e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych

Alex Allain
promocja -44%
cena: 65.803571428571 z 36.85 z
Data wydania: 2014-06-09
stron: 400, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Ju¿ dzi¶ naucz siê programowaæ!

Pomimo ogromnej konkurencji ze strony Javy oraz platformy .NET jêzyk C++ wci±¿ jest niezast±piony w wielu zadaniach. Sprawdza siê wy¶mienicie, gdy konieczna jest pe³na kontrola nad sprzêtem oraz mo¿liwie najwy¿sza wydajno¶æ. Je¿eli chcesz siê przekonaæ, jak wykorzystaæ jego potencja³, trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê!
Opanowanie tego jêzyka nie jest tak trudne, jak my¶lisz. Dziêki temu podrêcznikowi bez problemu rozpoczniesz przygodê z C++. W trakcie lektury przygotujesz Twoje ¶rodowisko pracy (niezale¿nie od tego, czy korzystasz z Linuksa, Mac OS, czy Windowsa), poznasz sk³adniê jêzyka i jego elementy. Z kolejnych rozdzia³ów dowiesz siê, jak deklarowaæ zmienne i przechowywaæ w nich dane oraz jak u¿ywaæ instrukcji warunkowych. Czê¶æ druga tej ksi±¿ki zosta³a po¶wiêcona zagadnieniom zwi±zanym z prac± z danymi. Poznasz mo¿liwo¶ci tablic, struktur oraz popracujesz ze wska¼nikami. Na koniec zajmiesz siê technikami programowania obiektowego oraz debugowaniem kodu. To ¶wietny podrêcznik, dziêki któremu nawet laik mo¿e zacz±æ programowaæ w C++. Warto spróbowaæ!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • przygotujesz ¶rodowisko pracy
  • poznasz sk³adniê i elementy jêzyka C++
  • opanujesz tablice, struktury i wska¼niki
  • poznasz techniki programowania obiektowego
  • stworzysz swój pierwszy program w C++

Poznaj moc C++!Cena: 36.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++ High Performance (139.00z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (106.47z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)

Pozostae z serii: Inne

ABC systemu Windows XP PL (22.00z)
WordPress 3. Instalacja i zarz±dzanie. eBook. ePub (31.99z)
Ekstrakcja danych z jêzykiem Python. Pozyskiwanie danych z internetu. Wydanie II (32.45z)
SRE with Java Microservices (220.15z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (31.85z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! Tworzenie rozszerzalnego i ³atwego w utrzymaniu oprogramowania obiektowego. Wydanie II (59.95z)
Modern Computer Architecture and Organization (229.00z)
Ruby Best Practices. Increase Your Productivity - Write Better Code (118.15z)
Programming ASP.NET MVC 4. Developing Real-World Web Applications with ASP.NET MVC (203.15z)
Learning Linux Shell Scripting (159.00z)
Building Secure and Reliable Systems. Best Practices for Designing, Implementing, and Maintaining Systems (254.15z)
Flash CS3 Professional PL. Klatka po klatce (79.00z)
Dostosuj siê lub giñ. Jak odnie¶æ sukces w bran¿y aplikacji mobilnych (13.90z)
Echo Quick Start Guide (89.90z)
Techniki fotografii wieloujêciowej. Od inspiracji do obrazu (59.00z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw (89.00z)
Instant Optimizing Embedded Systems Using BusyBox (74.99z)
MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Æwiczenia praktyczne (18.90z)
Photoshop Elements 8 for Mac: The Missing Manual (152.15z)
Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podrêcznik (79.00z)