e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne


Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach

Scott Fox
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-07-19
stron: 280, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Zamiast pracowaæ na dostatek swojego szefa, chcesz na nowo zaplanowaæ ¿ycie wokó³ twoich pasji? Przeczytaj Click Millionaires Scotta Foksa, a dowiesz siê, jak za pomoc± biznesowego sposobu na ¿ycie zamieniæ zainteresowania na pieni±dze
dr Joe Vitale,
autor ksi±¿ki Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)
Dla wspó³czesnych przedsiêbiorców Click Millionaires bêdzie przewodnikiem do wolno¶ci i sukcesu. Pomy¶l o tej ksi±¿ce jak o kluczu otwieraj±cym czarne pude³ko z napisem »Internet«, którego zawarto¶æ bêdziesz móg³ wykorzystaæ w swoim biznesie
Tim Sanders,
autor ksi±¿ki Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia

Sukces ukryty pod Twoimi palcami

Wyobra¼ sobie poniedzia³kowy poranek. Na sam± my¶l o pój¶ciu do pracy u¶miechasz siê i rado¶nie zrywasz z ³ó¿ka. Niemo¿liwe? A jednak robi± tak ju¿ tysi±ce ludzi, którzy zdecydowali siê na prowadzenie w³asnego biznesu! Nadszed³ czas, by¶ przej±³ odpowiedzialno¶æ za swoje dochody i przysz³o¶æ. Zaplanuj na nowo karierê i ¿ycie, tak aby osi±gn±æ niezale¿no¶æ finansow± i sukces na swoich warunkach. Zapomnij o zgni³ych kompromisach i frustracjach i zacznij pracowaæ na w³asny rachunek.
Oto inspiruj±cy i praktyczny przewodnik, który poka¿e Ci, jak stworzyæ rewolucyjny biznes internetowy. Podpowie, jak szybko staæ siê internetowym ekspertem w dowolnej dziedzinie i jak przygotowaæ plan dzia³ania, który pozwoli wybraæ w³a¶ciw± niszê biznesow±. Pomo¿e Ci te¿ stworzyæ zyskowny biznes, który wymaga mniej pracy i który mo¿esz prowadziæ w takich godzinach, jakie uznasz za stosowne. Nie musisz dysponowaæ w³a¶ciwie ¿adnymi zasobami finansowymi (choæ niewielki ich zapas na pewno nie zaszkodzi) ani posiadaæ szczególnych umiejêtno¶ci technicznych. Wystarczy odrobina determinacji i entuzjazmu, by¶ zmieni³ pracê, której nienawidzisz, na dzia³alno¶æ, któr± kochasz.


Scott Fox jest autorem ksi±¿ki Internetowi milionerzy, czyli jak zdobyæ fortunê online, a tak¿e ekspertem w zakresie marketingu w mediach spo³eczno¶ciowych oraz strategii uruchamiania nowych przedsiêwziêæ. Pracuje jako trener przedsiêbiorców na ca³ym ¶wiecie i prowadzi popularne forum po¶wiêcone zagadnieniom biznesowego sposobu na ¿ycie. Swój internetowy biznes Click Millionaires prowadzi ze swojego domu w po³udniowej Kalifornii.


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (39.20z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (32.45z)
Designing Mobile Payment Experiences. Principles and Best Practices for Mobile Commerce (118.15z)
Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone (31.36z)
Przedsiêbiorczo¶æ. Jak za³o¿yæ i rozwijaæ w³asn± firmê (30.20z)
Sprzeda¿ wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywaæ technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami (12.90z)
Pracuj dla pieniêdzy, projektuj dla przyjemno¶ci. Podrêcznik freelancera (24.70z)
Biznes spo³eczno¶ciowy. MLM moimi oczami (b2b) (27.45z)
E-commerce na platformach ofertowych Allegro, eBay, Amazon (26.95z)
AI dla ludzi i firmy. Potencja³ sztucznej inteligencji w biznesie (32.45z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (59.00z)
The Facebook Marketing Book (67.92z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (26.95z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (31.90z)
Growth Hacker Marketing. O przysz³o¶ci PR, marketingu i reklamy. Wydanie rozszerzone (14.90z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (12.90z)
Startup w 7 dni. Od mocnego startu do szybkiego sukcesu (20.35z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (22.20z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (39.90z)
Lean management po polsku. Wydanie II (25.54z)

Pozostae z serii: Inne

Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (21.95z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
Mastering Microsoft Power BI - Second Edition (149.00z)
Getting Started with Windows 8 Apps. A Guide to the Windows Runtime (55.24z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (34.90z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Excel. Funkcje w przyk³adach (49.00z)
Microsoft SQL Server 2012. Optymalizacja kwerend T-SQL przy u¿yciu funkcji okna (44.80z)
Monitoring i bezpieczeñstwo sieci (39.00z)
Lean AI. How Innovative Startups Use Artificial Intelligence to Grow (169.15z)
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia (99.00z)
MySQL Troubleshooting. What To Do When Queries Don't Work (63.74z)
Machine Learning Automation with TPOT (129.00z)
Nowoczesne API. Ewoluuj±ce aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET (43.45z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II. eBook. Mobi (37.00z)
Po prostu Excel 97 (27.00z)
Building Data Streaming Applications with Apache Kafka (179.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (edycja ING) (12.90z)
J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2 (55.00z)
Komercyjne i przemys³owe aplikacje Internetu rzeczy na Raspberry Pi. Prototypowanie rozwi±zañ IoT (71.82z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą