e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne

Janusz Graf
cena: 14.00 z
Data wydania: 2002-05-23
stron: 124, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka przeznaczona jest dla pocz±tkuj±cych u¿ytkowników bazy danych MS Access i doskonale przygotowuje do pracy nad trudniejszymi projektami, które Czytelnik wykona w przysz³o¶ci. Æwiczenia w niej zamieszczone u³o¿ono w takiej kolejno¶ci, by w trakcie ich wykonywania czytelnik poznawa³ kolejne narzêdzia programu. Uk³ad zaproponowany przez autora zapewnia, ¿e przerabianie kolejnych partii materia³u odbywaæ siê bêdzie bez zbêdnych przeskoków my¶lowych i nieustaj±cej wêdrówki po kolejnych rozdzia³ach.

Ksi±¿ka sk³ada siê z nastêpuj±cych bloków tematycznych:

  • Wprowadzenie - obja¶nia podstawowe zagadnienia oraz terminy zwi±zane z pojêciem baz danych.
  • Elementy bazy danych - uczy pos³ugiwania siê poszczególnymi elementami bazy: tabelami, formularzami, raportami czy kwerendami. Zawiera ró¿ne metody ich tworzenia oraz modyfikowania. Po zapoznaniu siê z t± czê¶ci± ksi±¿ki bêdziesz umia³ zaprojektowaæ oraz wykonaæ kompletn± bazê danych.
  • Kreator baz danych - przedstawia szybki sposób utworzenia bazy w oparciu o jeden z dziesiêciu przygotowanych wzorców.
  • Æwiczenia do samodzielnego wykonania - ostatni rozdzia³ to praktyczne sprawdzenie nabytych umiejêtno¶ci. W trakcie wykonywania æwiczeñ powiniene¶ odpowiedzieæ sobie na pytanie postawione na samym pocz±tku - mianowicie, czy ksi±¿ka ta spe³ni³a twoje oczekiwania.
Æwiczenia z Accessa 2002/XP PL mog± stanowiæ zarówno materia³ do samodzielnego poznawania aplikacji, jak i pomoc dydaktyczn± dla uczestników kursów komputerowych, uczniów oraz studentów.

Cena: 14.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Access 2010 PL. Kurs (19.20z)
Access 2010: The Missing Manual (118.15z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Access 2013 PL. Kurs (21.95z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)

Pozostae z serii: Inne

Using SVG with CSS3 and HTML5. Vector Graphics for Web Design (237.15z)
jQuery. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
AWS for Solutions Architects (129.00z)
Programowanie w Ruby. Poziom drugi. Kurs video. Zaawansowane techniki (29.00z)
Distributed .NET with Microsoft Orleans (149.00z)
HTML5. Podrêcznik programisty (67.00z)
Planning and Managing Drupal Projects. Drupal for Designers (55.24z)
SwiftUI Cookbook - Second Edition (159.00z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with JavaScript (149.00z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (19.90z)
Cooking for Geeks. Real Science, Great Cooks, and Good Food. 2nd Edition (169.15z)
Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II (26.95z)
Unity. Przewodnik projektanta gier (37.95z)
Budowa i obs³uga domowych sieci komputerowych. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Excel 2019 VBA. Kurs video. Opanuj zdarzenia oraz formularze i przeæwicz je na 50 praktycznych przyk³adach (89.00z)
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP (39.90z)
Programowanie obiektowe w PHP 5. eBook. Mobi (29.90z)
MongoDB: The Definitive Guide (109.65z)
Jêzyk C#. Programowanie. Wydanie III. Microsoft .NET Development Series (99.00z)
Tworzyæ gry (26.94z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | noclegi ciechocinek