e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -44%


Chcê zostaæ informatykiem

Walery Sus³ow, Adam S³owik, Micha³ Statkiewicz
promocja -44%
cena: 29.375 z 16.45 z
Data wydania: 2014-06-09
stron: 216, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
  • Poznaj teoretyczne podstawy informatyki
  • Naucz siê rozwi±zywaæ praktyczne problemy z wykorzystaniem metod informatycznych
  • Rozpocznij karierê profesjonalnego programisty
Informatyka to niezwykle dynamicznie rozwijaj±ca siê dziedzina wiedzy. Komputery otaczaj± nas ze wszystkich stron: steruj± prac± sprzêtów gospodarstwa domowego, po¶rednicz± w komunikacji, a nawet umo¿liwiaj± eksploracjê przestrzeni kosmicznej.
Dzisiejszy ¶wiat trudno ju¿ w³a¶ciwie wyobraziæ sobie bez maszyn cyfrowych i kontroluj±cego je oprogramowania. Wci±¿ ro¶nie zapotrzebowanie rynku na wysokiej klasy specjalistów, którzy dziêki swojej wiedzy i du¿emu do¶wiadczeniu potrafi± projektowaæ, budowaæ oraz programowaæ systemy komputerowe. Popularno¶æ zawodu informatyka potêguj± te¿ wysokie zarobki, które zwiêkszaj± zainteresowanie m³odzie¿y t± nie³atw± dziedzin± wiedzy. Je¶li interesujesz siê informatyk±, chcesz lepiej poznaæ jej podstawowe zagadnienia, nauczyæ siê rozwi±zywaæ jej klasyczne problemy i analizowaæ zadania informatyczne w sposób w³a¶ciwy prawdziwym programistom, siêgnij po ksi±¿kê Chcê zostaæ informatykiem. W przystêpny sposób prezentuje ona matematyczne mechanizmy wykorzystywane w informatyce, uczy podstaw algorytmiki i wprowadza w ¶wiat programowania komputerów. Przedstawia zagadnienia zwi±zane z sieciami komputerowymi i bezpieczeñstwem informacji oraz sposoby tworzenia gier komputerowych. Przede wszystkim zawiera jednak mnóstwo praktycznych przyk³adów i ciekawych zadañ, które pomog± zainteresowanym kandydatom sprawdziæ poziom swojej wiedzy i dostaæ siê na studia informatyczne. Je¶li marzysz o karierze informatyka lub po prostu interesujesz siê programowaniem i chcesz poszerzyæ swoj± wiedzê na ten temat, trafi³e¶ na w³a¶ciw± ksi±¿kê!
  • Podstawy teoretyczne informatyki na skróty
  • Ciekawe zadania informatyczne wraz z rozwi±zaniami
  • Matematyka, logika i algorytmika w informatyce
  • Analiza podstawowych problemów programistycznych
  • Wymiarowanie informacji i bezpieczeñstwo danych
  • Programowanie komputerów i sieci komputerowe
  • Gry komputerowe

Nie wahaj siê! Zrób pierwszy krok, aby poznaæ sekrety informatyki!Cena: 16.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Final Cut Pro Efficient Editing (249.00z)
PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektroników (75.76z)
SAP w 24 godziny. Wydanie V (79.00z)
Budujê swoj± pierwsz± drukarkê 3D (48.00z)
Projektowanie rozwi±zañ dla Microsoft SharePoint 2010 (53.46z)
Smartfony dla seniorów (29.90z)
Inkscape. Podstawowa obs³uga programu (26.95z)
SAP Scenariusze ksiêgowe. Modu³ SAP-FI (49.45z)
BeagleBone Cookbook. Software and Hardware Problems and Solutions (143.65z)
Droga na szczyt (31.90z)
Building Industrial Digital Twins (189.00z)
Testuj oprogramowanie jak Google. Metody automatyzacji (67.00z)
Understanding Computation. From Simple Machines to Impossible Programs (143.65z)
Virtualization: A Manager's Guide. Big Picture of the Who, What, and Where of Virtualization (55.24z)
NGINX Cookbook (77.40z)
Hackers & Painters. Big Ideas from the Computer Age (67.92z)
Building CI/CD Systems Using Tekton (139.00z)
Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych (48.95z)
Mapa Agile & Scrum. Jak siê odnale¼æ jako Scrum Master (32.45z)
Windows Commander. Æwiczenia praktyczne (9.90z)

Pozostae z serii: Inne

Android. Programowanie aplikacji. Rusz g³ow±! Wydanie II (72.59z)
Swift 4 Programming Cookbook (179.00z)
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesi±d¼ siê na system open source (37.00z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 (15.90z)
101 praktycznych skryptów na stronê WWW (25.00z)
Data Source Handbook. A Guide to Public Data (63.74z)
Zintegrowane Systemy Informatyczne (49.45z)
Xamarin. Tworzenie interfejsów u¿ytkownika (43.55z)
Vademecum hakera. Zabezpieczenia w Windows (34.90z)
BackTrack 5. Testy penetracyjne sieci WiFi (49.00z)
Java EE 6 Pocket Guide (50.92z)
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwi±zania (23.90z)
Building Enterprise JavaScript Applications (159.00z)
Java 8 Lambdas. Pragmatic Functional Programming (143.65z)
PHP i MySQL. 8 komponentów dla kreatywnych webmasterów (67.00z)
Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury (26.95z)
The Complete Kubernetes Guide (139.00z)
Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik (29.90z)
Bazy danych dla studentów (22.02z)
Learning Docker - Second Edition (189.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek | kristiani97