e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II

Nicolai M. Josuttis
promocja -44%
cena: 146.33928571429 z 81.95 z
Data wydania: 2014-04-14
stron: 1120, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Lektura obowi±zkowa dla ka¿dego programisty C++!

Pomimo olbrzymiej konkurencji ze strony platformy .NET oraz jêzyka Java jêzyk C++ wci±¿ jest niezast±piony w wielu dziedzinach. Wszêdzie tam, gdzie wymagane s± najwy¿sza wydajno¶æ, pe³na kontrola nad sprzêtem oraz przewidywalno¶æ, C++ jest bezkonkurencyjny. Biblioteka standardowa C++ to zestaw klas i interfejsów, które w znaczny sposób zwiêkszaj± mo¿liwo¶ci tego jêzyka. Warto wykorzystaæ jej potencja³!
Biblioteka standardowa C++ poza wieloma niew±tpliwymi zaletami ma jedn± powa¿n± wadê - jest trudna do opanowania. W³a¶nie dlatego potrzebny Ci jest ten podrêcznik! W trakcie lektury poznasz nowe elementy jêzyka C++ w wersji 11. Nastêpnie dowiesz siê, czym jest standardowa biblioteka szablonów (STL), oraz zobaczysz, jak wykorzystaæ w codziennej pracy: mapy, multimapy, iteratory, listy oraz wiele innych elementów. Na sam koniec nauczysz siê poprawnie korzystaæ ze wspó³bie¿no¶ci oraz tworzyæ aplikacje obs³uguj±ce ró¿ne wersje jêzykowe. Ka¿dy z komponentów biblioteki zosta³ dok³adnie przedstawiony: z opisem przeznaczenia, przyk³adami oraz problemami, których mo¿e przysporzyæ. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± ka¿dego programisty C++!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz nowo¶ci jêzyka C++ w wersji 11
  • wykorzystasz mo¿liwo¶ci kontenerów STL
  • zrozumiesz zastosowanie iteratorów
  • zobaczysz na praktycznych przyk³adach, jak dzia³aj± komponenty
  • b³yskawicznie opanujesz mo¿liwo¶ci biblioteki standardowej C++

Odkryj potêgê C++!Cena: 81.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++17 STL. Receptury (79.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Advanced C++ (129.00z)
C++ bez obaw (59.00z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformê e-learningow±. eBook. Mobi (54.99z)
Software Architecture Patterns for Serverless Systems (179.00z)
Hands-On Full Stack Web Development with Angular 6 and Laravel 5 (159.00z)
Vademecum administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja (47.04z)
Accelerating Angular Development with Ivy (94.99z)
Programming Kubernetes. Developing Cloud-Native Applications (220.15z)
Adobe Photoshop 5. Praktyczne projekty (59.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. eBook. Pdf (31.99z)
MP3 i DivX. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
Diagnostyka sprzêtu komputerowego (24.90z)
Python Machine Learning - Second Edition (159.00z)
Perl Graphics Programming. Creating SVG, SWF (Flash), JPEG and PNG files with Perl (126.65z)
Tajniki jêzyka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej (39.90z)
CSS. Witryny internetowe szyte na miarê. Autorytety informatyki. Wydanie III (32.45z)
Python GUI Programming with Tkinter - Second Edition (149.00z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (42.09z)
Learning ServiceNow. Second edition (179.00z)
TCP/IP. Biblia (59.00z)
Algorytmy kryptograficzne w Pythonie. Wprowadzenie (44.16z)
PostgreSQL Administration Cookbook, 9.5/9.6 Edition (229.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła