange (42.42z)
DevOps. ¦wiatowej klasy zwinno¶æ, niezawodno¶æ i bezpieczeñstwo w Twojej organizacji (42.35z)
IT Product Manager. Pierwsze kroki (21.95z)
Teoria gier. Krótkie Wprowadzenie 8 (19.70z)
Chcê zostaæ informatykiem (16.45z)
Hands-On Kubernetes on Azure - Second Edition (139.00z)
Heroku: Up and Running. Effortless Application Deployment and Scaling (38.17z)

Pozostae z serii: Inne

JRuby Cookbook (118.15z)
VMware vSphere 6.7 od podstaw (81.95z)
Mastering Tableau 2019.1 - Second Edition (139.00z)
Novell NetWare 5.x. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II poprawione (12.00z)
Bezpieczeñstwo sieci komputerowych - Praktyczne przyk³ady i æwiczenia w symulatorze Cisco Packet Tracer (42.00z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu (wydanie V) (24.90z)
Reinforcement Learning Algorithms with Python (109.00z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (12.90z)
Penetration Testing Azure for Ethical Hackers (139.00z)
Java Threads. 3rd Edition (135.15z)
Zwinni. Zbrodnia i Scrum (12.90z)
Czas na dziecko. Poradnik dla dojrza³ych matek (39.00z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
MS Windows 2000 od ¶rodka (99.00z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Bash. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (49.00z)
Just Spring Integration (72.24z)
Windows 7 PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Bezpieczeñstwo urz±dzeñ mobilnych. Receptury (39.90z)
Practical Node-RED Programming (129.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html