e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Struktury danych i algorytmy

Wisnu Anggoro
promocja -44%
cena: 55.982142857143 z 31.35 z
Data wydania: 2019-04-09
stron: 264, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
C++ to dojrza³y jêzyk programowania o wielu ró¿nych zastosowaniach. In¿ynier oprogramowania, który chce w pe³ni skorzystaæ z jego zalet, powinien p³ynnie pos³ugiwaæ siê dostêpnymi w tym jêzyku strukturami danych i algorytmami. W ten sposób ³atwiej mo¿na rozwi±zywaæ konkretne problemy. Zastosowanie odpowiedniej struktury danych oraz algorytmu jest równie¿ wa¿ne z punktu widzenia wydajno¶ci dzia³ania kodu, co bezpo¶rednio przek³ada siê na szybko¶æ pracy aplikacji. Bez dog³êbnego zrozumienia tych zagadnieñ bardzo trudno nauczyæ siê biegle programowaæ w C++.
Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, na czym polega implementacja klasycznych struktur danych i algorytmów w C++. Znajdziesz tu równie¿ przystêpne wprowadzenie do podstawowych konstrukcji jêzykowych oraz do korzystania z zintegrowanego ¶rodowiska programistycznego (IDE). Ponadto dowiesz siê, w jaki sposób przechowywaæ dane za pomoc± list wi±zanych, tablic, stosów i kolejek, a tak¿e jak zaimplementowaæ algorytmy sortowania, takie jak sortowanie szybkie i sortowanie przez kopcowanie, oraz algorytmy wyszukiwania, takie jak wyszukiwanie liniowe czy binarne. Kolejnym wa¿nym zagadnieniem ujêtym w ksi±¿ce jest wysoka wydajno¶æ algorytmów operuj±cych na ci±gach znakowych i strukturach mieszaj±cych, jak równie¿ analiza algorytmów si³owych, zach³annych i wielu innych.
Najciekawsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • podstawy C++, w tym kontrola przep³ywu kodu i abstrakcyjne typy danych
  • listy, listy wi±zane, stosy i kolejki
  • algorytmy sortowania, w tym b±belkowe, przez selekcjê, wstawianie, scalanie
  • tworzenie hierarchicznej struktury drzewa
  • praktyczne aspekty implementacji algorytmów

C++. O jako¶ci kodu decyduje algorytm i odpowiednia struktura danych!Cena: 31.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
The C++ Workshop (129.00z)
Android System Programming (179.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Red Hat Linux 7.2. Æwiczenia praktyczne (18.00z)
Nowoczesne Django (59.00z)
Django RESTful Web Services (139.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik (39.90z)
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. eBook. ePub (69.90z)
Software Craftsman. Profesjonalizm, czysty kod i techniczna perfekcja (59.00z)
Beautiful Testing. Leading Professionals Reveal How They Improve Software (169.15z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
CSS i Ajax. Strony WWW zgodne ze standardami sieciowymi W3C (47.00z)
Hands-On Markov Models with Python (119.00z)
Computer Security Basics. 2nd Edition (152.15z)
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Poradnik administratora + CD (104.49z)
MS Project 2013 dla bystrzaków (26.95z)
Wprowadzenie do HTML5. Nauka HTML5 i JavaScriptu na przyk³adzie gier (26.95z)
Tablice informatyczne. Bootstrap (17.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Microsoft Excel 2019: VBA i makra (88.83z)
Java RESTful API z wykorzystaniem Hibernate. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie panelu administracyjnego (29.00z)
Hands-On Game Development with WebAssembly (129.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań