e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II

Alan Ezust, Paul Ezust
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2014-02-10
stron: 640, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Najlepsze wzorce dla C++ i Qt!

Jêzyk C++ przez d³ugie lata by³ liderem w¶ród jêzyków programowania i wci±¿ jest rozwijany. Qt to zestaw bibliotek pozwalaj±cy na tworzenie atrakcyjnego interfejsu u¿ytkownika, dzia³aj±cego w ró¿nych systemach operacyjnych - Windows, Mac OS X oraz Linux. Projekt jest intensywnie rozwijany od 1992 roku, a najnowsza wersja daje nawet mo¿liwo¶æ tworzenia aplikacji internetowych czy mobilnych. Wykorzystanie mo¿liwo¶ci C++ oraz potencja³u Qt mo¿e daæ niezwyk³e efekty!

W trakcie lektury nauczysz siê podstaw jêzyka C++ i zg³êbisz tajniki bibliotek Qt. Zdobêdziesz interesuj±ce informacje na temat wykorzystania kontenerów, metaobiektów, metaw³a¶ciwo¶ci i mechanizmu refleksji. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ wzorzec MVC (ang. Model-View-Controller) oraz w jaki sposób opanowaæ problemy zwi±zane z programowaniem wspó³bie¿nym. Ponadto nauczysz siê panowaæ nad wska¼nikami i unikaæ typowych problemów zwi±zanych z dostêpem do pamiêci. Ksi±¿ka ta jest doskona³± pozycj± dla wszystkich programistów C++, którzy chc± wzbogaciæ swój warsztat o bibliotekê Qt.
Dziêki tej ksi±¿ce:
- poznasz podstawy C++ oraz Qt
- opanujesz programowanie wspó³bie¿ne
- zrozumiesz wzorzec MVC
- zbudujesz interesuj±c± aplikacjê przy u¿yciu C++ i Qt
Wykorzystaj moc duetu: C++ i Qt!Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (109.45z)
Advanced C++ (129.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)

Pozostae z serii: Inne

HTML 4 (52.50z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów. eBook. Pdf (39.00z)
Tworzenie aplikacji na platformê iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzêdzi (69.00z)
Wa³kowanie Ameryki (22.68z)
Learning Data Mining with Python - Second Edition (179.00z)
JUNOS Automation Cookbook (179.00z)
Vue.js 2 Design Patterns and Best Practices (159.00z)
Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania (149.00z)
Writing and Querying MapReduce Views in CouchDB (72.24z)
jQuery 1.3. Wprowadzenie. eBook. Pdf (47.00z)
WordPress. Programowanie. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (21.99z)
Aktywne wykrywanie zagro¿eñ w systemach IT w praktyce. Wykorzystywanie analizy danych, frameworku ATT&CK oraz narzêdzi open source (48.95z)
Distributed Computing with Go (139.00z)
Applied Supervised Learning with R (119.00z)
Zwinni. Zbrodnia i Scrum (12.90z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II. eBook. Mobi (37.00z)
Learning Node.js Development (139.00z)
Dlaczego warto zainstalowaæ Creators Update, najnowsz± aktualizacjê Windows 10 (13.51z)
Node.js w praktyce. Tworzenie skalowalnych aplikacji sieciowych (30.19z)
Windows Server 2008 Ochrona dostêpu do sieci NAP (140.81z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu