e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami

Miros³aw J. Kubiak
promocja -44%
cena: 19.553571428571 z 10.95 z
Data wydania: 2011-11-23
stron: 128, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

C++ w analizie konkretnych przyk³adów

  • Proste operacje wej¶cia/wyj¶cia
  • Tablice, iteracje oraz podprogramy
  • Programowanie obiektowe i pliki tekstowe
Odrobinê zapomniany ju¿ jêzyk C++ wci±¿ ma ogromn± warto¶æ; w wielu miejscach i zastosowaniach nadal sprawdza siê znakomicie. Dobry programista, student lub nauczyciel informatyki, a tak¿e ka¿dy cz³owiek zainteresowany programowaniem powinien znaæ podstawy tego jêzyka i umieæ rozwi±zywaæ konkretne zadania. Podobnie zreszt± powinien opanowaæ najwa¿niejsze zagadnienia dotycz±ce programowania w jêzykach Java i Turbo Pascal - i stosowaæ je w praktyce. Trzyczê¶ciowy zbiór, w którym zamieszczono te same lub bardzo zbli¿one zadania wraz z rozwi±zaniami w ka¿dym z wy¿ej wymienionych jêzyków, pozwala sprawdziæ i uzupe³niæ wiedzê poprzez analizê podanego kodu we wszystkich tych jêzykach.
Ksi±¿ka "C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami" to jedna z trzech czê¶ci zbioru zadañ programistycznych, zawieraj±ca zadania w jêzyku C++. Znajdziesz tu æwiczenia w zakresie komunikowania siê komputera z u¿ytkownikiem (standardowe operacje wej¶cia/wyj¶cia), wykorzystania instrukcji warunkowych oraz iteracji, u¿ywania tablic jedno i dwuwymiarowych. Kolejne zadania dotyczyæ bêd± podprogramów, programowania obiektowego oraz zastosowania plików tekstowych. Taki uk³ad ksi±¿ki u³atwi Ci przyswojenie sobie najwa¿niejszych zagadnieñ z jêzyka C++ w najlepszy mo¿liwy sposób - na prostych, konkretnych przyk³adach.
  • Operacje wej¶cia/wyj¶cia
  • Instrukcje warunkowe
  • Iteracje
  • Tablice jedno- i dwuwymiarowe
  • Podprogramy
  • Programowanie obiektowe
  • Pliki tekstowe

Praktycznie opanuj podstawy jêzyka C++.


Zajrzyj tak¿e do:
"Java. "Turbo

Zbiór zadañ adresowany jest do maturzystów, studentów, nauczycieli informatyki oraz osób zainteresowanych programowaniem lub rozpoczynaj±cych naukê programowania w jêzyku C++.
Uczniowie techników informatycznych mog± zbiory zadañ wykorzystaæ do szybkiej powtórki przed egzaminem zawodowym.
W trakcie pisania tej ksi±¿ki Autor korzysta³ z tzw. aplikacji konsolowych (ang. console application) i kompilatora firmy Borland (C++).


Cena: 10.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Intensywny kurs (119.20z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
C++20 STL Cookbook (119.00z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Building a Windows IT Infrastructure in the Cloud. Distributed Hosted Environments with AWS (126.65z)
MySQL i mSQL (65.00z)
Podstawy kryptografii (34.90z)
Barcelona. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC. Podrêcznik dla fotografów (78.69z)
Hands-On Application Penetration Testing with Burp Suite (139.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Linux Internet Server. Czarna ksiêga (30.00z)
JavaScript dla programistów PHP (18.10z)
Photoshop Elements 3: The Missing Manual. The Missing Manual (126.65z)
iPhone 3GS. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie III (36.85z)
SAP Scenariusze ksiêgowe. Modu³ SAP-FI (49.45z)
Machine Learning with Amazon SageMaker Cookbook (159.00z)
Ajax. Implementacje. eBook. ePub (39.00z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
Connecting the Data: Data Integration Techniques for Building an Operational Data Store (ODS) (149.00z)
Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021 (169.00z)
Django 2 by Example (179.00z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
Blockchain. Podstawy technologii ³añcucha bloków w 25 krokach (32.45z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą