e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII

Siddhartha Rao
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2014-01-31
stron: 856, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Programowanie w Twoim zasiêgu!

Pomimo swojego wieku C++ wci±¿ zajmuje wysok± lokatê na li¶cie najpopularniejszych jêzyków programowania. Przez lata dziêki wydajno¶ci oraz dostêpno¶ci zdoby³ sobie licznych wielbicieli i wci±¿ jest niezast±piony w wielu zadaniach, choæ w bran¿y przewagê nad nim maj± jêzyk Java i platforma .NET. Je¿eli jednak oczekujesz najwy¿szej wydajno¶ci i przewidywalnego czasu wykonania zadania, jêzyk C++ mo¿e okazaæ siê jedynym s³usznym wyborem.
Z t± ksi±¿k± opanujesz jêzyk C++ bez trudu, po¶wiêcaj±c na to tylko godzinê dziennie! W trakcie lektury zg³êbisz jego tajniki, poznasz zalety oraz wady. Ka¿da kolejna godzina to coraz bardziej zaawansowana, a przy tym ciekawsza dawka wiedzy. Opanowanie materia³u zawartego w podrêczniku pozwoli Ci na pisanie programów o ró¿nym stopniu z³o¿ono¶ci oraz swobodne poruszanie siê w ¶wiecie jêzyka C++. W trakcie lektury opanujesz sk³adniê i elementy jêzyka - tablice, instrukcje warunkowe, pêtle czy sta³e nie bêd± mia³y przed Tob± ¿adnych tajemnic. W kolejnych rozdzia³ach dowiesz siê, jak wykorzystaæ wska¼niki i dyrektywy kompilatora. Ponadto zaznajomisz siê z zasadami programowania obiektowego oraz poznasz nowo¶ci zawarte w wersji 11. Ksi±¿ka ta jest doskona³ym ¼ród³em wiedzy dla ka¿dego adepta jêzyka C++!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz sk³adniê jêzyka C++
  • opanujesz nowo¶ci wersji 11 jêzyka C++
  • poznasz zasady programowania obiektowego
  • napiszesz program o dowolnym stopniu skomplikowania

Poznaj i wykorzystaj potencja³ jêzyka C++!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Android System Programming (179.00z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
C++ Data Structures and Algorithm Design Principles (129.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
C++ Game Development By Example (109.00z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)

Pozostae z serii: Inne

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (8.18z)
C#. Lekcje programowania. Praktyczna nauka programowania dla platform .NET i .NET Core (65.45z)
Excel 2007 PL. Programowanie w VBA (177.00z)
Alkaliczny detoks (27.90z)
The Complete VMware vSphere Guide (119.00z)
Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II (54.45z)
¦wiat wed³ug Mozilli. Thunderbird (29.90z)
SQL. Optymalizacja (79.00z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (48.19z)
Learn Ethereum (109.00z)
Po prostu HTML 4. Wydanie III (45.00z)
Programistami da siê zarz±dzaæ! Zasady i narzêdzia pomocne w zarz±dzaniu zespo³ami programistów. Wydanie II (56.96z)
Programming MapPoint in .NET (160.65z)
Mastering OpenCV 3 - Second Edition (179.00z)
Robotyka w Lego Technic (37.60z)
Office 2016 PL. Kurs (24.34z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
Python Web Development with Sanic (129.00z)
Trening umys³u dla bystrzaków (23.94z)
Gra na gitarze. Patrz i ucz siê! (49.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio