e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. ePub

Andrzej Kierzkowski
cena: 22.90 z
Data wydania: 2012-10-16
stron: 208, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
 • Naucz siê my¶leæ jak programista
 • Poznaj podstawy Pascala
 • Dowiedz siê, jak tworzyæ dobre programy

Jêzyk Pascal - prostszy, ni¿ przypuszczasz!

Choæ popularny Turbo Pascal powsta³ niemal trzy dekady temu, a historia samego Pascala liczy sobie ju¿ ponad czterdzie¶ci lat, nadal jest on jednym z najpopularniejszych jêzyków programowania strukturalnego. Nie tylko dlatego, ¿e wiele napisanych w nim programów dzia³a po dzi¶ dzieñ i w dalszym ci±gu wymaga konserwacji, a bardzo popularne ¶rodowisko Delphi wykorzystuje pewn± jego odmianê. G³ównym powodem jest jego warto¶æ edukacyjna - prosta i czytelna sk³adnia Pascala, niewielki zestaw s³ów kluczowych i spore mo¿liwo¶ci czyni± z niego doskona³± platformê nauki dla pocz±tkuj±cych programistów. Opanowanie tego jêzyka znakomicie u³atwia poznawanie innych jêzyków oraz skutecznie uczy rozwi±zywania problemów algorytmicznych, o czym najlepiej mo¿e ¶wiadczyæ fakt, ¿e jêzyk ten nadal wykorzystywany jest w procesie kszta³cenia przysz³ych informatyków na wielu polskich uczelniach.
"Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III" to kolejne wydanie najpopularniejszej w Polsce ksi±¿ki o Pascalu, sprawdzonej i wykorzystywanej przez wyk³adowców, studentów, nauczycieli informatyki oraz ich uczniów. Znajdziesz tu zbiór æwiczeñ, dziêki którym poznasz zasady programowania w tym jêzyku i u¿ywane w nim struktury danych. Nauczysz siê rozwi±zywaæ zadania programistyczne za pomoc± algorytmów i dowiesz siê, z jakich elementów sk³ada siê ka¿dy program w Pascalu. Wykonuj±c kolejne æwiczenia, poznasz instrukcje tego jêzyka, opracujesz w³asne procedury i funkcje, utworzysz nowe typy danych oraz dowiesz siê, jak kompilowaæ i uruchamiaæ swoje programy. Przede wszystkim za¶ nauczysz siê my¶leæ i dzia³aæ jak prawdziwy informatyk. A wtedy kariera profesjonalnego programisty stanie przed Tob± otworem!
 • Podstawowe pojêcia algorytmiki
 • Korzystanie ze schematów blokowych
 • Obs³uga ¶rodowiska programistycznego
 • Struktura programów w Pascalu
 • Korzystanie z instrukcji jêzyka
 • Tworzenie oraz u¿ywanie funkcji i procedur
 • U¿ywanie wbudowanych typów danych i tworzenie w³asnych
 • Metody dostêpu do plików dyskowych

Poznaj najlepsze metody rozwi±zywania problemów programistycznychCena: 22.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Head First HTML5 Programming. Building Web Apps with JavaScript (118.15z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine. eBook. ePub (47.00z)
Salesforce Platform App Builder Certification Guide (129.00z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (39.90z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (21.99z)
Sterowniki SIMATIC S7-1200 i S7-1500 w zaawansowanych systemach sterowania (84.76z)
FISZKI audio j. szwedzki Starter (15.19z)
Co Twój pies próbuje Ci powiedzieæ? Poznaj tajemnice psiej psychologii (29.90z)
Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Mobi (99.00z)
Wyra¿enia regularne. Receptury. eBook. ePub (62.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. ePub (79.00z)
Exploring Everyday Things with R and Ruby. Learning About Everyday Things (109.65z)
FISZKI audio j. angielski S³ownictwo 1 (23.20z)
Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice. eBook. Pdf (69.90z)
AI Crash Course (94.99z)
BioBuilder (186.15z)
Prototype to Product. A Practical Guide for Getting to Market (126.65z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. eBook. Mobi (44.90z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych. eBook. ePub (54.99z)
Grafika w Internecie. eBook. Mobi (62.90z)

Pozostae z serii: Inne

Android Studio. Podstawy (32.90z)
Poligrafia praktyczny przewodnik (60.75z)
Aplikacje w Visual C++ 2005. Przyk³ady (37.00z)
Projektowanie rozwi±zañ dla Microsoft SharePoint 2010 (53.46z)
Rozbudowa i naprawa komputera. Kompendium. Wydanie drugie (33.00z)
PHP5. Bezpieczne programowanie. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (13.90z)
Python dla ka¿dego. Podstawy programowania. Wydanie III (41.40z)
Perswazja w Social Media, czyli jak sprzedawaæ tam, gdzie inni zdobywaj± tylko lajki (32.45z)
MATLAB. Leksykon kieszonkowy (19.90z)
Ogarnij WordPress -- Tworzenie bloga i stron www dla ka¿dego (22.17z)
Hands-on Machine Learning with JavaScript (159.00z)
Applied Supervised Learning with Python (109.00z)
Data Mashups in R. A Case Study in Real-World Data Analysis (55.24z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
Karty SD/MMC w systemach mikroprocesorowych (55.24z)
Windows 8 PL. eBook. Pdf (31.99z)
Recurrent Neural Networks with Python Quick Start Guide (109.00z)
Bezkrwawe ³owy. Fotografia przyrodnicza okiem Ralpha Clevengera (59.00z)
Joomla! System zarz±dzania tre¶ci±. CMS. Jak szybko i ³atwo stworzyæ stronê WWW i zarz±dzaæ ni± (69.00z)
802.11ac: A Survival Guide (63.74z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | sala konferencyjna w Ciechocinku