e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych

Alex Allain
cena: 67.00 z
Data wydania: 2014-06-09
stron: 400, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Ju¿ dzi¶ naucz siê programowaæ!

Pomimo ogromnej konkurencji ze strony Javy oraz platformy .NET jêzyk C++ wci±¿ jest niezast±piony w wielu zadaniach. Sprawdza siê wy¶mienicie, gdy konieczna jest pe³na kontrola nad sprzêtem oraz mo¿liwie najwy¿sza wydajno¶æ. Je¿eli chcesz siê przekonaæ, jak wykorzystaæ jego potencja³, trafi³e¶ na doskona³± ksi±¿kê!
Opanowanie tego jêzyka nie jest tak trudne, jak my¶lisz. Dziêki temu podrêcznikowi bez problemu rozpoczniesz przygodê z C++. W trakcie lektury przygotujesz Twoje ¶rodowisko pracy (niezale¿nie od tego, czy korzystasz z Linuksa, Mac OS, czy Windowsa), poznasz sk³adniê jêzyka i jego elementy. Z kolejnych rozdzia³ów dowiesz siê, jak deklarowaæ zmienne i przechowywaæ w nich dane oraz jak u¿ywaæ instrukcji warunkowych. Czê¶æ druga tej ksi±¿ki zosta³a po¶wiêcona zagadnieniom zwi±zanym z prac± z danymi. Poznasz mo¿liwo¶ci tablic, struktur oraz popracujesz ze wska¼nikami. Na koniec zajmiesz siê technikami programowania obiektowego oraz debugowaniem kodu. To ¶wietny podrêcznik, dziêki któremu nawet laik mo¿e zacz±æ programowaæ w C++. Warto spróbowaæ!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • przygotujesz ¶rodowisko pracy
  • poznasz sk³adniê i elementy jêzyka C++
  • opanujesz tablice, struktury i wska¼niki
  • poznasz techniki programowania obiektowego
  • stworzysz swój pierwszy program w C++

Poznaj moc C++!Cena: 67.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (26.95z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
The C++ Workshop (129.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

jQuery, jQuery UI oraz jQuery Mobile. Receptury (59.00z)
Docker Cookbook (169.15z)
Baseball Hacks. Tips & Tools for Analyzing and Winning with Statistics (84.92z)
Modularny JavaScript dla zaawansowanych (21.95z)
Designing and Prototyping Interfaces with Figma (139.00z)
Practical Model-Driven Enterprise Architecture (139.00z)
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV (149.00z)
Zaawansowane techniki jêzyka JavaScript. Wydanie II (24.70z)
JBoss: A Developer's Not (118.15z)
Spring: A Developer's Not (101.15z)
Wydajny JavaScript (22.68z)
AutoCAD 2023 PL (149.00z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
React and React Native. Second edition (159.00z)
P³atnik. Przewodnik (39.00z)
Mastering TypeScript 3 - Third Edition (159.00z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
TensorFlow Machine Learning Cookbook. Second Edition (119.00z)
Intelligent IoT Projects in 7 Days (159.00z)
Perswazja w Social Media, czyli jak sprzedawaæ tam, gdzie inni zdobywaj± tylko lajki (37.76z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Darmowa wycena i skup monet Warszawa oraz banknotów, orderów, medali, odznaczeń wojskowych | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa