e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych

Janusz Ganczarski, Mariusz Owczarek
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2012-02-01
stron: 448, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Napisz wieloplatformowe programy w C++

 • Jak korzystaæ z bibliotek wxWidgets oraz Qt?
 • W jaki sposób implementowaæ obs³ugê zdarzeñ w aplikacjach?
 • Jak budowaæ aplikacje sieciowe i bazodanowe?
Okres dominacji jednego systemu operacyjnego i przeznaczonych dla niego rozwi±zañ powoli odchodzi do historii. Fenomen popularno¶ci ró¿nych dystrybucji Linuksa i coraz mocniejsza pozycja komputerów Mac sprawiaj±, ¿e wiele firm produkuj±cych oprogramowanie decyduje siê na tworzenie rozwi±zañ wieloplatformowych. W przypadku ogromnych korporacji stworzenie zespo³ów programistycznych pracuj±cych równolegle nad kilkoma wersjami jednej aplikacji dla ró¿nych systemów operacyjnych nie stanowi problemu, ale w mniejszych firmach jest to niemo¿liwe. Tu z pomoc± przychodz± biblioteki pozwalaj±ce na tworzenie kodu ¼ród³owego prawid³owo kompiluj±cego siê na ka¿dej platformie, na której je zainstalowano.
Ksi±¿ka "C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych" opisuje tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem dwóch takich w³a¶nie bibliotek - wxWidgets oraz Qt. Czytaj±c j±, dowiesz siê, jak wykorzystaæ jêzyk C++ i ¶rodowisko Dev-C++ do pisania programów, z których korzystaæ bêd± mogli u¿ytkownicy systemu Windows, Linuksa i Mac OS. Nauczysz siê stosowaæ kontrolki i komponenty, budowaæ menu i interfejsy u¿ytkownika, obs³ugiwaæ zdarzenia i implementowaæ operacje graficzne. Przeczytasz tak¿e o aplikacjach bazodanowych i sieciowych. Ka¿de z zagadnieñ omówiono zarówno w kontek¶cie biblioteki wxWidgets, jak i biblioteki Qt, dziêki czemu poznasz dwie metody rozwi±zywania tych samych zadañ programistycznych - by wybraæ sobie tê, która bardziej Ci odpowiada.
 • Instalacja ¶rodowiska programistycznego i bibliotek
 • Struktura aplikacji i podstawowe komponenty
 • Stosowanie komponentów
 • Obs³uga zdarzeñ myszy i klawiatury
 • Budowanie menu aplikacji
 • Komunikacja sieciowa
 • Operacje graficzne
 • Po³±czenia z bazami danych
 • Drukowanie z poziomu aplikacji
Dziêki tej ksi±¿ce stworzysz aplikacje, które doceni± u¿ytkownicy wszystkich systemów operacyjnych.


Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (21.45z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)

Pozostae z serii: Inne

E-maile, listy, pisma. Pisanie tekstów na komputerze (22.78z)
Krótka historia opium (34.06z)
Implementing DevOps with Microsoft Azure (189.00z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwi±zania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych. eBook. Mobi (69.90z)
FISZKI audio rosyjski Starter (15.19z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (7.70z)
Mininawyki. Ma³ymi krokami do sukcesu (14.00z)
Tworzenie aplikacji na platformê iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzêdzi. eBook. Mobi (54.99z)
Spring w praktyce (89.00z)
Getting Started with Kubernetes (159.00z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 3. Czê¶æ 2 (12.90z)
Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (21.99z)
C#. Æwiczenia. Wydanie III (18.10z)
Unity i C#. Podstawy programowania gier (22.57z)
Projekty elektroniczne dla bystrzaków (54.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (62.90z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Sztuczna inteligencja na froncie. Kurs video. Uczenie maszynowe w JavaScript (79.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów