e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II

Nicolai M. Josuttis
cena: 149.00 z
Data wydania: 2014-04-14
stron: 1120, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Lektura obowi±zkowa dla ka¿dego programisty C++!

Pomimo olbrzymiej konkurencji ze strony platformy .NET oraz jêzyka Java jêzyk C++ wci±¿ jest niezast±piony w wielu dziedzinach. Wszêdzie tam, gdzie wymagane s± najwy¿sza wydajno¶æ, pe³na kontrola nad sprzêtem oraz przewidywalno¶æ, C++ jest bezkonkurencyjny. Biblioteka standardowa C++ to zestaw klas i interfejsów, które w znaczny sposób zwiêkszaj± mo¿liwo¶ci tego jêzyka. Warto wykorzystaæ jej potencja³!
Biblioteka standardowa C++ poza wieloma niew±tpliwymi zaletami ma jedn± powa¿n± wadê - jest trudna do opanowania. W³a¶nie dlatego potrzebny Ci jest ten podrêcznik! W trakcie lektury poznasz nowe elementy jêzyka C++ w wersji 11. Nastêpnie dowiesz siê, czym jest standardowa biblioteka szablonów (STL), oraz zobaczysz, jak wykorzystaæ w codziennej pracy: mapy, multimapy, iteratory, listy oraz wiele innych elementów. Na sam koniec nauczysz siê poprawnie korzystaæ ze wspó³bie¿no¶ci oraz tworzyæ aplikacje obs³uguj±ce ró¿ne wersje jêzykowe. Ka¿dy z komponentów biblioteki zosta³ dok³adnie przedstawiony: z opisem przeznaczenia, przyk³adami oraz problemami, których mo¿e przysporzyæ. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± ka¿dego programisty C++!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz nowo¶ci jêzyka C++ w wersji 11
  • wykorzystasz mo¿liwo¶ci kontenerów STL
  • zrozumiesz zastosowanie iteratorów
  • zobaczysz na praktycznych przyk³adach, jak dzia³aj± komponenty
  • b³yskawicznie opanujesz mo¿liwo¶ci biblioteki standardowej C++

Odkryj potêgê C++!Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (90.89z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Advanced C++ (129.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (48.95z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)

Pozostae z serii: Inne

System ERP - Dobre praktyki wdro¿eñ (47.20z)
Black Hat Python. Jêzyk Python dla hakerów i pentesterów (21.95z)
Zapomniani ¿o³nierze niepodleg³o¶ci (21.95z)
Microsoft PowerPoint 2013. Krok po kroku (38.64z)
CakePHP 1.3. Programowanie aplikacji. Receptury (32.45z)
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source (54.90z)
Lekcje typografii. Przyk³ady i æwiczenia dla projektantów (37.95z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik do zajêæ komputerowych dla szko³y podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) (7.43z)
Integrating Excel and Access (135.15z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (27.45z)
JavaScript - mocne strony (49.00z)
Hadoop: The Definitive Guide. Storage and Analysis at Internet Scale. 4th Edition (237.15z)
Flash MX. ActionScript. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Monitorowanie otoczenia z Arduino (14.85z)
Programowanie w systemie Windows. Wydanie IV (109.00z)
Paj±czek 5 NxG Standard (licencja) (104.00z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
JavaScript. Wzorce. eBook. Pdf (31.99z)
Docker. Programowanie aplikacji dla zaawansowanych. Wydanie II (35.99z)
Escaping the Build Trap. How Effective Product Management Creates Real Value (126.65z)