e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++ w 24 godziny. Wydanie VI

Rogers Cadenhead, Jesse Liberty
cena: 79.00 z
Data wydania: 2017-09-29
stron: 456, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
C++ powsta³ w 1979 roku i doskonale przetrwa³ próbê czasu, a dzi¶ oferuje programistom potê¿ne mo¿liwo¶ci i ogromn± elastyczno¶æ. Co wiêcej, istniej± jêzyki programowania, których twórcy inspirowali siê w³a¶nie C++; jednym z nich jest Java. Oznacza to, ¿e opanowanie C++ daje wiele korzy¶ci: u³atwia zrozumienie innych jêzyków programowania, a przede wszystkim pozwala na tworzenie aplikacji praktycznie dla wszystkich platform, pocz±wszy od komputerów i serwerów, przez urz±dzenia mobilne i konsole do gier, a¿ po komputery typu mainframe.
Dziêki tej ksi±¿ce w ci±gu 24 godzinnych lekcji poznasz podstawy programowania w C++ i szybko zaczniesz tworzyæ w pe³ni funkcjonalne aplikacje. Najpierw zapoznasz siê z instalacj± i u¿yciem kompilatora, pó¼niej dowiesz siê, jak debugowaæ tworzony kod, a¿ wreszcie poznasz nowo¶ci wprowadzone w standardzie C++14. Dowiesz siê, jak zarz±dzaæ wej¶ciem i wyj¶ciem oraz jak pracowaæ z pêtlami i tablicami. Nauczysz siê programowania zorientowanego obiektowo i zobaczysz, jak wykorzystywaæ szablony. Ka¿da lekcja koñczy siê zestawem pytañ i odpowiedzi, warsztatami oraz æwiczeniami do samodzielnego wykonania.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • instalacja i korzystanie z kompilatora C++ na platformach Windows, MacOS i Linux
  • podstawowe koncepcje C++, takie jak funkcje i klasy
  • wyra¿enia lambda, wska¼niki i przeci±¿anie operatorów
  • dziedziczenie i polimorfizm
  • nowe funkcje jêzyka wprowadzone w standardzie C++14

C++. Programowanie na miarê wyobra¼ni!Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
C++ bez obaw (59.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
C++ Fundamentals (94.99z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Windows Server 2012 Hyper-V Podrêcznik instalacji i konfiguracji (95.76z)
Profesjonalna fotografia ¶lubna. Zaawansowane techniki dla fotografów cyfrowych (39.90z)
Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Æwiczenia (18.90z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych (39.00z)
JavaScript funkcyjnie. Zrównowa¿one, pragmatyczne programowanie funkcyjne w JavaScript (63.20z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Mobi (39.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (18.99z)
Norton Commander 5.0 PL w praktyce (wyd II) (13.80z)
Analiza danych w naukach ¶cis³ych i technice (45.26z)
Microsoft SQL Server 2012. Integration Services (63.84z)
Ansible 2 Cloud Automation Cookbook (109.00z)
Running Lean. 3rd Edition (143.65z)
Fotografia cyfrowa w podró¿y. Przewodnik (47.00z)
Unity. Kurs video. Poziom drugi. Tworzenie gier komputerowych 3D (29.00z)
MongoDB and PHP. Document-Oriented Data for Web Developers (63.74z)
Spring w praktyce (48.95z)
Projektowanie witryn internetowych dla urz±dzeñ mobilnych. eBook. ePub (39.00z)
Unity i C#. Podstawy programowania gier (20.35z)
Ruby. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (13.95z)
Nagi obiektyw. Sztuka fotografowania aktów i obróbki zdjêæ (79.00z)