e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II

Alan Ezust, Paul Ezust
cena: 89.00 z
Data wydania: 2014-02-10
stron: 640, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Najlepsze wzorce dla C++ i Qt!

Jêzyk C++ przez d³ugie lata by³ liderem w¶ród jêzyków programowania i wci±¿ jest rozwijany. Qt to zestaw bibliotek pozwalaj±cy na tworzenie atrakcyjnego interfejsu u¿ytkownika, dzia³aj±cego w ró¿nych systemach operacyjnych - Windows, Mac OS X oraz Linux. Projekt jest intensywnie rozwijany od 1992 roku, a najnowsza wersja daje nawet mo¿liwo¶æ tworzenia aplikacji internetowych czy mobilnych. Wykorzystanie mo¿liwo¶ci C++ oraz potencja³u Qt mo¿e daæ niezwyk³e efekty!

W trakcie lektury nauczysz siê podstaw jêzyka C++ i zg³êbisz tajniki bibliotek Qt. Zdobêdziesz interesuj±ce informacje na temat wykorzystania kontenerów, metaobiektów, metaw³a¶ciwo¶ci i mechanizmu refleksji. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ wzorzec MVC (ang. Model-View-Controller) oraz w jaki sposób opanowaæ problemy zwi±zane z programowaniem wspó³bie¿nym. Ponadto nauczysz siê panowaæ nad wska¼nikami i unikaæ typowych problemów zwi±zanych z dostêpem do pamiêci. Ksi±¿ka ta jest doskona³± pozycj± dla wszystkich programistów C++, którzy chc± wzbogaciæ swój warsztat o bibliotekê Qt.
Dziêki tej ksi±¿ce:
- poznasz podstawy C++ oraz Qt
- opanujesz programowanie wspó³bie¿ne
- zrozumiesz wzorzec MVC
- zbudujesz interesuj±c± aplikacjê przy u¿yciu C++ i Qt
Wykorzystaj moc duetu: C++ i Qt!Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (90.89z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
C++ Data Structures and Algorithm Design Principles (129.00z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)

Pozostae z serii: Inne

Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik. eBook. Pdf (35.90z)
ECDL Modu³ 5. Bazy danych (25.06z)
Programowanie Windows 2000. Czarna ksiêga (69.00z)
Building RESTful Web services with Go (179.00z)
Tworzenie aplikacji internetowych z u¿yciem Node i Express. Korzystanie ze stosu JavaScript. Wydanie II (69.00z)
Allplan FT. Teoria i praktyka (29.00z)
Linux (45.00z)
Tablice informatyczne. Joomla! (12.90z)
Corel PHOTO-PAINT 10. Æwiczenia praktyczne (12.90z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 3 (17.90z)
AutoCAD 2002. Pierwsze kroki (18.99z)
Flash MX 2004. Skuteczne rozwi±zania (29.90z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) (5.93z)
Python: Beginner's Guide to Artificial Intelligence (179.00z)
Arduino. 65 praktycznych projektów (37.95z)
Strategia UX. Jak tworzyæ innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkaj± siê z uznaniem rynku (26.95z)
Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne (37.95z)
FISZKI audio - j. hiszpañski - Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (54.90z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV (99.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań