e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++17 STL. Receptury

Jacek Galowicz
cena: 79.00 z
Data wydania: 2018-09-21
stron: 456, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
C++ pozwala zarówno na tworzenie interfejsów wysokiego poziomu, jak i na pisanie kodu dzia³aj±cego na niskim poziomie. Sprawdza siê, gdy trzeba zapewniæ wysok± wydajno¶æ i niskie obci±¿enie. Jêzyk ten jest konsekwentnie rozwijany: kolejne jego specyfikacje, C++14 i C++17, przynios³y wiele znakomitych udoskonaleñ. Aby w pe³ni wykorzystaæ ten potencja³, nale¿y korzystaæ z C++ ³±cznie z bibliotek± STL. Jest to standardowa biblioteka jêzyka, dziêki której C++ jest idealny do implementowania oprogramowania o wysokiej jako¶ci i du¿ej wydajno¶ci. Zalety C++ sprawiaj±, ¿e jest wykorzystywany niemal w ka¿dej dziedzinie. Niestety, wielu programistów nie u¿ywa STL.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz u¿yteczno¶æ biblioteki standardowej (STL) w C++17 w praktyce, co pozwoli Ci na tworzenie efektywniejszego i w pe³ni przeno¶nego kodu ¼ród³owego. Najpierw poznasz nowe funkcje jêzyka, co pozwoli Ci na zrozumienie regu³ rz±dz±cych C++, oraz funkcje biblioteki standardowej i sposób jej dzia³ania. Podczas pracy nad praktycznymi i ³atwymi do wykorzystania recepturami poznasz podstawowe koncepcje STL, takie jak kontener, algorytm, klasa narzêdziowa, wyra¿enie lambda, iterator i wiele innych. Dowiesz siê, jak dzia³aj± najnowsze funkcje wprowadzone w standardzie C++17. Dziêki temu zaoszczêdzisz czas i wysi³ek podczas programowania, a Twój kod stanie siê prostszy i zdecydowanie bardziej elegancki.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • Nowo¶ci w standardzie C++ 17
  • Kontenery STL i koncepcja iteratorów
  • Wyra¿enia lambda i zaawansowane algorytmy biblioteki STL
  • Ci±gi tekstowe, strumienie wej¶cia-wyj¶cia i wyra¿enia regularne
  • Programowanie równoleg³e i wspó³bie¿no¶æ

C++17 i STL. Elegancka klasyka i potê¿ne mo¿liwo¶ci.Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++ bez obaw (59.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
The C++ Workshop (129.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (59.00z)
C++ Cookbook (169.15z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)

Pozostae z serii: Inne

Klatka po klatce. Poznaj tajniki edycji, konwersji i naprawy plików wideo (30.19z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (29.00z)
Mastering Windows Presentation Foundation (209.00z)
Continuous Delivery with Docker and Jenkins (179.00z)
Excel w praktyce, wydanie luty 2016 r (37.09z)
Python Programming with Raspberry Pi (139.00z)
Efficient Android Threading. Asynchronous Processing Techniques for Android Applications (186.15z)
Wprowadzenie do jêzyka VERILOG (89.52z)
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny. Poradnik praktyczny (53.46z)
Sztuka fotografowania architektury. Ujêcia z dobrej perspektywy (59.00z)
Practical Mobile Forensics - Third Edition (149.00z)
Building Web Apps with Spring 5 and Angular (189.00z)
Node.js w praktyce. Tworzenie skalowalnych aplikacji sieciowych (54.90z)
Excel 2016 PL. Biblia (109.00z)
Getting Started with React VR (179.00z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (19.90z)
Funkcjonalno¶æ aplikacji mobilnych. Nowoczesne standardy UX i UI (47.00z)
Adobe Premiere 6. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
Excel w zastosowaniach in¿ynieryjnych (34.00z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. eBook. Pdf (47.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek