e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++17 STL. Receptury

Jacek Galowicz
cena: 79.00 z
Data wydania: 2018-09-21
stron: 456, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
C++ pozwala zarówno na tworzenie interfejsów wysokiego poziomu, jak i na pisanie kodu dzia³aj±cego na niskim poziomie. Sprawdza siê, gdy trzeba zapewniæ wysok± wydajno¶æ i niskie obci±¿enie. Jêzyk ten jest konsekwentnie rozwijany: kolejne jego specyfikacje, C++14 i C++17, przynios³y wiele znakomitych udoskonaleñ. Aby w pe³ni wykorzystaæ ten potencja³, nale¿y korzystaæ z C++ ³±cznie z bibliotek± STL. Jest to standardowa biblioteka jêzyka, dziêki której C++ jest idealny do implementowania oprogramowania o wysokiej jako¶ci i du¿ej wydajno¶ci. Zalety C++ sprawiaj±, ¿e jest wykorzystywany niemal w ka¿dej dziedzinie. Niestety, wielu programistów nie u¿ywa STL.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz u¿yteczno¶æ biblioteki standardowej (STL) w C++17 w praktyce, co pozwoli Ci na tworzenie efektywniejszego i w pe³ni przeno¶nego kodu ¼ród³owego. Najpierw poznasz nowe funkcje jêzyka, co pozwoli Ci na zrozumienie regu³ rz±dz±cych C++, oraz funkcje biblioteki standardowej i sposób jej dzia³ania. Podczas pracy nad praktycznymi i ³atwymi do wykorzystania recepturami poznasz podstawowe koncepcje STL, takie jak kontener, algorytm, klasa narzêdziowa, wyra¿enie lambda, iterator i wiele innych. Dowiesz siê, jak dzia³aj± najnowsze funkcje wprowadzone w standardzie C++17. Dziêki temu zaoszczêdzisz czas i wysi³ek podczas programowania, a Twój kod stanie siê prostszy i zdecydowanie bardziej elegancki.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • Nowo¶ci w standardzie C++ 17
  • Kontenery STL i koncepcja iteratorów
  • Wyra¿enia lambda i zaawansowane algorytmy biblioteki STL
  • Ci±gi tekstowe, strumienie wej¶cia-wyj¶cia i wyra¿enia regularne
  • Programowanie równoleg³e i wspó³bie¿no¶æ

C++17 i STL. Elegancka klasyka i potê¿ne mo¿liwo¶ci.Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
Advanced C++ (129.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (26.95z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (90.89z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (21.45z)
Modern C++ Programming Cookbook - Second Edition (159.00z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)

Pozostae z serii: Inne

Introduction to DevOps with Kubernetes (109.00z)
R Programming Fundamentals (119.00z)
Adobe Photoshop CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (77.00z)
M³ody programista. Nauka programowania w Scratchu (24.05z)
Natural Language Processing Fundamentals (129.00z)
Windows 8 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (52.54z)
Akordy gitarowe dla bystrzaków (21.45z)
Java Threads. 3rd Edition (135.15z)
Learning Perl. 3rd Edition (118.15z)
Oracle Database 10g. Nowe mo¿liwo¶ci (39.90z)
Data Science i uczenie maszynowe (71.20z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (20.94z)
Visual Basic .NET. Ksiêga eksperta (69.00z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu (69.00z)
PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV (109.00z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (22.20z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (19.95z)
Cloud Native Security Cookbook (220.15z)
The DevOps 2.1 Toolkit: Docker Swarm (189.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań