e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi

Bartosz Danowski
cena: 15.90 z
Data wydania: 2011-10-31
stron: 176, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Wykorzystaj potencja³ pakietu Nero 9!

 • Jak nagraæ p³ytê z danymi i muzyk±?
 • Jak przygotowaæ p³ytê startow±?
 • Jakie nowe narzêdzia znajdziesz w pakiecie Nero 9?
Nero Burning ROM to prawdopodobnie najpopularniejszy program do nagrywania p³yt. Autorzy tego narzêdzia wykazali siê niezwyk³ym kunsztem. Przejrzysty interfejs u¿ytkownika, ogrom praktycznych funkcji, bezawaryjno¶æ i wydajno¶æ to tylko niektóre cechy tej aplikacji. O jako¶ci Nero ¶wiadczy tak¿e dwana¶cie lat obecno¶ci na rynku na pozycji lidera w swojej dziedzinie!
Sprawdzona forma æwiczeñ praktycznych sprawi, ¿e b³yskawicznie przyswoisz sobie wiedzê na temat tego narzêdzia. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ je do podstawowych zadañ, takich jak nagrywanie p³yt z danymi i muzyk±. Ponadto nauczysz siê tworzyæ p³yty startowe, wielosesyjne oraz u¿ywaæ "overburningu". Nero 9 to tak¿e wiele nowych, przydatnych narzêdzi - Nero Vision, Nero CoverDesigner czy Nero RescueAgent. Dziêki temu przewodnikowi nie tylko poznasz ich niesamowite mo¿liwo¶ci, ale przede wszystkim bez trudu nauczysz siê stosowaæ je w swojej pracy! Przekonaj siê, czy rzeczywi¶cie potrafisz wykorzystaæ ca³y potencja³ Nero!
 • Nagrywarki dostêpne na rynku
 • Charakterystyka pakietu Nero 9
 • Proces instalacji i konfiguracji Nero 9
 • Nagrywanie p³yt z danymi
 • Nagrywanie p³yt z muzyk±
 • P³yty wielosesyjne
 • P³yty mieszane z danymi i muzyk±
 • Overburning
 • Przygotowanie p³yt startowych
 • Tworzenie p³yt VCD/SVCD oraz DVD-Video
 • Obrazy p³yt - tworzenie i nagrywanie
 • Zapis pakietowy
 • Nero Vision, Nero CoverDesigner, Nero RescueAgent i inne

Jeste¶ pewien, ¿e wiesz wszystko o Nero?Cena: 15.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Java. Uniwersalne techniki programowania (57.82z)
iGen. Dlaczego dzieciaki dorastaj±ce w sieci s± mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczê¶liwe i zupe³nie nieprzygotowane do doros³o¶ci - i co to oznacza dla nas wszystkich (38.42z)
Instant PageSpeed Optimization (69.90z)
The Missing Bootstrap 5 Guide (139.00z)
Ironman. 24 tygodnie przygotowañ do triatlonu d³ugodystansowego (24.05z)
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny. eBook. ePub (52.90z)
Wrota do nie¶wiadomo¶ci. Odkryj tajemnice autohipnozy. eBook. Pdf (31.99z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. Mobi (54.99z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
Joomla! System zarz±dzania tre¶ci±. eBook. Pdf (34.90z)
Fotograf w podró¿y. eBook. Mobi (47.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
C++ Pocket Reference. C++ Syntax and Fundamentals (101.15z)
Wyra¿enia regularne. Receptury. eBook. Pdf (62.90z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. ePub (44.90z)
Podstawy ochrony komputerów. eBook. Mobi (31.99z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (29.00z)
¦wiat³o i ekspozycja. Warsztaty artystyczne dla fotografów. eBook. Pdf (31.99z)
JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (62.90z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie w jêzyku C++. Szybki start (67.00z)
Rola archiwów w procesie wdra¿ania systemów elektronicznego zarz±dzania dokumentacj±. Z do¶wiadczeñ archiwów szkó³ wy¿szych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz pañstwowych i samorz±dowych jednos (20.16z)
Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise (26.95z)
High-Performance Programming in C# and .NET (149.00z)
Conversational AI with Rasa (119.00z)
Infrastruktura jako kod. Dynamiczne systemy w epoce chmury (88.83z)
Red Hat Linux 9. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdaj±cych egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1 (39.90z)
Zrozumieæ Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczno¶ci (38.64z)
Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Zaawansowane administrowanie sieci± (49.00z)
Algorytmy. Ilustrowany przewodnik (36.85z)
UNIX u¿ytkowanie i administrowanie (34.50z)
Ajax. Implementacje. eBook. ePub (39.00z)
Java EE. Zaawansowane wzorce projektowe (26.95z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
ABC CorelDRAW X5 PL. eBook.Pdf (29.90z)
Hands-On Generative Adversarial Networks with PyTorch 1.x (129.00z)
Budowanie systemów inteligentnych (71.20z)
Odoo 11 Development Essentials (159.00z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem | autokary warszawa | przeprowadzki warszawa