e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne

Marcin Szeliga
cena: 14.00 z
Data wydania: 2003-12-22
stron: 140, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka przeznaczona jest dla pocz±tkuj±cych u¿ytkowników programu MS Access (najpopularniejszej aplikacji s³u¿±cej do tworzenia baz danych) i doskonale przygotowuje do pracy nad trudniejszymi projektami, które Czytelnik zapewne wykona w przysz³o¶ci. Zamieszczone æwiczenia u³o¿ono w takiej kolejno¶ci, by w trakcie ich wykonywania poznawaæ kolejne narzêdzia programu. Uk³ad zaproponowany przez autora gwarantuje, ¿e studiowanie kolejnych partii materia³u odbywaæ siê bêdzie bez zbêdnych przeskoków my¶lowych i nieustaj±cej wêdrówki po kolejnych rozdzia³ach.
Æwiczenia z Accessa 2003 PL mog± stanowiæ zarówno materia³ do samodzielnego poznawania aplikacji, jak i pomoc dydaktyczn± dla uczestników kursów komputerowych, uczniów oraz studentów.
Poznasz:
  • Tworzenie i konfigurowanie baz danych
  • Projektowanie tabel
  • Konstruowanie relacji miêdzy tabelami
  • Wyszukiwanie danych za pomoc± kwerend
  • Wprowadzanie danych przy u¿yciu formularzy
  • Tworzenie raportów z wyszukanych danych
  • Dostêp do baz z poziomu sieci WWW
  • Pisanie w³asnych makrodefinicji


Cena: 14.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2016 PL. Kurs (25.93z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (65.45z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Access 2013 PL. Kurs (39.90z)
Access 2013 PL. Kurs (21.95z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kylix. Tworzenie aplikacji (99.00z)
Mastering Functional Programming (179.00z)
Nigdy siê nie poddawaj! Receptura sukcesu wed³ug Donalda Trumpa (18.70z)
Prototype Quick Reference (42.42z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Word 2003 PL. 100 najlepszych sztuczek i trików (39.90z)
Head First Python. A Brain-Friendly Guide. 2nd Edition (220.15z)
Beginning Java Data Structures and Algorithms (89.90z)
W drodze do CCNA. Czê¶æ I. eBook. ePub (59.90z)
OpenCL. Akceleracja GPU w praktyce (47.20z)
Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications (8.40z)
Mastering Machine Learning Algorithms - Second Edition (139.00z)
JavaScript. Wprowadzenie (44.00z)
Windows 2000 Server (egzamin 70-215) (55.00z)
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (89.00z)
Hands-On TypeScript for C# and .NET Core Developers (159.00z)
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty (127.00z)
ABC MS Office 2013 PL (21.45z)
Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawiæ elastyczno¶æ z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Wydanie III (26.95z)
Windows Server Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (109.65z)