e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi

Anna Owczarz-Dadan
cena: 19.90 z
Data wydania: 2011-10-21
stron: 176, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Program Photoshop ju¿ od wielu lat stanowi standardowe narzêdzie dla ka¿dego, kto w miarê powa¿nie traktuje swoj± przygodê z fotografi± lub grafik± komputerow±, a zw³aszcza dla osób, dla których przygoda ta jest równie¿ sposobem zarabiania na ¿ycie. Maj±c to na uwadze, firma Adobe nie spoczywa na laurach i stara siê jak najczê¶ciej aktualizowaæ aplikacjê, rozszerzaæ jej mo¿liwo¶ci i u³atwiaæ pracê zarówno profesjonalnych, jak i zupe³nie pocz±tkuj±cych u¿ytkowników. Nowa, jedenasta ju¿ z kolei wersja Photoshopa nie jest tu oczywi¶cie wyj±tkiem.
Praktyczne zastosowanie narzêdzi oferowanych przez najnowsz± edycjê programu znacznie u³atwi Ci lektura ksi±¿ki "Photoshop CS4. Æwiczenia praktyczne". Znajdziesz w niej opis graficznego interfejsu aplikacji, informacje na temat sposobów kadrowania, korygowania i retuszowania obrazów oraz wiadomo¶ci zwi±zane z zastosowaniem najciekawszych efektów i filtrów. Æwiczenia zaprezentowane w ksi±¿ce nie s± prze³adowane zbêdn± teori±, a do³±czone do nich ilustracje i uwagi stanowi± doskona³e uzupe³nienie g³ównej tre¶ci. Zastosowana metoda prezentacji materia³u sprawi, ¿e naprawdê szybko osi±gniesz zamierzone cele.
  • Przegl±d nowego interfejsu programu
  • Kadrowanie i prostowanie obrazów
  • Korzystanie z narzêdzi edycyjnych
  • Korekcja podstawowych b³êdów wystêpuj±cych na fotografiach
  • Retuszowanie zdjêæ i korekcja barw
  • Skalowanie i przekszta³canie obrazów
  • Zastosowanie efektów, masek i filtrów

Do³±cz do najlepszych - naucz siê profesjonalnie edytowaæ
swoje zdjêcia za pomoc± Photoshopa.Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II. eBook. ePub (17.90z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (13.95z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
Java i XML. Wydanie III. eBook. Pdf (44.90z)
Intel Threading Building Blocks. Outfitting C++ for Multi-core Processor Parallelism (135.15z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
Ruby. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (13.95z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach. eBook. ePub (47.00z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. ePub (54.99z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. eBook. ePub (44.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Active Directory. Designing, Deploying, and Running Active Directory. 5th Edition (220.15z)
Kubernetes. Kurs video. Wdra¿anie aplikacji (79.00z)
Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik. eBook. Mobi (35.90z)
The Art of Leadership. Small Things, Done Well (143.65z)
Visual Studio 2010 dla programistów C#. eBook. Mobi (99.00z)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs. eBook. ePub (39.00z)
iGen. Dlaczego dzieciaki dorastaj±ce w sieci s± mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczê¶liwe (38.02z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV. eBook. Mobi (47.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jêzyk C. Programowanie (49.00z)
Nauka algorytmów. Poradnik pisania lepszego kodu (32.45z)
Full Stack Development with Angular and GraphQL (119.00z)
Visual Studio 2013. Podrêcznik programowania w C# z zadaniami (32.45z)
Java Network Programming. Developing Networked Applications. 4th Edition (186.15z)
Dynamics 365 Business Central Development Quick Start Guide (109.00z)
Tajniki jêzyka JavaScript. Na drodze do bieg³o¶ci (39.90z)
Narzêdzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone (21.95z)
ArchiTECZKA. AC Autodesk Auto-Architekt S8 z polskimi rozszerzeniami (65.00z)
Android w akcji. Wydanie II (54.45z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Just Spring Integration (72.24z)
Jak naprawiæ sprzêt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika (59.00z)
Microsoft SQL Server 2012. Integration Services (70.40z)
Linux. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Mastering WooCommerce 4 (109.00z)
Building Large-Scale Web Applications with Angular (179.00z)
Mastering Shiny (254.15z)
Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (43.20z)
Mózg siê myli (24.76z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html