e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++17 STL. Receptury

Jacek Galowicz
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2018-09-21
stron: 456, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
C++ pozwala zarówno na tworzenie interfejsów wysokiego poziomu, jak i na pisanie kodu dzia³aj±cego na niskim poziomie. Sprawdza siê, gdy trzeba zapewniæ wysok± wydajno¶æ i niskie obci±¿enie. Jêzyk ten jest konsekwentnie rozwijany: kolejne jego specyfikacje, C++14 i C++17, przynios³y wiele znakomitych udoskonaleñ. Aby w pe³ni wykorzystaæ ten potencja³, nale¿y korzystaæ z C++ ³±cznie z bibliotek± STL. Jest to standardowa biblioteka jêzyka, dziêki której C++ jest idealny do implementowania oprogramowania o wysokiej jako¶ci i du¿ej wydajno¶ci. Zalety C++ sprawiaj±, ¿e jest wykorzystywany niemal w ka¿dej dziedzinie. Niestety, wielu programistów nie u¿ywa STL.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz u¿yteczno¶æ biblioteki standardowej (STL) w C++17 w praktyce, co pozwoli Ci na tworzenie efektywniejszego i w pe³ni przeno¶nego kodu ¼ród³owego. Najpierw poznasz nowe funkcje jêzyka, co pozwoli Ci na zrozumienie regu³ rz±dz±cych C++, oraz funkcje biblioteki standardowej i sposób jej dzia³ania. Podczas pracy nad praktycznymi i ³atwymi do wykorzystania recepturami poznasz podstawowe koncepcje STL, takie jak kontener, algorytm, klasa narzêdziowa, wyra¿enie lambda, iterator i wiele innych. Dowiesz siê, jak dzia³aj± najnowsze funkcje wprowadzone w standardzie C++17. Dziêki temu zaoszczêdzisz czas i wysi³ek podczas programowania, a Twój kod stanie siê prostszy i zdecydowanie bardziej elegancki.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • Nowo¶ci w standardzie C++ 17
  • Kontenery STL i koncepcja iteratorów
  • Wyra¿enia lambda i zaawansowane algorytmy biblioteki STL
  • Ci±gi tekstowe, strumienie wej¶cia-wyj¶cia i wyra¿enia regularne
  • Programowanie równoleg³e i wspó³bie¿no¶æ

C++17 i STL. Elegancka klasyka i potê¿ne mo¿liwo¶ci.Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (106.47z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
C++ Cookbook (169.15z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)

Pozostae z serii: Inne

Spring Security - Third Edition (189.00z)
Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania (47.20z)
Troubleshooting OpenVPN (139.00z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (21.99z)
Rust High Performance (159.00z)
Podrêcznik freelancera. Tajniki sukcesu niezale¿nego projektanta stron WWW. Smashing Magazine (39.90z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (30.20z)
Containerization with LXC (189.00z)
Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów (49.77z)
Blockchain. Podstawy technologii ³añcucha bloków w 25 krokach (23.94z)
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows (37.00z)
Visualizing Streaming Data. Interactive Analysis Beyond Static Limits (135.15z)
Hands-On Android UI Development (159.00z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (27.45z)
Sport i ruch w fotografii (68.00z)
Cybersecurity Research, Education and Management: University Perspective (24.60z)
Java. Praktyczne narzêdzia. eBook. Mobi (79.00z)
Terapia f**k it. Prosty sposób na szczê¶cie (39.90z)
Practical Data Science with Python (159.00z)
Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokona³em kasyno oraz rynek (49.00z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem