e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: MS Office
Seria: Inne


Word 2016 PL. Æwiczenia praktyczne

Grzegorz Kowalczyk
cena: 29.90 z
Data wydania: 2016-04-25
stron: 192, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Word 2016 PL — bogactwo narzêdzi za jednym klikniêciem!

 • Przygotuj siê do startu! — czyli jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ program
 • Popraw to! — czyli jak zadbaæ dobry wygl±d dokumentu
 • Chcê wstawiæ ten obrazek! — czyli gdzie szukaæ narzêdzi do obs³ugi elementów graficznych
Microsoft od wielu lat stara siê u³atwiæ u¿ytkownikom korzystanie z pakietu Office, w tym tak¿e z programu Word, ale przecie¿ wszyscy wiemy, jak trudno jest szybko nauczyæ siê obs³ugi programu, z którym nie mieli¶my wcze¶niej do czynienia. W menu Worda kryje siê masa naprawdê przydatnych funkcji. Ju¿ jedno klikniêcie mo¿e zaowocowaæ prawdziw± rewolucj± w Twoim dokumencie! Je¶li chcesz bezbole¶nie i w krótkim czasie opanowaæ obs³ugê najnowszej wersji 2016, koniecznie siêgnij po ten podrêcznik.

Znajdziesz tu mnóstwo æwiczeñ, które u³atwi± Ci zrozumienie logiki programu i poruszanie siê po jego najwa¿niejszych opcjach. Zobaczysz, jak utworzyæ dokument o odpowiadaj±cych Ci parametrach, sprawdzisz, jak dzia³a Wst±¿ka, nauczysz siê wstawiaæ i zmieniaæ tekst wed³ug w³asnego uznania: dostosowywaæ wielko¶æ, kolor i krój czcionki, ustawiaæ ¶wiat³a i akapity, wstawiaæ znaki specjalne. Odkryjesz, jak stworzyæ eleganck± listê i wstawiæ tabelê z wa¿nymi danymi. Kolejnym krokiem bêdzie nauka dodawania obrazka z pliku zewnêtrznego albo rysowania go z u¿yciem kszta³tów dostêpnych w programie — bo czasem obraz wart jest tysi±ca s³ów.

Szybko i skutecznie opanuj program Word!

 • Interfejs u¿ytkownika edytora Word 2016
 • Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów
 • Formatowanie dokumentów
 • Tworzenie i edycja list
 • Tworzenie tabel
 • Praca z elementami graficznymi
 • Zarz±dzanie plikami
 • Drukowanie dokumentów

Naucz siê tworzyæ profesjonalne dokumenty!Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: MS Office

Word 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Edytor tekstów WORD - od podstaw (33.00z)
ABC PowerPoint 2016 PL (19.20z)
Microssoft Office 2016 Krok po kroku (71.82z)
Od Zera do ECeDeeLa - BASE (29.25z)
Microsoft Office 2019 Krok po kroku (71.82z)
Akademickie narzêdzia Microsoft Word 2007 (8.40z)
Office 2008 for Macintosh: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Microsoft Office 2019 Krok po kroku (55.92z)
MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko (26.95z)
Od zera do ECeDeeLa - Standard (25.36z)
Przystrój dokumenty Word eleganckimi ramkami (12.75z)
Egzamin 70-347 Udostêpnianie us³ug Office 365 (88.83z)
ABC MS Office 2010 PL (19.20z)
Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
ABC Word 2016 PL (19.20z)
MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko (49.00z)
Office 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (53.35z)
Wdro¿enie Office 365 w ma³ej organizacji krok po kroku (21.95z)
VBA dla Microsoft Office 365 i Office 2019 (96.85z)

Pozostae z serii: Inne

Informatyka ekonomiczna Teoria i zastosowania (108.12z)
Uk³ady mikroprocesorowe. Przyk³ady rozwi±zañ (39.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (10.44z)
Deep Learning. Receptury (26.95z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (19.90z)
HashiCorp Infrastructure Automation Certification Guide (139.00z)
Propose, Prepare, Present. How to become a successful, effective, and popular speaker at industry conferences (50.92z)
Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II (64.35z)
SQL Server Advanced Troubleshooting and Performance Tuning (254.15z)
Microsoft Excel 2019: VBA i makra (75.20z)
Learn SOLIDWORKS - Second Edition (179.00z)
Statistics for Machine Learning (189.00z)
XML dla ka¿dego (54.00z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV (81.95z)
Matematyka finansowa (33.60z)
Mastering Microsoft Power BI - Second Edition (149.00z)
Programming the Semantic Web. Build Flexible Applications with Graph Data (135.15z)
Komputerowe systemy automatyki przemys³owej (39.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (49.00z)
Gotowanie dla geeków. Nauka stosowana, niez³e sztuczki i wy¿erka. eBook. ePub (47.00z)