e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne

Tomasz Rak
cena: 18.99 z
Data wydania: 2006-09-07
stron: 160, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

Zbuduj i skonfiguruj domow± sieæ komputerow±

  • Dobierz odpowiednie urz±dzenia
  • Zainstaluj karty sieciowe w komputerach
  • Pod³±cz sieæ do internetu
"Dopiero sieæ to komputer" - to zdanie, wypowiedziane przez prezesa firmy Sun Microsystems, doskonale obrazuje kierunek rozwoju wspó³czesnych technologii informatycznych. Sieci komputerowe sta³y siê czym¶ tak powszechnym jak radio i telewizja. Dziêki nim mo¿na znacznie usprawniæ funkcjonowanie przedsiêbiorstwa, przes³aæ dane pomiêdzy komputerami i dobrze siê bawiæ, graj±c w gry sieciowe. Stworzenie w³asnej sieci ³±cz±cej kilka komputerów i pod³±czonej do internetu jest, wbrew pozorom, stosunkowo ³atwe.
Dziêki ksi±¿ce "Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne" Ty równie¿ mo¿esz siê o tym przekonaæ. Czytaj±c j±, dowiesz siê, jak zaprojektowaæ i wykonaæ ma³± sieæ komputerow±. Poznasz niezbêdne zagadnienia teoretyczne, dobierzesz odpowiedni sprzêt i zainstalujesz go. Skonfigurujesz systemy operacyjne Windows XP i Linux tak, aby dzia³a³y w sieci. Nauczysz siê tak¿e uruchamiaæ router ³±cz±cy sieæ z internetem, administrowaæ nim oraz okre¶laæ parametry po³±czeñ.
  • Topologie i modele sieci
  • Warstwy sieci w modelu OSI
  • Sprzêt sieciowy
  • Instalacja i konfiguracja karty sieciowej w systemach Linux i Windows XP
  • Pod³±czenie sieci do internetu
  • Przydzielanie adresów IP przez DHCP
  • Zabezpieczanie sieci za pomoc± firewalla

Odkryj korzy¶ci p³yn±ce z korzystania z sieci komputerowej.Cena: 18.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Podstawy sieci komputerowych (47.52z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Head First PHP & MySQL. Edycja polska (54.45z)
Automate Everyday Tasks in Jira (129.00z)
Matematyka finansowa (63.20z)
Access 97 (69.50z)
Tablice informatyczne. WordPress (12.90z)
Ionic Cookbook (159.00z)
Windows Vista. Leksykon kieszonkowy (12.04z)
Redesign The Web. Smashing Magazine (32.45z)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II (99.00z)
JBuilder. Vademecum profesjonalisty (95.00z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Values, Units, and Colors (29.67z)
Metasploit. Receptury pentestera. Wydanie II (32.45z)
Sprytne makra (41.83z)
Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 (88.83z)
Po prostu Windows XP PL (37.50z)
Learn Power BI (129.00z)
Android w akcji. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00z)
Practical Data Analysis Using Jupyter Not (109.00z)
Excel 2007 Pocket Guide. 2nd Edition (33.92z)