e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne

Grzegorz Kowalczyk
cena: 17.00 z
Data wydania: 2007-02-13
stron: 160, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl
Nadal piszesz dokumenty rêcznie lub na maszynie? Nie mêcz siê! Korzystanie z komputerowych edytorów tekstu, takich jak Word 2007, jest o wiele ³atwiejsze. Dziêki nim mo¿esz szybko wprowadziæ zmiany w ka¿dym miejscu tekstu, wydrukowaæ dokument tyle razy, ile zechcesz, bezpiecznie przechowywaæ pliki na komputerze czy b³yskawicznie przes³aæ je poczt± elektroniczn±. Najnowsza wersja programu Word udostêpnia ca³kowicie przebudowany interfejs, umo¿liwia ³atwiejsze formatowanie tekstu i zawiera rozbudowany system tworzenia wykresów, dziêki czemu bêdziesz móg³ szybciej tworzyæ efektowne dokumenty.
"Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne" to przystêpny samouczek, dziêki któremu szybko nauczysz siê korzystaæ z najpopularniejszego edytora tekstu na ¶wiecie. Poznasz g³ówne elementy interfejsu programu Word 2007 oraz nauczysz siê tworzyæ i edytowaæ dokumenty tekstowe. Dowiesz siê, jak otwieraæ i zapisywaæ pliki, a tak¿e jak wydrukowaæ napisany tekst. Opanujesz techniki formatowania tekstu, takie jak wybór czcionki, zmiana jej koloru czy manipulowanie marginesami. Przeczytasz tak¿e o tworzeniu list oraz tabel.
  • Nowy interfejs programu Word
  • Tworzenie i edycja dokumentów
  • Zarz±dzanie plikami tekstowymi
  • Drukowanie dokumentów
  • Formatowanie tekstu
  • Tworzenie tabel i list

Twórz, zmieniaj i drukuj dokumenty za pomoc± programu Word 2007.Cena: 17.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (24.90z)
Word 2010 PL. Kurs (39.00z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Word 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (8.00z)
ABC Word 2013 PL (19.20z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
ABC Word 2013 PL (34.90z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
Word 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (101.15z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Po prostu Word 2003 PL (29.90z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (36.85z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (52.92z)
Microsoft Word 2019 Krok po kroku (62.37z)
ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)

Pozostae z serii: Inne

3ds Max 2012. Biblia (199.00z)
20 Recipes for Programming PhoneGap. Cross-Platform Mobile Development for Android and iPhone (55.24z)
97 Things Every Information Security Professional Should Know (169.15z)
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej (6.68z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Python GUI Programming with Tkinter (159.00z)
Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (37.00z)
Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0. Interaktywne projekty od podstaw (29.90z)
Laravel w dzia³aniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II (54.45z)
JavaScript: The Definitive Guide. Activate Your Web Pages. 6th Edition (143.65z)
Mastering Concurrency in Python (159.00z)
HTML5. Podrêcznik programisty (67.00z)
Migrating Applications to the Cloud with Azure (129.00z)
Frontend developer. Kurs video. HTML i CSS. Poziom ¶rednio zaawansowany (49.00z)
Adobe Photoshop CC. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki i triki dla ka¿dego (39.00z)
BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (4.00z)
Bieszczady. Przewodniki górskie (wydanie III) (24.50z)
Salesforce Platform Developer I Certification Guide (129.00z)
Rachunkowo¶æ i sprawozdawczo¶æ finansowa wed³ug polskiego prawa bilansowego (40.00z)
Jakarta Struts Cookbook (143.65z)