e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


CorelDRAW Graphics Suite X5 PL. eBook. Mobi

Witold Wrotek
cena: 44.90 z
Data wydania: 2012-06-20
stron: 368, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Pracuj z Corelem - obud¼ w sobie artystê

 • Jak rysowaæ linie i figury p³askie?
 • Jak wprowadzaæ tekst, edytowaæ go i przekszta³caæ?
 • Jak wyczarowaæ na p³aszczy¼nie z³udzenie trójwymiarowo¶ci?
 • Jak tworzyæ i edytowaæ animacje?
Czy ogl±daj±c perfekcyjne reklamy w czasopismach lub na billboardach, masz ochotê stworzyæ co¶ równie dobrego, a mo¿e nawet lepszego? Podczas pracy z CorelDRAW X5 mo¿esz korzystaæ z narzêdzi, które daj± podobne mo¿liwo¶ci. Do ich u¿ywania wcale nie jest Ci potrzebna wiedza specjalistyczna. CorelDRAW X5 jest programem uniwersalnym. Umo¿liwia zarówno projektowanie wizytówek, papierów firmowych, broszur, stron internetowych, jak i wielostronicowych rysunków. Mimo bogactwa mo¿liwo¶ci jest bardzo prosty w u¿yciu. Wystarczy, ¿e go uruchomisz i bêdziesz wykorzystywa³ do umieszczania na arkuszu roboczym tego, co podpowiada Ci wyobra¼nia. Ksi±¿kê mo¿esz przeczytaæ od deski do deski, co pozwoli Ci uzyskaæ wiedzê o mo¿liwo¶ciach ca³ego pakietu, ale mo¿esz równie¿ czytaæ j± na wyrywki - w zale¿no¶ci od potrzeb - niczym ksi±¿kê kucharsk±.
Podrêcznik ten po¶wiêcony jest pakietowi CorelDRAW Graphics Suite X5 w polskiej wersji jêzykowej. Na szczê¶cie zmiany w kolejnych wersjach nie s± rewolucyjne, a ewolucyjne. Dziêki temu mo¿esz u¿ywaæ tej ksi±¿ki tak¿e wtedy, gdy korzystasz z innej wersji pakietu. W obecnej wersji przechodzenie pomiêdzy modu³ami CorelDRAW X5 oraz Corel PHOTO-PAINT X5 jest wyj±tkowo p³ynne. Poniewa¿ ka¿dy z nich jest przeznaczony do pracy z innymi rodzajami plików, ksi±¿ka zosta³a podzielona na dwie czê¶ci - w ka¿dej opisano szczegó³owo pracê z jednym z modu³ów. Z czê¶ci pierwszej dowiesz siê, jak umieszczaæ na rysunkach tekst, edytowaæ go i przekszta³caæ, ³atwo urozmaicaæ rysunki efektami dwuwymiarowymi i wyczarowaæ na p³aszczy¼nie z³udzenie trójwymiarowo¶ci. Czê¶æ druga nauczy Ciê stosowania w pracach kolorów, deformowania obiektów, korzystania z efektów specjalnych oraz przygotowywania i edytowania animacji. Po zakoñczeniu lektury bêdziesz móg³ sprawnie przygotowaæ ró¿nego typu profesjonalne projekty, takie jak wizytówki, broszury, strony internetowe oraz wielostronicowe rysunki.
 • Rysowanie linii i figur p³askich
 • Zmiana wymiarów i po³o¿enia obiektów
 • Bitmapy i efekty specjalne
 • Umieszczanie tekstu na rysunku
 • Efekty dwuwymiarowe i trójwymiarowe
 • Elementy stron WWW
 • Tworzenie animacji
 • Zapisywanie i drukowanie

Magia profesjonalnie przygotowanych grafik.Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

GIMP 2.6. Receptury. eBook. Mobi (44.90z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine. eBook. Mobi (47.00z)
E-consumer in Europe — comparative analysis of behaviors (39.00z)
Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania (+ p³yta CD) (141.64z)
YouTube: An Insider's Guide to Climbing the Charts (101.15z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III. eBook. ePub (47.00z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99z)
Laboratorium w szufladzie. Matematyka (31.20z)
Apache: The Definitive Guide. The Definitive Guide, 3rd Edition. 3rd Edition (186.15z)
Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II. eBook. ePub (69.90z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Mobi (54.99z)
WordPress. Tworzenie w³asnych motywów. eBook. ePub (35.90z)
WCF od podstaw. Komunikacja sieciowa nowej generacji. eBook. ePub (39.00z)
JavaScript. Programowanie obiektowe. eBook. Pdf (39.00z)
Si³a uwodzenia. Gesty, które wabi± (34.90z)
Kalejdoskop fotografii. Miêdzy technik± a sztuk±. eBook. ePub (62.90z)
Objective-C Pocket Reference (33.92z)
Haker umys³ów (29.00z)
Learning Tableau 2020 - Fourth Edition (229.00z)
Portugalia. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

WebLogic: The Definitive Guide (186.15z)
TensorFlow: Powerful Predictive Analytics with TensorFlow (139.00z)
Photoshop CS3. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP (37.00z)
Mastering Go (179.00z)
Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne (99.00z)
Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta (79.00z)
Argo CD in Practice (139.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (39.90z)
Zarabiaj wiêcej pieniêdzy (12.90z)
C# 9.0 in a Nutshell (177.65z)
Egzamin MCITP 70-647 Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiêbiorstwa (127.20z)
Photoshop CS. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
C++ Builder 6 dla ka¿dego (89.00z)
Sprzedaj swój software (59.00z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (19.90z)
Linux Kernel Programming Part 2 - Char Device Drivers and Kernel Synchronization (109.00z)
Impact of P2P and Free Distribution on Book Sales (424.15z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (21.95z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | sale konferencyjne Ciechocinek