e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych

Alex Allain
promocja -44%
cena: 65.803571428571 z 36.85 z
Data wydania: 2014-06-09
stron: 400, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Ju¿ dzi¶ naucz siê programowaæ!

Pomimo ogromnej konkurencji ze strony Javy oraz platformy .NET jêzyk C++ wci±¿ jest niezast±piony w wielu zadaniach. Sprawdza siê wy¶mienicie, gdy konieczna jest pe³na kontrola nad sprzêtem oraz mo¿liwie najwy¿sza wydajno¶æ. Je¿eli chcesz siê przekonaæ, jak wykorzystaæ jego potencja³, trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê!
Opanowanie tego jêzyka nie jest tak trudne, jak my¶lisz. Dziêki temu podrêcznikowi bez problemu rozpoczniesz przygodê z C++. W trakcie lektury przygotujesz Twoje ¶rodowisko pracy (niezale¿nie od tego, czy korzystasz z Linuksa, Mac OS, czy Windowsa), poznasz sk³adniê jêzyka i jego elementy. Z kolejnych rozdzia³ów dowiesz siê, jak deklarowaæ zmienne i przechowywaæ w nich dane oraz jak u¿ywaæ instrukcji warunkowych. Czê¶æ druga tej ksi±¿ki zosta³a po¶wiêcona zagadnieniom zwi±zanym z prac± z danymi. Poznasz mo¿liwo¶ci tablic, struktur oraz popracujesz ze wska¼nikami. Na koniec zajmiesz siê technikami programowania obiektowego oraz debugowaniem kodu. To ¶wietny podrêcznik, dziêki któremu nawet laik mo¿e zacz±æ programowaæ w C++. Warto spróbowaæ!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • przygotujesz ¶rodowisko pracy
  • poznasz sk³adniê i elementy jêzyka C++
  • opanujesz tablice, struktury i wska¼niki
  • poznasz techniki programowania obiektowego
  • stworzysz swój pierwszy program w C++

Poznaj moc C++!Cena: 36.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++ High Performance (139.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Android System Programming (179.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)

Pozostae z serii: Inne

Beginning DevOps with Docker (54.99z)
Budowa serwerów Minecraft. Poradnik na dobry pocz±tek (22.20z)
C++. In¿ynieria programowania (109.00z)
Linux. Kurs. Wydanie II (34.90z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 2. Czê¶æ 1 (12.90z)
Sprzedaj swój program. Droga do udanych projektów programistycznych (39.00z)
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP (21.95z)
Jeszcze dziwniejsza matematyka. Na granicy poznania (24.70z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych. eBook. Mobi (54.99z)
Nomadzi cyberprzestrzeni (34.90z)
OpenBSD. Podstawy administracji systemem (84.90z)
CATIA. Narzêdzia i modu³y (65.45z)
Adobe Fireworks CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik (44.85z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (31.20z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (21.45z)
Unity i C#. Podstawy programowania gier (20.35z)
Sztuka b³yskawicznej koncentracji. Mistrzostwo w zarz±dzaniu uwag± (12.90z)
Misja Python. Utwórz swoj± kosmiczn± grê! (57.82z)
Hands-On Data Preprocessing in Python (159.00z)
Odczyty w Castel Gandolfo (11.42z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek