e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++. Struktury danych i algorytmy

Wisnu Anggoro
cena: 57.00 z
Data wydania: 2019-04-09
stron: 264, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
C++ to dojrza³y jêzyk programowania o wielu ró¿nych zastosowaniach. In¿ynier oprogramowania, który chce w pe³ni skorzystaæ z jego zalet, powinien p³ynnie pos³ugiwaæ siê dostêpnymi w tym jêzyku strukturami danych i algorytmami. W ten sposób ³atwiej mo¿na rozwi±zywaæ konkretne problemy. Zastosowanie odpowiedniej struktury danych oraz algorytmu jest równie¿ wa¿ne z punktu widzenia wydajno¶ci dzia³ania kodu, co bezpo¶rednio przek³ada siê na szybko¶æ pracy aplikacji. Bez dog³êbnego zrozumienia tych zagadnieñ bardzo trudno nauczyæ siê biegle programowaæ w C++.
Dziêki tej ksi±¿ce dowiesz siê, na czym polega implementacja klasycznych struktur danych i algorytmów w C++. Znajdziesz tu równie¿ przystêpne wprowadzenie do podstawowych konstrukcji jêzykowych oraz do korzystania z zintegrowanego ¶rodowiska programistycznego (IDE). Ponadto dowiesz siê, w jaki sposób przechowywaæ dane za pomoc± list wi±zanych, tablic, stosów i kolejek, a tak¿e jak zaimplementowaæ algorytmy sortowania, takie jak sortowanie szybkie i sortowanie przez kopcowanie, oraz algorytmy wyszukiwania, takie jak wyszukiwanie liniowe czy binarne. Kolejnym wa¿nym zagadnieniem ujêtym w ksi±¿ce jest wysoka wydajno¶æ algorytmów operuj±cych na ci±gach znakowych i strukturach mieszaj±cych, jak równie¿ analiza algorytmów si³owych, zach³annych i wielu innych.
Najciekawsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • podstawy C++, w tym kontrola przep³ywu kodu i abstrakcyjne typy danych
  • listy, listy wi±zane, stosy i kolejki
  • algorytmy sortowania, w tym b±belkowe, przez selekcjê, wstawianie, scalanie
  • tworzenie hierarchicznej struktury drzewa
  • praktyczne aspekty implementacji algorytmów

C++. O jako¶ci kodu decyduje algorytm i odpowiednia struktura danych!Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (59.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
C++ Cookbook (169.15z)

Pozostae z serii: Inne

ECDL S4 Edycja obrazów Syllabus v.2.0 (32.68z)
Tablice informatyczne. Photoshop CS3/CS3 PL. eBook. Pdf (9.90z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (12.90z)
Comprehensive Ruby Programming (159.00z)
Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk³ady. eBook. Mobi (22.90z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (79.20z)
SUSE Linux (135.15z)
Hands-On Deep Learning for IoT (109.00z)
SQL. Od podstaw (99.00z)
Podrêcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide (69.00z)
Excel 2013 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie makr dla arkusza kalkulacyjnego (29.00z)
Native Mobile Development. A Cross-Reference for iOS and Android (186.15z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Hands-On Smart Contract Development with Solidity and Ethereum. From Fundamentals to Deployment (220.15z)
Jako¶æ oprogramowania. Podrêcznik dla profesjonalistów (30.87z)
Przyspieszenie. Lean i DevOps w rozwoju firm technologicznych (49.00z)
UML 2.x. Æwiczenia zaawansowane (17.94z)
Testy. Matematyka. Gimnazjum. Nowa forma (5.20z)
TDD. Programowanie w Javie sterowane testami (29.50z)
WordPress od podszewki (79.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości