e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne

Grzegorz Kowalczyk
cena: 24.90 z
Data wydania: 2013-07-08
stron: 160, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Niesamowity Word 2013 PL!

  • Poznaj Worda i opanuj podstawowe operacje na dokumentach
  • Dowiedz siê, na czym polega formatowanie dokumentów zgodnie z ich przeznaczeniem
  • Dowolnie dodawaj rysunki i tabele
Word 2013 PL, podobnie jak jego zas³u¿eni poprzednicy, jest znakomitym, perfekcyjnym edytorem tekstu. Nie ma takiej dziedziny pracy biurowej lub domowej, w której nie by³by on potrzebny, a jego potê¿ne mo¿liwo¶ci formatowania tekstu, wstawiania najró¿niejszych wykresów, rysunków i tabel sprawiaj±, ¿e wci±¿ jest na tym rynku absolutnym liderem. Je¶li jeszcze nie mia³e¶ okazji u¿ywaæ tego programu lub w³a¶nie „przesiadasz siê” na now± wersjê, nie mog³e¶ trafiæ lepiej!
Ta ksi±¿ka dostarczy Ci wiadomo¶ci na temat wszystkiego, co bêdzie Ci potrzebne od pierwszych chwil pracy z programem - od wymaganych parametrów komputera, a¿ po drukowanie gotowych dokumentów. W kolejnych, sensownie pogrupowanych i opracowanych æwiczeniach znajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania, jak edytowaæ, kopiowaæ i zamieniaæ tekst, wstawiaæ symbole i znaki specjalne, zmieniaæ ustawienia czcionki, korzystaæ z szablonów czy tworzyæ obramowania stron. Odkryjesz, które polecenia pozwalaj± dodaæ t³o do akapitu, a które wstawiæ tabelê. Nauczysz siê tworzyæ listy oraz wstawiaæ i modyfikowaæ elementy graficzne. Szybko i ciekawie. Wchodzisz w to?
  • Interfejs u¿ytkownika edytora Word 2013
  • Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów
  • Formatowanie dokumentów
  • Tworzenie i edycja list
  • Tworzenie tabel
  • Praca z elementami graficznymi
  • Drukowanie dokumentów

Potêga Worda w Twoich rêkach!Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Word 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (8.00z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (24.90z)
Word 2013 PL. Kurs (39.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (36.85z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (12.60z)
ABC Word 2010 PL (16.45z)
Microsoft Word 2013 Krok po kroku (52.92z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (21.95z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (9.85z)
Word 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
ABC Word 2003 PL (18.00z)
MS Word 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (11.00z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (9.90z)
Po prostu Word 2003 PL (29.90z)
Po prostu Word 2002/XP PL (18.99z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
Word 2010 PL. Kurs (34.90z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)

Pozostae z serii: Inne

Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna. zaawansowane analizy i grafika statystyczna (75.20z)
Developing Modern Database Applications with PostgreSQL (139.00z)
Building Django 2.0 Web Applications (149.00z)
AWS Certified Solutions Architect - Associate Guide (139.00z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych. eBook. Mobi (54.99z)
Java. Kurs video. Zaawansowane elementy jêzyka (89.00z)
B±d¼ bezpieczny w cyfrowym ¶wiecie. Poradnik bezpieczeñstwa IT dla ka¿dego (21.95z)
Kodowanie z Minecraftem. Buduj wy¿ej, szybciej zbieraj plony, kop g³êbiej i automatyzuj nudne zajêcia (55.20z)
Mo¿e (morze) wróci (21.95z)
Jak pisaæ, ¿eby chcieli czytaæ (i kupowaæ). Copywriting & Webwriting (12.90z)
Cyberwojna. Metody dzia³ania hakerów (49.00z)
Dziwna matematyka. Podró¿ ku nieskoñczono¶ci (24.18z)
Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II (99.00z)
Mandrake Linux. Æwiczenia (15.00z)
Microsoft Power BI Quick Start Guide - Second Edition (109.00z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP (37.00z)
Aurox. Æwiczenia (17.90z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów (38.35z)
Financial Theory with Python (186.15z)
LEGO. Ksiêga przygód. Wydanie II. Kosmiczne podró¿e, piraci, smoki i jeszcze wiêcej! (21.95z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości