e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych

Alex Allain
cena: 67.00 z
Data wydania: 2014-06-09
stron: 400, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Ju¿ dzi¶ naucz siê programowaæ!

Pomimo ogromnej konkurencji ze strony Javy oraz platformy .NET jêzyk C++ wci±¿ jest niezast±piony w wielu zadaniach. Sprawdza siê wy¶mienicie, gdy konieczna jest pe³na kontrola nad sprzêtem oraz mo¿liwie najwy¿sza wydajno¶æ. Je¿eli chcesz siê przekonaæ, jak wykorzystaæ jego potencja³, trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê!
Opanowanie tego jêzyka nie jest tak trudne, jak my¶lisz. Dziêki temu podrêcznikowi bez problemu rozpoczniesz przygodê z C++. W trakcie lektury przygotujesz Twoje ¶rodowisko pracy (niezale¿nie od tego, czy korzystasz z Linuksa, Mac OS, czy Windowsa), poznasz sk³adniê jêzyka i jego elementy. Z kolejnych rozdzia³ów dowiesz siê, jak deklarowaæ zmienne i przechowywaæ w nich dane oraz jak u¿ywaæ instrukcji warunkowych. Czê¶æ druga tej ksi±¿ki zosta³a po¶wiêcona zagadnieniom zwi±zanym z prac± z danymi. Poznasz mo¿liwo¶ci tablic, struktur oraz popracujesz ze wska¼nikami. Na koniec zajmiesz siê technikami programowania obiektowego oraz debugowaniem kodu. To ¶wietny podrêcznik, dziêki któremu nawet laik mo¿e zacz±æ programowaæ w C++. Warto spróbowaæ!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • przygotujesz ¶rodowisko pracy
  • poznasz sk³adniê i elementy jêzyka C++
  • opanujesz tablice, struktury i wska¼niki
  • poznasz techniki programowania obiektowego
  • stworzysz swój pierwszy program w C++

Poznaj moc C++!Cena: 67.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (81.95z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
C++ Fundamentals (94.99z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (109.45z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)

Pozostae z serii: Inne

Unity 2017 Game Optimization - Second Edition (179.00z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (47.00z)
Ods³aniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe (88.83z)
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie IV (95.36z)
Rails. Leksykon kieszonkowy . eBook. Mobi (19.90z)
Drupal. Poznaj go z ka¿dej strony. eBook. Mobi (54.99z)
Frontend Architecture for Design Systems. A Modern Blueprint for Scalable and Sustainable Websites (109.65z)
HTML i JavaScript (48.00z)
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III (60.39z)
Java 8 Lambdas. Pragmatic Functional Programming (143.65z)
Managing Mission - Critical Domains and DNS (159.00z)
Wojownik sieci. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00z)
Mapping with ArcGIS Pro (159.00z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Mac OS X Leopard: The Missing Manual (118.15z)
Quantum GIS. Tworzenie i analiza map (49.00z)
Scala for Machine Learning - Second Edition (229.00z)
Apache Oozie. The Workflow Scheduler for Hadoop (143.65z)
Google AdWords. Kurs video. Skuteczne kampanie reklamowe (39.00z)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic (55.44z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par