e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI

Stephen Prata
cena: 99.00 z
Data wydania: 2012-12-10
stron: 1200, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Najlepsze ¼ród³o informacji o C++!

Jêzyk C++. Szko³a programowania to starannie sprawdzony, sumiennie przygotowany i kompletny przewodnik po programowaniu w C++, przeznaczony dla programistów. Ten klasyczny ju¿ materia³ pomocniczy dla wyk³adowców uczy zasad programowania, pocz±wszy od kodu strukturalnego i projektowania wedle metody dekompozycji i analizy, przez klasy, dziedziczenie, szablony i wyj±tki, po wyra¿enia lambda, inteligentne wska¼niki i semantykê przeniesienia. Stephen Prata jako autor i wyk³adowca proponuje przemy¶lane, przejrzyste i wnikliwe wprowadzenie do jêzyka C++. Wraz z mechanizmami samego jêzyka omawia fundamentalne pojêcia i techniki programowania.
Szóste wydanie ksi±¿ki zosta³o uaktualnione i rozszerzone o omówienie elementów wprowadzonych do jêzyka w nowym standardzie C++11. Ksi±¿ka przyda siê nie tylko studentom klas informatycznych, ale równie¿ programistom bieg³ym w innych jêzykach programowania, którzy chcieliby poznaæ jêzyk C++ lub pog³êbiæ swoj± wiedzê dotycz±c± niuansów stosowania tego jêzyka.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz nowe elementy jêzyka, wprowadzone w standardzie C++ 11
  • zaliczysz kurs programowania w jêzyku C++
  • b³yskawicznie znajdziesz informacje potrzebne w codziennej pracy
  • opanujesz jêzyk C++

Kompletny podrêcznik do nauki C++!

 
 


Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (90.89z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (26.95z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (81.95z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
C++ Game Development By Example (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Praktyczny kurs Delphi (69.00z)
Android. Programowanie gier na tablety (21.45z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (39.20z)
Microsoft SharePoint 2016 Krok po kroku (68.56z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (12.90z)
Gimp. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy tworzenia projektów (29.00z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. Pdf (27.90z)
Data Analytics with Hadoop. An Introduction for Data Scientists (101.15z)
Scala Machine Learning Projects (149.00z)
Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL (186.15z)
VBScript. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Kto Ci ukrad³ marzenia? Czyli autorska metoda realizacji #1000marzeñ (39.90z)
Rails. Zaawansowane programowanie (26.95z)
ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie. eBook. ePub (79.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1-3 (18.67z)
Excel 2016 VBA i makra (78.06z)
Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanie (49.90z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Trening intelektu dla dzieci (12.14z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | Ciechocinek pakiety pobytowe