e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania

Jez Humble, David Farley
promocja -50%
cena: 69 z 34.50 z
Data wydania: 2015-01-22
stron: 440, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Dostarczaj oprogramowanie na zawo³anie!

Je¶li Twoja praca wymaga, by¶ dostarcza³ oprogramowanie w sposób niemal¿e ci±g³y, a Ty chcia³by¶ unikn±æ niepowodzeñ, pomog± Ci w tym: automatyczna kompilacja, testowanie i wdra¿anie. Dziêki nim mo¿esz zaoferowaæ u¿ytkownikom aplikacjê najwy¿szej jako¶ci w dowolnym czasie!

W tej ksi±¿ce znajdziesz instrukcje na temat realizacji takiego celu. Na samym pocz±tku poznasz typowe problemy z wdra¿aniem oprogramowania, a w kolejnych rozdzia³ach zobaczysz, jak je rozwi±zaæ. Zaczniesz od najlepszych technik zarz±dzania konfiguracj± aplikacji, a nastêpnie przejdziesz do zagadnieñ zwi±zanych z ci±g³± integracj±. Po tym wstêpie czeka Ciê niezwykle pasjonuj±ca lektura dotycz±ca potoku wdro¿eñ oraz tworzenia skryptów automatyzuj±cych proces tworzenia i budowania projektu. Ponadto zapoznasz siê z detalami automatycznych testów akceptacyjnych i testów wymagañ niefunkcjonalnych oraz zrozumiesz, jak stworzyæ strategiê udostêpniania oprogramowania. Dla powodzenia ca³ego przedsiêwziêcia kluczowe jest zbudowanie ekosystemu wydawania oprogramowania. Ten temat zosta³ obszernie omówiony w trzeciej czê¶ci ksi±¿ki. Je¿eli chcesz zmieniæ sposób wydawania Twojego oprogramowania, przeczytaj ten podrêcznik!

Ksi±¿ka prezentuje:
  • Automatyzacjê wszystkich aspektów kompilacji, integracji, testowania i wdra¿ania oprogramowania
  • Implementacjê potoków wdro¿eñ na poziomie zespo³u projektowego i organizacji
  • Usprawnienie wspó³pracy programistów, testerów i pracowników odpowiedzialnych za eksploatacjê oprogramowania
  • Przyrostowy rozwój funcjonalno¶ci w du¿ych i rozproszonych zespo³ach
  • Wdro¿enie skutecznej strategii zarz±dzania konfiguracj±
  • Automatyzacjê testów akceptacyjnych od analizy do implementacji
  • Testowanie wydajno¶ci i innych wymagañ niefunkcjonalnych
  • Implementacjê ci±g³ego wdra¿ania i wydañ bez przestojów
  • Zarz±dzanie infrastruktur±, danymi, modu³ami i zale¿no¶ciami
  • Rozwi±zywanie kwestii zarz±dzania ryzykiem, zgodno¶ci z regulacjami i audytu

Wydawanie aplikacji jeszcze nigdy nie by³o tak proste!



Cena: 34.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Minecraft: serwery. Kompletny przewodnik (34.21z)
Java EE 8 Design Patterns and Best Practices (159.00z)
Microsoft SQL Server 2012. Reporting Services (115.13z)
Tworzenie aplikacji na platformê iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzêdzi (69.00z)
R Data Visualization Recipes (119.00z)
Designing for Behavior Change. Applying Psychology and Behavioral Economics (118.15z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu. eBook. ePub (62.90z)
Learning SQL. Master SQL Fundamentals. 2nd Edition (109.65z)
Blockchain. Blueprint for a New Economy (101.15z)
Visual FoxPro 9 programowanie (35.05z)
Maple. Podrêcznik (11.90z)
Rails. Zaawansowane programowanie . eBook. Mobi (39.00z)
Przyczyny i skutki. Rewolucyjna nauka wnioskowania przyczynowego (57.54z)
Hands-On Data Science and Python Machine Learning (159.00z)
Microsoft SQL Server 2008 od ¶rodka Programowanie w jêzyku T-SQL (121.91z)
Modem bez tajemnic (19.50z)
Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (59.00z)
Learning Perl. Making Easy Things Easy and Hard Things Possible. 7th Edition (118.30z)
Windows PowerShell Pocket Reference. Portable Help for PowerShell Scripters. 2nd Edition (42.42z)
Building Vue.js Applications with GraphQL (109.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą | Ciechocinek wellness weekend dla dwojga