e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: word
Seria: Inne


Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne

Grzegorz Kowalczyk
cena: 18.99 z
Data wydania: 2010-09-30
stron: 160, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Opanuj najwa¿niejsze narzêdzia s³ynnego edytora tekstów!

 • Jak tworzyæ eleganckie dokumenty?
 • Jak wstawiaæ i modyfikowaæ tabele?
 • Jak dodawaæ obiekty graficzne i zdjêcia?
Wnioski, umowy, podania, listy, prace dyplomowe... Bez Worda trudno dzi¶ obyæ siê nie tylko w biurze, ale tak¿e i w domu. Ten najpopularniejszy na ¶wiecie, niezwykle funkcjonalny edytor tekstów pozwala nie tylko tworzyæ rozmaite dokumenty i nadawaæ im elegancki, profesjonalny wygl±d. Umo¿liwia tak¿e tworzenie korespondencji seryjnej, automatyczne sprawdzanie poprawno¶ci ortograficznej, rejestrowanie nanoszonych zmian czy tworzenie tabel. Jest przy tym wyj±tkowo prosty w obs³udze. Ponadto najnowsza edycja programu, Word 2010, wnosi kolejne mo¿liwo¶ci w zakresie formatowania i edytowania tekstów oraz ich organizowania i udostêpniania. Ten niezwyk³y potencja³ czeka na Twoje odkrycie!
Dziêki tej ksi±¿ce opanowanie najwa¿niejszych narzêdzi i podstawowych funkcji programu nie bêdzie stanowi³o dla Ciebie ¿adnego problemu. Liczne æwiczenia szybko pozwol± Ci tworzyæ i edytowaæ nowe dokumenty, formatowaæ tekst i akapity. Przeczytasz o tym, jak przenosiæ konkretne elementy tekstu oraz wyszukiwaæ i podmieniaæ jego fragmenty. Dowiesz siê, jak sporz±dzaæ listy wypunktowane, numerowane i hierarchiczne. Nauczysz siê b³yskawicznie tworzyæ i modyfikowaæ tabele oraz pracowaæ z elementami graficznymi - wstawiaæ i edytowaæ obiekty WordArt, do³±czaæ zdjêcia i obrazy oraz u¿ywaæ ciekawych efektów wizualnych. Na koniec poznasz zasady wydajnej pracy z plikami i poprawnego drukowania Twoich dokumentów.
 • Interfejs u¿ytkownika edytora Word 2010
 • Tworzenie i edycja dokumentów
 • Formatowanie tekstu i akapitów
 • Formatowanie z wykorzystaniem stylów
 • Tworzenie i edycja list oraz tabel
 • Praca z elementami graficznymi
 • Zarz±dzanie plikami
 • Drukowanie dokumentów

Przekonaj siê, ¿e tworzenie profesjonalnych dokumentów to naprawdê nic trudnego!Cena: 18.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: word

Microsoft Word 2013 Krok po kroku (38.64z)
MS Word 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (11.00z)
ABC Word 2010 PL (29.90z)
Word w biurze i nie tylko (29.00z)
Word 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (8.00z)
Word 2013 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Word 2013 PL. Kurs (21.95z)
Microsoft Word 2013. Krok po kroku (44.80z)
Word 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.00z)
Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
Word 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (101.15z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Po prostu Word 2002/XP PL (18.99z)
Microsoft Word 2016 Krok po kroku dodatkowo Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
ABC Word 2013 PL (34.90z)
Podstawy edycji tekstów (18.97z)
ABC Worda 2002/XP PL (12.00z)
Word 2007 PL. Kurs (34.90z)
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wied¼min: Kompendium o ¶wiecie gier (46.95z)
Z listów Bezosa. 14 ¿elaznych regu³ rozwoju biznesu, dziêki którym wzrasta³ Amazon (26.95z)
Mózg. Rozwiñ swój potencja³ (27.12z)
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przyk³ady (99.00z)
Data Structures and Algorithms with JavaScript (143.65z)
Profesjonalne wytwarzanie oprogramowania z zastosowaniem Scruma i us³ug Azure DevOps (80.99z)
Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wy¶wietlaczami LCD (57.85z)
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell. Ksiêga przepisów. Niezawodne przepisy automatyzowania czasoch³onnych zadañ administracyjnych (96.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2 (44.92z)
Tim Cook. Cz³owiek, który wzniós³ Apple na wy¿szy poziom (34.99z)
Virtual Reality Blueprints (139.00z)
Windows Server 2016 Security, Certificates, and Remote Access Cookbook (109.00z)
C# 7 and .NET: Designing Modern Cross-platform Applications (179.00z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych. Wydanie III (41.40z)
Hands-On Spring Security 5 for Reactive Applications (139.00z)
Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie (30.19z)
Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (44.90z)
Mastering Oculus Rift Development (189.00z)
Droid 2: The Missing Manual (67.92z)
Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV (9.85z)