e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: windows
Seria: Inne


Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Æwiczenia praktyczne

Bartosz Danowski
cena: 24.90 z
Data wydania: 2008-12-05
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

System jest dla Ciebie, nie Ty dla systemu
- przejmij kontrolê nad Windows Vista

 • Jak szybko i sprawnie zainstalowaæ oraz uruchomiæ Windows Vista?
 • Jak radziæ sobie z typowymi problemami podczas u¿ytkowania systemu?
 • Jak zabezpieczyæ komputer przed wirusami i oprogramowaniem szpieguj±cym?
Wprowadzenie na rynek systemu Windows Vista spotka³o siê zarówno z zachwytem, jak i krytyk± jego u¿ytkowników. Mimo ¿e jest to bezpieczny, elastyczny i przyjazny system operacyjny, oferuj±cy wiele intuicyjnych rozwi±zañ i nowoczesnych udogodnieñ, mo¿e sprawiaæ k³opoty, szczególnie pocz±tkuj±cym u¿ytkownikom. Na sprawne dzia³anie Windows Vista ma bowiem wp³yw wiele ró¿nych czynników, z których najistotniejsza jest w³a¶ciwa konfiguracja systemu. Jak poradziæ sobie z tym i innymi typowymi problemami oraz zmusiæ system do wydajnej pracy, dowiesz siê w³a¶nie z tej ksi±¿ki.
Podrêcznik "Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Æwiczenia praktyczne" zawiera szczegó³owe omówienie problemów oraz ich przyczyn zwi±zanych z u¿ytkowaniem tego systemu operacyjnego. Zwiêz³e i praktyczne wyja¶nienia zosta³y dodatkowo zilustrowane zrzutami ekranu, natomiast æwiczenia krok po kroku omawiaj± zasady postêpowania w konkretnych sytuacjach. Ta ksi±¿ka podpowie Ci miêdzy innymi, co zrobiæ, gdy systemu operacyjnego nie mo¿na odnale¼æ na dysku komputera, jak rozwi±zywaæ problemy z niektórymi polskimi znakami i przygotowaæ Windows Vista do pracy z aplikacjami. Nauczysz siê tak¿e zwiêkszaæ wydajno¶æ i bezpieczeñstwo - po prostu bêdziesz wiedzia³, jak optymalnie wykorzystaæ system.
 • Instalacja i uruchamianie systemu
 • Rozwi±zywanie problemów dotycz±cych b³êdnej konfiguracji
 • Odzyskiwanie zapomnianego has³a
 • Optymalizacja pracy systemu
 • Przyspieszanie startu i zamykania systemu
 • Wykorzystanie wielu rdzeni podczas startu systemu
 • Automatyczna indeksacja zawarto¶ci dysku
 • Poprawa bezpieczeñstwa
 • Ochrona przed oprogramowaniem szpieguj±cym
 • Kontrola rodzicielska

Po prostu - wydajny i stabilny system!Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: windows

Klastry pracy awaryjnej w ¶rodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz±dzanie (47.00z)
Us³ugi terminalowe Windows 2000 (25.00z)
MS Windows 2000 (PL) Professional. Æwiczenia praktyczne (9.50z)
Windows Vista PL. Ksiêga eksperta (35.90z)
Windows Vista PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Windows 98 PL. Ksiêga eksperta (99.00z)
Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady (39.00z)
Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja (79.00z)
Rejestr Windows XP. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Windows NT 4 Server. Czarna ksiêga administratora (32.30z)
ABC systemu Windows Vista PL (29.00z)
Windows XP. Skuteczne rozwi±zania (29.00z)
Windows 2000 Server. Architektura i implementacja. Czarna ksiêga (54.60z)
Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem (54.90z)
Po prostu Windows Vista PL (59.00z)
Windows XP PL. Podstawy obs³ugi systemu (18.99z)
Windows XP PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Windows XP PL. Kurs (34.90z)
Windows 2000 Server. Vademecum profesjonalisty (150.00z)
Windows Server 2003. Podrêcznik administratora (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Mac OS X Leopard Pocket Guide (50.92z)
Jak to zrobiæ w Lightroomie Classic? Najkrótsze drogi do najlepszych rozwi±zañ. Wydanie II (17.90z)
Komputer PC. Poradnik bez kantów (34.90z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw. Wydanie V (81.95z)
The Art of Readable Code. Simple and Practical Techniques for Writing Better Code (118.15z)
Introducing GitHub. A Non-Technical Guide (101.15z)
Delicje i ³akocie (29.18z)
Zespó³ wygrany czy przegrany? W co graj± ludzie w firmach (24.74z)
Cloud Native programming with Golang (179.00z)
Learn Odoo (159.00z)
An Atypical ASP.NET Core 5 Design Patterns Guide (139.00z)
AutoCAD 14 PL dla Windows (twarda oprawa) (109.00z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (23.60z)
Mapping Hacks. Tips & Tools for Electronic Cartography (101.15z)
Windows 10. Kurs video. Krok po kroku (29.00z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom ¶rednio zaawansowany (39.90z)
PHP5. Profesjonalne tworzenie oprogramowania (33.00z)
Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji (79.00z)
ASP.NET Core 2 and Angular 5 (179.00z)
Understanding MySQL Internals (169.15z)