e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
cena: 29.90 z
Data wydania: 2015-12-11
stron: 184, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Stwórz bazê danych z prawdziwego zdarzenia!

 • Baza danych od zera, czyli jak zabraæ siê za porz±dki w swoim komputerze
 • Wszechobecne kwerendy, czyli co zrobiæ, by wyszukaæ lub zmieniæ dane w bazie
 • Makra i VBA, czyli jak zmusiæ bazê danych, by dostosowa³a siê do naszych wymagañ
Access 2016 PL to jeden z najwa¿niejszych programów pakietu Microsoft Office — w ka¿dym razie dla wszystkich tych, którzy musz± przechowywaæ wiêksze ilo¶ci danych na swoim komputerze. Baza danych utworzona w tym programie daje mo¿liwo¶æ sensownego posegregowania i szybkiego wyszukania najró¿niejszych materia³ów, a jednocze¶nie jest ³atwa w obs³udze. Aby dobrze j± poznaæ i zrozumieæ podstawy jej dzia³ania, wystarczy sumiennie wykonaæ æwiczenia zawarte w znakomitym podrêczniku z cenionej serii „Æwiczenia praktyczne”.

W tej ksi±¿ce znajdziesz wszystkie informacje pozwalaj±ce na utworzenie i skonfigurowanie bazy danych, a tak¿e je podstawowych obiektów, czyli tabel. Odkryjesz, na czym polega genialny pomys³ z relacyjno¶ci± bazy danych, i nauczysz siê ustanawiaæ relacje miêdzy obiektami. Dowiesz siê tak¿e, jak pisaæ kwerendy, czyli instrukcje dla bazy, i zarz±dzaæ nimi tak, by zawsze dzia³a³y zgodnie z Twoimi potrzebami. Sprawdzisz, do czego s³u¿± formularze i jak zaprezentowaæ u¿ytkownikom dane z bazy w formie czytelnego raportu. Co wiêcej, opanujesz tajniki automatyzacji powtarzalnych czynno¶ci dziêki zastosowaniu makr i poleceñ jêzyka VBA. Otwórz Access i ruszaj do dzie³a!
 • Baza danych
 • Tabele
 • Relacje
 • Kwerendy krzy¿owe i tworz±ce tabele
 • Kwerendy aktualizuj±ce, do³±czaj±ce, usuwaj±ce
 • Formularze
 • Raporty
 • Makra
 • Modu³y

Zostañ prezesem z nowym Accessem!Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

ABC Accessa 2002/XP PL (15.00z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (52.92z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
Access Cookbook. Solutions to Common User Interface & Programming Problems. 2nd Edition (135.15z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 z p³yt± CD (47.20z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Integrating Excel and Access (135.15z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Access 2013 PL. Kurs (39.90z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
ABC Access 2003 PL (15.00z)

Pozostae z serii: Inne

GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie III (79.00z)
Elasticsearch 7.0 Cookbook (139.00z)
Automated Machine Learning with Microsoft Azure (139.00z)
Schudnij z Kaizen (27.90z)
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomoc± Sure Step 2012 (43.47z)
iOS 15 Programming for Beginners - Sixth Edition (129.00z)
Wszechstronny JavaScript. Technologie: GraphQL, React, React Native i Electron (69.00z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
Wprowadzenie do HTML5. Nauka HTML5 i JavaScriptu na przyk³adzie gier (49.00z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Narzêdzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone (25.93z)
Data Analytics with Hadoop. An Introduction for Data Scientists (101.15z)
Jak z³o¿yæ statyczn± oraz interaktywn± ksi±¿kê. Sk³ad tekstu ci±g³ego w jêzyku polskim (26.90z)
Motorola Xoom: The Missing Manual (67.92z)
vSphere High Performance Cookbook - Second Edition (189.00z)
Learn Type-Driven Development (129.00z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Rust (129.00z)
Adobe Illustrator CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (43.45z)
Juniper SRX Series. A Comprehensive Guide to Security Services on the SRX Series (288.15z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)