e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy

Adam Roman, Lucjan Stapp
promocja -50%
cena: 79 z 39.50 z
Data wydania: 2020-09-15
stron: 408, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Podrêcznik do samodzielnej nauki na podstawie nowego sylabusa z 2018 roku

Zostañ certyfikowanym testerem ISTQB!
 • Poznaj sylabus
 • Zdaj egzamin
 • Zdob±d¼ certyfikat
 • Zostañ testerem
Bran¿a IT kusi licznymi ofertami pracy, atrakcyjnymi zarobkami i ciekawymi ¶cie¿kami rozwoju nie tylko zawodowych programistów, lecz równie¿ osoby bez wykszta³cenia informatycznego czy do¶wiadczenia w tej dziedzinie. Te ostatnie zwykle zaczynaj± karierê od roli testera aplikacji. Jednym z podstawowych wymogów stawianych pocz±tkuj±cym testerom jest posiadanie certyfikatu ISTQB, uznawanego na ca³ym ¶wiecie dokumentu ¶wiadcz±cego o opanowaniu najwa¿niejszych kompetencji z zakresu kontroli jako¶ci oprogramowania komputerowego.
W sieci dostêpnych jest sporo informacji na temat sylabusa i egzaminu umo¿liwiaj±cego zdobycie podstawowego certyfikatu ISTQB, materia³y te jednak czêsto s± niepe³ne lub nieaktualne. Aby unikn±æ niepotrzebnej straty czasu oraz frustracji zwi±zanej z wielokrotnym podchodzeniem do egzaminu, warto siêgn±æ po rzetelne ¼ród³o wiedzy. Ksi±¿ka Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy pozwoli Ci w krótkim czasie opanowaæ materia³ wystarczaj±cy, aby bez stresu poradziæ sobie z procesem certyfikacji. Oprócz dok³adnego omówienia tre¶ci nowego sylabusa w wersji 2018 v.3.1 znajdziesz tu równie¿ zestawy przyk³adowych pytañ, które pomog± Ci sprawdziæ swoje kompetencje i utrwaliæ zdobyt± wiedzê. Ksi±¿ka zawiera:
 • Omówienie struktury i zasad przeprowadzania egzaminu
 • Zestaw praktycznych rad pomocnych przy zdawaniu egzaminu
 • Dok³adne omówienie tre¶ci sylabusa z licznymi praktycznymi przyk³adami
 • Definicje pojêæ (s³ów kluczowych) wymaganych na egzaminie
 • 73 oryginalne pytania testowe pokrywaj±ce wszystkie cele nauczania z sylabusa
 • 10 oryginalnych zadañ, zgodnych z wymogami szkoleniowymi
 • 3 oficjalne przyk³adowe egzaminy ISTQB (120 pytañ testowych)
 • Poprawne odpowiedzi do wszystkich pytañ i zadañ wraz z obszernym uzasadnieniem

Rozpocznij karierê profesjonalnego testera oprogramowania!Cena: 39.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Kombinatoryka dla programistów. Klasyka informatyki (45.69z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (32.44z)
Learning DevOps (109.00z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (37.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)

Pozostae z serii: Inne

Photoshop. Twoje projekty krok po kroku (32.45z)
FileMaker Pro 11: The Missing Manual (135.15z)
Czysty kod w Pythonie. Twórz wydajny i ³atwy w utrzymaniu kod. Wydanie II (43.45z)
Crossing Platforms A Macintosh/Windows Phrasebook. A Dictionary for Strangers in a Strange Land (143.65z)
Speed Up Your Python with Rust (129.00z)
JavaScript: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 5th Edition (135.15z)
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell. Ksiêga przepisów. Niezawodne przepisy automatyzowania czasoch³onnych zadañ administracyjnych (96.00z)
Ubuntu Serwer. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (99.00z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania (37.95z)
Running Linux. 5th Edition (169.15z)
Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie. eBook. ePub (19.90z)
JavaScript for PHP Developers. A Concise Guide to Mastering JavaScript (55.24z)
Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe (59.90z)
Informatyk samouk. Przewodnik po strukturach danych i algorytmach dla pocz±tkuj±cych (59.00z)
RxJava. Kurs video. Programowanie reaktywne (29.00z)
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V (73.78z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (37.95z)
CSS: The Definitive Guide. Visual Presentation for the Web. 4th Edition (254.15z)
Access. Analiza danych. Receptury. eBook. Mobi (42.90z)
Knoppix Hacks. Tips and Tools for Hacking, Repairing, and Enjoying Your PC. 2nd Edition (118.15z)