e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Programowanie w Linuksie. Æwiczenia. eBook. Pdf

Katarzyna Ku¼niar, Kazimierz Lal, Tomasz Rak
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 320, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Programowanie w Linuksie? To naprawdê proste!

 • Poznaj jêzyki programowania stosowane w systemie Linux
 • Znajd¼, zainstaluj i skonfiguruj niezbêdne narzêdzia programistyczne
 • Naucz siê tworzyæ, kompilowaæ i testowaæ doskona³e aplikacje u¿ytkowe
Systemy nale¿±ce do rodziny Linux zdoby³y ogromn± popularno¶æ jako stabilne, wydajne, bezpieczne i darmowe ¶rodowiska operacyjne zarówno w¶ród u¿ytkowników prywatnych, jak i wielkich korporacji. Dzi¶ ¶rodowiska te mo¿na spotkaæ ju¿ niemal wszêdzie, a ró¿ne dystrybucje walcz± o palmê pierwszeñstwa i bez kompleksów konkuruj± z zamkniêtymi komercyjnymi systemami, takimi jak MS Windows czy Mac OS X. Wzrostowi popularno¶ci Linuksa w¶ród "zwyk³ych" u¿ytkowników towarzyszy oczywi¶cie wzrost zapotrzebowania na oprogramowanie u¿ytkowe, poniewa¿ nikt nie bêdzie chcia³ korzystaæ z systemu operacyjnego, je¶li nie bêdzie w stanie znale¼æ odpowiednich dla siebie narzêdzi pracy.
Wielu programistów niechêtnie odnosi siê do tworzenia aplikacji dzia³aj±cych pod Linuksem, poniewa¿ wydaje im siê, ¿e brak w nim odpowiednich narzêdzi, system stawia im wy¿sze wymagania, a sam kod pisze siê trudniej. Tymczasem Linux obs³uguje siê podobnie jak inne systemy, a mo¿liwo¶ci, jakie proponuje, s± naprawdê spore. "Programowanie w Linuksie. Æwiczenia" to ksi±¿ka, która w praktyczny sposób prezentuje najbardziej popularne jêzyki programowania w tym systemie oraz ich zastosowania. Pomaga te¿ wyposa¿yæ warsztat programisty w bezp³atne narzêdzia i w³a¶ciwie je skonfigurowaæ. Informuje, jak rozpocz±æ tworzenie aplikacji i rozwin±æ swoje umiejêtno¶ci.
 • Przegl±d najpopularniejszych jêzyków programowania w Linuksie
 • Wybór, instalacja oraz konfiguracja narzêdzi i ¶rodowisk programistycznych
 • Konfiguracja i korzystanie z edytorów kodu oraz kompilatorów
 • Wykrywanie i poprawianie b³êdów w programach
 • Automatyzacja pracy programisty dziêki u¿yciu skryptów
 • Tworzenie aplikacji graficznych, systemowych i sieciowych
 • Programowanie wielow±tkowe
 • Generowanie i przetwarzanie plików w ró¿nych formatach

Odkryj moc drzemi±c± w Linuksie! Naucz siê w nim programowaæ!Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Enterprise Data Workflows with Cascading. Streamlined Enterprise Data Management and Analysis (143.65z)
Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
E-biznes. Poradnik praktyka. eBook. ePub (29.90z)
The Smashing Book #2. eBook. Pdf (54.99z)
Windows 8 PL. eBook. ePub (31.99z)
Bash. Receptury. eBook. ePub (69.90z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. eBook. Pdf (31.99z)
UML 2.0. Almanach. eBook. Mobi (27.00z)
Java ME. Tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony. eBook. Mobi (47.00z)
DNS on Windows Server 2003. 3rd Edition (135.15z)
Instant Heat Maps in R How-to (69.90z)
YouTube: An Insider's Guide to Climbing the Charts (101.15z)
Droid X: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Learning Android. Develop Mobile Apps Using Java and Eclipse. 2nd Edition (118.15z)
Wyra¿enia regularne. Receptury. eBook. Pdf (62.90z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe. Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe (75.20z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów . eBook. Mobi (39.00z)
FISZKI audio - j. niemiecki - S³ownictwo 4 (23.20z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Instant Optimizing Embedded Systems Using BusyBox (74.99z)
Hack the Cybersecurity Interview (109.00z)
Tablice informatyczne. C (5.90z)
Learn Programming in Python with Cody Jackson (129.00z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Algorytmy. Almanach. eBook. ePub (39.00z)
Twoja pierwsza strona WWW. Stwórz profesjonaln± i funkcjonaln± stronê WWW bez znajomo¶ci programowania. eBook. Mobi (19.90z)
Office 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Jêzyk ANSI C. Programowanie. Wydanie II (49.00z)
The Software Paradox. The Rise and Fall of the Commercial Software Market (46.74z)
Understanding Computation. From Simple Machines to Impossible Programs (143.65z)
Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker (39.50z)
Head First PHP & MySQL. Edycja polska (54.45z)
ClojureScript: Up and Running. Functional Programming for the Web (63.74z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (59.00z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (186.99z)
Python i Django. Programowanie aplikacji webowych (79.00z)
Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 3. Czujniki orientacji, ingerencji i w³a¶ciwo¶ci otoczenia (69.00z)
Po prostu Adobe Photoshop Lightroom 2 (49.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html | fakturownia