e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-10
Promocja: -40%


Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy

Adam Roman, Lucjan Stapp
promocja -40%
cena: 79 z 47.40 z
Data wydania: 2020-09-17
stron: 408, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Podrêcznik do samodzielnej nauki na podstawie nowego sylabusa z 2018 roku

Zostañ certyfikowanym testerem ISTQB!
 • Poznaj sylabus
 • Zdaj egzamin
 • Zdob±d¼ certyfikat
 • Zostañ testerem
Bran¿a IT kusi licznymi ofertami pracy, atrakcyjnymi zarobkami i ciekawymi ¶cie¿kami rozwoju nie tylko zawodowych programistów, lecz równie¿ osoby bez wykszta³cenia informatycznego czy do¶wiadczenia w tej dziedzinie. Te ostatnie zwykle zaczynaj± karierê od roli testera aplikacji. Jednym z podstawowych wymogów stawianych pocz±tkuj±cym testerom jest posiadanie certyfikatu ISTQB, uznawanego na ca³ym ¶wiecie dokumentu ¶wiadcz±cego o opanowaniu najwa¿niejszych kompetencji z zakresu kontroli jako¶ci oprogramowania komputerowego.
W sieci dostêpnych jest sporo informacji na temat sylabusa i egzaminu umo¿liwiaj±cego zdobycie podstawowego certyfikatu ISTQB, materia³y te jednak czêsto s± niepe³ne lub nieaktualne. Aby unikn±æ niepotrzebnej straty czasu oraz frustracji zwi±zanej z wielokrotnym podchodzeniem do egzaminu, warto siêgn±æ po rzetelne ¼ród³o wiedzy. Ksi±¿ka Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy pozwoli Ci w krótkim czasie opanowaæ materia³ wystarczaj±cy, aby bez stresu poradziæ sobie z procesem certyfikacji. Oprócz dok³adnego omówienia tre¶ci nowego sylabusa w wersji 2018 v.3.1 znajdziesz tu równie¿ zestawy przyk³adowych pytañ, które pomog± Ci sprawdziæ swoje kompetencje i utrwaliæ zdobyt± wiedzê. Ksi±¿ka zawiera:
 • Omówienie struktury i zasad przeprowadzania egzaminu
 • Zestaw praktycznych rad pomocnych przy zdawaniu egzaminu
 • Dok³adne omówienie tre¶ci sylabusa z licznymi praktycznymi przyk³adami
 • Definicje pojêæ (s³ów kluczowych) wymaganych na egzaminie
 • 73 oryginalne pytania testowe pokrywaj±ce wszystkie cele nauczania z sylabusa
 • 10 oryginalnych zadañ, zgodnych z wymogami szkoleniowymi
 • 3 oficjalne przyk³adowe egzaminy ISTQB (120 pytañ testowych)
 • Poprawne odpowiedzi do wszystkich pytañ i zadañ wraz z obszernym uzasadnieniem

Rozpocznij karierê profesjonalnego testera oprogramowania!Cena: 47.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)

Pozostae z serii: Inne

ECDL S10. Podstawy programowania w jêzyku Scratch (31.20z)
Uk³ady elektroniczne w praktyce (24.90z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego (77.00z)
O¶wietlenie. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
Cinema 4D (79.00z)
OpenGL. Æwiczenia (19.90z)
Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania (48.95z)
Learning Apache Flink (149.00z)
Almanach fotografii. Wydanie X (119.00z)
Debian GNU/Linux (49.00z)
Hadoop: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
ActionScript 3.0 Programming: Overview, Getting Started, and Examples of New Concepts (42.42z)
Metody statystyki opisowej w badaniach pedagogicznych (Realizacja z wykorzystaniem technologii komputerowych) (23.20z)
Programming Scala. Scalability = Functional Programming + Objects (118.15z)
Statistics in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 2nd Edition (135.15z)
Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci (41.54z)
SVG Colors, Patterns & Gradients. Painting Vector Graphics (109.65z)
Рослини-прибульці. Як борщів� (11.75z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce (55.24z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa