e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II

Alan Ezust, Paul Ezust
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2014-02-10
stron: 640, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Najlepsze wzorce dla C++ i Qt!

Jêzyk C++ przez d³ugie lata by³ liderem w¶ród jêzyków programowania i wci±¿ jest rozwijany. Qt to zestaw bibliotek pozwalaj±cy na tworzenie atrakcyjnego interfejsu u¿ytkownika, dzia³aj±cego w ró¿nych systemach operacyjnych - Windows, Mac OS X oraz Linux. Projekt jest intensywnie rozwijany od 1992 roku, a najnowsza wersja daje nawet mo¿liwo¶æ tworzenia aplikacji internetowych czy mobilnych. Wykorzystanie mo¿liwo¶ci C++ oraz potencja³u Qt mo¿e daæ niezwyk³e efekty!

W trakcie lektury nauczysz siê podstaw jêzyka C++ i zg³êbisz tajniki bibliotek Qt. Zdobêdziesz interesuj±ce informacje na temat wykorzystania kontenerów, metaobiektów, metaw³a¶ciwo¶ci i mechanizmu refleksji. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ wzorzec MVC (ang. Model-View-Controller) oraz w jaki sposób opanowaæ problemy zwi±zane z programowaniem wspó³bie¿nym. Ponadto nauczysz siê panowaæ nad wska¼nikami i unikaæ typowych problemów zwi±zanych z dostêpem do pamiêci. Ksi±¿ka ta jest doskona³± pozycj± dla wszystkich programistów C++, którzy chc± wzbogaciæ swój warsztat o bibliotekê Qt.
Dziêki tej ksi±¿ce:
- poznasz podstawy C++ oraz Qt
- opanujesz programowanie wspó³bie¿ne
- zrozumiesz wzorzec MVC
- zbudujesz interesuj±c± aplikacjê przy u¿yciu C++ i Qt
Wykorzystaj moc duetu: C++ i Qt!Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Mastering the C++17 STL (179.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych (37.95z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (81.95z)
Learn WebAssembly (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 1. Czê¶æ 1 (12.90z)
Tajemny klucz do Millennium skandalisty Stiega Larssona (29.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum (scalenie) (Stara podstawa programowa) (31.90z)
Rozmówki francuskie dla bystrzaków (10.95z)
Docker: Up & Running. Shipping Reliable Containers in Production (126.65z)
Scala and Spark for Big Data Analytics (249.00z)
Tablice informatyczne. Windows Vista PL (7.10z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Delphi 2006. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Wydanie III (63.36z)
Galernik NxG (licencja) (100.00z)
Mastering Assembly Programming (179.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. ePub (31.99z)
Cisco. Receptury (149.00z)
Adobe Flash CS3/CS3 PL Professional. Biblia (96.85z)
System 7 punktów Scotta Kelbyego. Kluczowe techniki, które dziel± przeciêtne zdjêcie od prawdziwej fotografii (57.00z)
Blockchain. Zaawansowane zastosowania ³añcucha bloków. Wydanie II (61.38z)
Windows 7 PL. Kurs (19.20z)
Cloud Native Infrastructure with Azure (220.15z)
JavaScript. Wyra¿enia regularne dla programistów (14.90z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | sale konferencyjne Ciechocinek