e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -45%


Google Picasa. Æwiczenia praktyczne

Bartosz Danowski
promocja -45%
cena: 18.981818181818 z 10.44 z
Data wydania: 2011-02-23
stron: 192, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

Google Picasa - po³±cz pasjê fotografowania ze sprawnym zarz±dzaniem zasobami zdjêæ

 • Jak publikowaæ zdjêcia na blogu?
 • Jak zarz±dzaæ du¿ymi kolekcjami fotografii?
 • Jak tworzyæ niepowtarzalne albumy cyfrowe?
Google Picasa to zaawansowana przegl±darka lokalnych plików graficznych, s³u¿±ca do szybkiego przegl±dania, wyszukiwania, udostêpniania i edycji zdjêæ w Internecie. Aplikacja pozwala tak¿e na obróbkê fotografii z mo¿liwo¶ci± dodawania efektów specjalnych oraz umo¿liwia przygotowanie cyfrowych albumów na p³ytach. Co wiêcej, dziêki programowi mo¿na zleciæ wykonanie tradycyjnych odbitek ze zdjêæ cyfrowych bezpo¶rednio przez Internet. Kolejne zalety to ³atwo¶æ u¿ytkowania i - co bardzo istotne - darmowy dostêp do tej przegl±darki!
Ksi±¿ka "Google Picasa. Æwiczenia praktyczne" od postaw ukazuje mo¿liwo¶ci tej aplikacji. Z podrêcznika dowiesz siê, jak pobraæ i zainstalowaæ program na swoim komputerze, a wykonuj±c kolejne æwiczenia, szybko nauczysz siê bardziej zaawansowanych czynno¶ci i realizacji trudniejszych zadañ. Bêdziesz potrafi³ zmieniaæ w³a¶ciwo¶ci zdjêæ, dodawaæ efekty specjalne i animacje, tworzyæ kola¿e oraz udostêpniaæ zdjêcia w Internecie. Uda Ci siê wreszcie zapanowaæ nad chaosem w¶ród Twoich zdjêæ - usystematyzujesz je i porz±dnie skatalogujesz. Bêdziesz móg³ tak¿e efektownie zaprezentowaæ swoje prace, tworz±c oryginalne albumy cyfrowe.
 • Pobieranie, instalacja i konfiguracja
 • Pokaz slajdów
 • Edycja i zmiana w³a¶ciwo¶ci zdjêæ
 • Dostrajanie i efekty
 • Edycja i udostêpnianie zdjêæ w Internecie
 • Podstawy obs³ugi galerii Picasa Web Albums
 • Kola¿e i animacje
 • Nagrywanie p³yt CD/DVD
 • Kopie bezpieczeñstwa

Okie³znaj swoje fotografie i zaprezentuj je wreszcie ¶wiatu!Cena: 10.44 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Dziennikarstwo danych i data storytelling (49.90z)
Fire Phone: Out of the Box. A get-started-now guide to Firefly, Mayday, Dynamic Perspective, and other new features (8.42z)
Architecting High-Performance Embedded Systems (139.00z)
World of Warcraft. Strategia sukcesu (15.35z)
Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji (39.00z)
Blender 3D By Example - Second Edition (109.00z)
Mastering KVM Virtualization (139.00z)
Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniaj± ¶wiat (47.20z)
Learning Elastic Stack 7.0 - Second Edition (109.00z)
Getting Started with Google BERT (129.00z)
Urz±dzenia mobilne w systemach rzeczywisto¶ci wirtualnej (24.05z)
Hands-on Nuxt.js Web Development (139.00z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (26.95z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (21.45z)
Przekaz digitalny. Z zagadnieñ semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej (16.00z)
Odkrywanie wiedzy z danych (47.92z)
Modelowanie wnêtrz w 3D z wykorzystaniem bezp³atnych narzêdzi (26.95z)
Apache Kafka. Kurs video. Wstêp do strumieniowego przetwarzania danych (79.00z)
Designing Embedded Hardware. 2nd Edition (169.15z)
Tajemnice sztucznych zwierz±t (14.99z)

Pozostae z serii: Inne

Wtyczki do WordPressa. Programowanie dla profesjonalistów (89.00z)
Internet Rzeczy (39.20z)
ArchiCAD 6 (30.00z)
Practical Data Science with Python (159.00z)
PHP 5. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Ponadczasowe strony internetowe (37.95z)
Praktyczna migracja danych (50.00z)
Windows 8.1: The Missing Manual (135.15z)
60 Recipes for Apache CloudStack. Using the CloudStack Ecosystem (126.65z)
Seven NoSQL Databases in a Week (119.00z)
Cyfrowy ¶wiat seniora. Aktywnie w internecie (39.20z)
OpenGL. Ksiêga eksperta. Wydanie VII (119.00z)
Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II (44.90z)
JScript .NET - programowanie. Biblia (50.00z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (32.95z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (31.99z)
Objective-C. Vademecum profesjonalisty. Wydanie III (43.45z)
Mathcad. Od obliczeñ do programowania. eBook. Pdf (31.99z)
ABC Word 2016 PL (19.20z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | wrocław kompakt zawór do spłuczki dolnopłuk wrocław | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa