e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Webmasterstwo
Seria: Inne


HTML i XHTML. Æwiczenia praktyczne

Bartosz Danowski
cena: 17.00 z
Data wydania: 2006-08-16
stron: 152, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl
Posiadanie w³asnej strony WWW przesta³o byæ czym¶ niezwyk³ym. Mechanizmy oferowane przez wiêkszych dostawców us³ug internetowych pozwalaj± na jej stworzenie bez znajomo¶ci jêzyka HTML. Wystarczy wybraæ odpowiedni szablon, dodaæ do niego tre¶æ oraz grafikê i... gotowe. Jednak takie rozwi±zanie zdecydowanie ogranicza mo¿liwo¶ci twórcze i nie gwarantuje, ¿e strona bêdzie zapadaæ w pamiêæ odwiedzaj±cym j± osobom. Poznanie jêzyka HTML i mo¿liwo¶ci oferowanych przez technologiê CSS sprawi, ¿e Twoja strona bêdzie siê wyró¿niaæ na tle innych - nadasz jej indywidualny styl, a dodatkowo samodzielne stworzenie w³asnej witryny WWW da Ci ogromn± satysfakcjê.
Dziêki ksi±¿ce "HTML i XHTML. Æwiczenie praktyczne" poznasz podstawowy "budulec" stron WWW - jêzyk HTML i jego wersjê rozwojow±, nazywan± XHTML. Dowiesz siê, z jakich elementów sk³ada siê kod strony WWW, oraz nauczysz siê korzystaæ ze znaczników w celu rozmieszczenia elementów tekstowych i graficznych na stronie. Przeczytasz te¿ o kaskadowych arkuszach stylów - poznasz sposoby ich definiowania i przypisywania elementom strony.
  • Niezbêdne narzêdzia webmastera
  • Definiowanie strony kodowej, s³ów kluczowych i opisu strony
  • Formatowanie tekstu, list, tabel i ³±czy
  • Tworzenie formularzy
  • Wstawianie na stronê elementów graficznych
  • Definiowanie stylów dla tekstu
  • Testowanie witryny w ró¿nych przegl±darkach

Przestañ byæ biernym u¿ytkownikiem sieci.
Stwórz w³asn± stronê WWW.Cena: 17.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Webmasterstwo

PHP 5. Praktyczny kurs. Wydanie II (69.00z)
ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 (69.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs (79.00z)
XHTML i CSS. Dostêpne witryny internetowe (69.00z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV (99.00z)
Tablice informatyczne. CSS3 (12.90z)
Joomla! Podrêcznik administratora systemu (44.85z)
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny (67.00z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (39.90z)
HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW (54.90z)
Eclipse Web Tools Platform. Tworzenie aplikacji WWW w jêzyku Java (99.00z)
Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
Tablice informatyczne. PHP 5 (8.38z)
Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych (25.93z)
Strona docelowa. Optymalizacja, testy, konwersja (69.00z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (29.00z)
PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup (39.00z)
Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko¶ci, skuteczno¶ci i wyszukiwarek (59.00z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Better, Faster, Lighter Java (118.15z)
Novell NetWare 5.x. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
Serwery internetowe Red Hat Linux (59.90z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (19.90z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (19.90z)
Mastering ServiceNow Scripting (139.00z)
Make: Drony dla pocz±tkuj±cych. Konstrukcja i dostosowanie w³asnego quadcoptera (28.56z)
C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII (95.36z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (19.50z)
Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II (54.45z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny. eBook. Mobi (52.90z)
Mininawyki. Ma³ymi krokami do sukcesu (14.00z)
Driven. Namiêtno¶æ silniejsza ni¿ ból (31.92z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Klasa 4. Czê¶æ 3 (12.90z)
Mobile Forensics Cookbook (159.00z)
Automate It with Zapier (109.00z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
JavaScript. Praktyczny kurs (26.95z)
Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik (24.70z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio