e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++11. Nowy standard. Æwiczenia

Andrzej Stasiewicz
promocja -44%
cena: 21.5 z 12.04 z
Data wydania: 2012-05-08
stron: 128, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
  • Dowiedz siê, co nowego w jêzyku C++
  • Poznaj znaczenie najwa¿niejszych rozszerzeñ
  • Naucz siê wykorzystywaæ je w praktyce

Wypróbuj nowe mo¿liwo¶ci C++!

C++ to jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania. Nie dzieje siê tak bez powodu - jego du¿e mo¿liwo¶ci, logiczna struktura oraz zwiêz³o¶æ i przejrzysto¶æ kodu zdobywaj± serca zarówno amatorów, traktuj±cych programowanie hobbystycznie, jak i profesjonalistów, tworz±cych zaawansowane aplikacje dla wielkich korporacji. C++ to jêzyk ¿ywy i jako taki stale siê rozwija. Dowodem tego s± kolejne aktualizacje standardu, w tym ostatnia, wprowadzona zaledwie kilka miesiêcy temu. Choæ w C++11 brak zmian o charakterze rewolucyjnym, proponowane ulepszenia mog± znacznie u³atwiæ codzienn± pracê programistów. Niestety wielu z nas w ogóle z nich nie korzysta, poniewa¿ nie znamy potencjalnych korzy¶ci, a czêsto nawet nie mamy pojêcia o istnieniu niektórych nowo¶ci.
Czas to zmieniæ. Czas siêgn±æ po ksi±¿kê "C++11. Nowy standard. Æwiczenia". W prosty sposób prezentuje ona najciekawsze i najbardziej przydatne mo¿liwo¶ci z najnowszego standardu jêzyka. Autor przedstawia niezbêdne narzêdzia programistyczne oraz sposoby ich u¿ywania, opisuje nowe s³owa kluczowe i sytuacje, w których nale¿y je stosowaæ, wyja¶nia zmiany wprowadzone w systemie typów jêzyka oraz podaje nowe metody inicjalizacji tablic i klas. W ksi±¿ce zosta³a te¿ poruszona tematyka krotek, bezpiecznych wska¼ników, nowych rodzajów konstruktorów, dodatkowych opcji zwi±zanych z szablonami oraz funkcji i wyra¿eñ lambda. Wszystko to jest poparte krótkimi æwiczeniami, dziêki którym utrwalisz wiedzê w praktyce.
  • Narzêdzia do tworzenia i kompilowania programów
  • Nowe s³owa kluczowe i ich znaczenie
  • Nowe metody inicjalizacji tablic i klas
  • Tworzenie i przetwarzanie rekordów
  • U¿ywanie bezpiecznych wska¼ników
  • Korzystanie z nowych wzorców funkcji i typów
  • Mo¿liwo¶ci zwi±zane z funkcjami i wyra¿eniami lambda

Opanuj nowo¶ci w standardzie C++11. Praktycznie!Cena: 12.04 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
C++20 STL Cookbook (119.00z)
Rust High Performance (159.00z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (48.95z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
The C++ Workshop (129.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)

Pozostae z serii: Inne

MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz±dzanie projektami (42.35z)
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0 (43.45z)
Tapworthy. Designing Great iPhone Apps (135.15z)
Oracle 8 Server. Ksiêga eksperta (89.00z)
QuickBooks 2016: The Missing Manual. The Official Intuit Guide to QuickBooks 2016 (143.65z)
Windows Server 2016 Hyper-V Cookbook - Second Edition (209.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (29.66z)
Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone (24.50z)
Roslyn Cookbook (179.00z)
Learning Helm (186.15z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (42.09z)
The Applied Data Science Workshop - Second Edition (109.00z)
Expert Data Visualization (189.00z)
Norton Ghost 2003. Æwiczenia (17.90z)
Photoshop CS5: The Missing Manual (169.15z)
Mastering Linux Shell Scripting, (119.00z)
Fotografia cyfrowa. Æwiczenia zaawansowane (17.90z)
Rewolucja social media (12.90z)
OS X Mavericks: The Missing Manual (143.65z)
ReasonML Quick Start Guide (94.99z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań