e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II

Bjarne Stroustrup
promocja -44%
cena: 55.982142857143 z 31.35 z
Data wydania: 2019-05-28
stron: 264, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
¯adnego programisty nie trzeba przekonywaæ o zaletach C++. To jêzyk dojrza³y, wszechstronny, pozwalaj±cy uzyskiwaæ maksymaln± wydajno¶æ kodu. Do tego wci±¿ konsekwentnie rozwijany - wspó³czesny C++ wygl±da zupe³nie inaczej ni¿ dwadzie¶cia lat temu. Oznacza to, ¿e profesjonalny programista, który chce w pe³ni wykorzystaæ zalety nowoczesnego C++, musi bardzo dobrze orientowaæ siê w nowo¶ciach przynoszonych przez kolejne specyfikacje jêzyka. Warto równie¿ wiedzieæ, jak zmieniaj± siê dostêpne narzêdzia jêzykowe i biblioteki, a tak¿e które paradygmaty programowania s± przez nie wspierane i w jakim zakresie.
Ta ksi±¿ka jest idealnym wyborem dla programisty C lub C++, który chce lepiej zapoznaæ siê z nowo¶ciami w jêzyku C++. Jest to zwiêz³y i dok³adny przewodnik po najwa¿niejszych elementach jêzyka i komponentach biblioteki standardowej z uwzglêdnieniem niedawno wprowadzonych udoskonaleñ i udogodnieñ. Znalaz³y siê tu równie¿ liczne przyk³ady i praktyczne wskazówki, które szczególnie istotne oka¿± siê w kontek¶cie paradygmatów programowania, takich jak programowanie generyczne i zorientowane obiektowo. Poza do¶æ podstawowymi zagadnieniami omówiono tu tematykê semantyki przenoszenia, jednolitej inicjalizacji, wyra¿eñ lambda, kontenerów i wspó³bie¿no¶ci. Ksi±¿ka koñczy siê interesuj±cym opisem projektu i ewolucji jêzyka C++.
Najciekawsze zagadnienia:
  • podstawy dzia³ania kodu C++
  • operacje standardowe oraz operacje wej¶cia-wyj¶cia
  • szablony, w tym szablony funkcji i szablony zmienne
  • algorytmy w C++ i narzêdzia pomocnicze
  • zadania, w±tki, komunikacja miêdzy procesami
  • niektóre nowo¶ci planowane dla przysz³ych implementacji C++

Na pewno znasz C++. Ale czy sprawnie siê nim pos³ugujesz?Cena: 31.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Learn WebAssembly (159.00z)
C++ High Performance (139.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (21.45z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
C++ Game Development By Example (109.00z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Wtyczki do WordPress. Programowanie dla profesjonalistów. eBook. ePub (69.90z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu (37.95z)
Mount Everest biznesu (39.00z)
Microsoft Visual C# 2013 Krok po kroku (88.83z)
Internet. Dla seniorów (37.00z)
Windows Server 2008 Resource Kit Pakiet (479.20z)
Windows Server 2019 Inside Out (113.52z)
Computer Security Basics. 2nd Edition (152.15z)
Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo (69.00z)
Fotografia kulinarna. Od zdjêcia do arcydzie³a. Wydanie II (32.45z)
Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci w pracy i ¿yciu (29.00z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Java. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania (31.85z)
Egzamin 70-412 Konfigurowanie zaawansowanych us³ug Windows Server 2012 R2 (88.83z)
Tablice informatyczne. C#. Wydanie III (17.00z)
PostgreSQL 14 Administration Cookbook (159.00z)
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening (69.00z)
Alchemia manipulacji (37.00z)
TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu (31.85z)
Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych (10.08z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła