e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne

Grzegorz Kowalczyk
cena: 13.00 z
Data wydania: 2004-01-07
stron: 156, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka ta ma na celu wprowadzenie czytelnika w arkana edycji tekstu z u¿yciem jednego z najpopularniejszych programów komputerowych - edytora Microsoft Word 2003, wchodz±cego w sk³ad pakietu Microsoft Office 2003 PL. Je¿eli u¿ywa³e¶ ju¿ poprzedniej wersji tego programu, znajdziesz w tej ksi±¿ce podstawowe informacje o zmianach, których dokonano w jego najnowszej edycji.
Ksi±¿ka ma na celu przygotowanie czytelnika do tworzenia tekstów, z którymi spotyka siê na co dzieñ w pracy, domu lub w szkole, czyli sprawozdañ, raportów, listów i wypracowañ. Znajdziesz w niej dziesi±tki æwiczeñ wraz z rozwi±zaniami przedstawionymi krok po kroku. Dziêki takiemu, ukierunkowanemu na praktykê podej¶ciu, szybko bêdziesz móg³ przyst±piæ do wykorzystania potê¿nego narzêdzia, jakim jest najnowsza wersja Worda.
W ksi±¿ce omówiono m.in.:
  • Uruchamianie Worda 2003
  • Tworzenie i edycjê dokumentów
  • Zapisywanie dokumentów w plikach
  • Drukowanie
  • Formatowanie tekstu
  • Tworzenie tabel i list wypunktowanych


Cena: 13.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
ABC Word 2010 PL (16.45z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (52.92z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)
ABC Word 2003 PL (18.00z)
Word 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)
Po prostu Word 2000 PL (18.99z)
Word 2003 PL. Kurs (34.90z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
ABC Word 2013 PL (19.20z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
ABC Word 2010 PL (29.90z)
Microsoft Word 2013. Krok po kroku (44.80z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (25.54z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)

Pozostae z serii: Inne

Planner nauki. Egzamin ósmoklasisty z matematyki (42.16z)
Niemiecki dla specjalistów IT. Kurs video. Poziom pierwszy. Komunikacja w codziennej pracy (49.00z)
Packet Guide to Routing and Switching. Exploring the Network Layer (63.74z)
Wspomnienie o przesz³o¶ci Ziemi 1 Problem trzech cia³ (26.59z)
Application Security for the Android Platform. Processes, Permissions, and Other Safeguards (59.42z)
Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3. Wydanie III (37.95z)
Ksiêga niesamowito¶ci (nie) z tej ziemi! Ksiêga faktów prawdziwych, choæ niezwyk³ych (22.41z)
Windows Commander. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie taktyczne (10.95z)
C++ Builder 5. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
Practical Data Wrangling (119.00z)
Niemiecki dla bystrzaków. Wydanie II (21.95z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
Sinatra: Up and Running. Ruby for the Web, Simply (55.24z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Mapowanie historyjek u¿ytkownika. Przepis na produkt idealny (32.45z)
Learning Java. An Introduction to Real-World Programming with Java. 5th Edition (254.15z)
Implementing Splunk 7, Third Edition (179.00z)
Samorz±d terytorialny w budowie spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce (6.98z)
OpenShift for Developers. A Guide for Impatient Beginners (84.92z)