e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: corel
Seria: Inne


CorelDRAW Graphics Suite X5 PL

Witold Wrotek
cena: 57.00 z
Data wydania: 2011-03-25
stron: 368, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Pracuj z Corelem - obud¼ w sobie artystê

 • Jak rysowaæ linie i figury p³askie?
 • Jak wprowadzaæ tekst, edytowaæ go i przekszta³caæ?
 • Jak wyczarowaæ na p³aszczy¼nie z³udzenie trójwymiarowo¶ci?
 • Jak tworzyæ i edytowaæ animacje?
Czy ogl±daj±c perfekcyjne reklamy w czasopismach lub na billboardach, masz ochotê stworzyæ co¶ równie dobrego, a mo¿e nawet lepszego? Podczas pracy z CorelDRAW X5 mo¿esz korzystaæ z narzêdzi, które daj± podobne mo¿liwo¶ci. Do ich u¿ywania wcale nie jest Ci potrzebna wiedza specjalistyczna. CorelDRAW X5 jest programem uniwersalnym. Umo¿liwia zarówno projektowanie wizytówek, papierów firmowych, broszur, stron internetowych, jak i wielostronicowych rysunków. Mimo bogactwa mo¿liwo¶ci jest bardzo prosty w u¿yciu. Wystarczy, ¿e go uruchomisz i bêdziesz wykorzystywa³ do umieszczania na arkuszu roboczym tego, co podpowiada Ci wyobra¼nia. Ksi±¿kê mo¿esz przeczytaæ od deski do deski, co pozwoli Ci uzyskaæ wiedzê o mo¿liwo¶ciach ca³ego pakietu, ale mo¿esz równie¿ czytaæ j± na wyrywki - w zale¿no¶ci od potrzeb - niczym ksi±¿kê kucharsk±.
Podrêcznik ten po¶wiêcony jest pakietowi CorelDRAW Graphics Suite X5 w polskiej wersji jêzykowej. Na szczê¶cie zmiany w kolejnych wersjach nie s± rewolucyjne, a ewolucyjne. Dziêki temu mo¿esz u¿ywaæ tej ksi±¿ki tak¿e wtedy, gdy korzystasz z innej wersji pakietu. W obecnej wersji przechodzenie pomiêdzy modu³ami CorelDRAW X5 oraz Corel PHOTO-PAINT X5 jest wyj±tkowo p³ynne. Poniewa¿ ka¿dy z nich jest przeznaczony do pracy z innymi rodzajami plików, ksi±¿ka zosta³a podzielona na dwie czê¶ci - w ka¿dej opisano szczegó³owo pracê z jednym z modu³ów. Z czê¶ci pierwszej dowiesz siê, jak umieszczaæ na rysunkach tekst, edytowaæ go i przekszta³caæ, ³atwo urozmaicaæ rysunki efektami dwuwymiarowymi i wyczarowaæ na p³aszczy¼nie z³udzenie trójwymiarowo¶ci. Czê¶æ druga nauczy Ciê stosowania w pracach kolorów, deformowania obiektów, korzystania z efektów specjalnych oraz przygotowywania i edytowania animacji. Po zakoñczeniu lektury bêdziesz móg³ sprawnie przygotowaæ ró¿nego typu profesjonalne projekty, takie jak wizytówki, broszury, strony internetowe oraz wielostronicowe rysunki.
 • Rysowanie linii i figur p³askich
 • Zmiana wymiarów i po³o¿enia obiektów
 • Bitmapy i efekty specjalne
 • Umieszczanie tekstu na rysunku
 • Efekty dwuwymiarowe i trójwymiarowe
 • Elementy stron WWW
 • Tworzenie animacji
 • Zapisywanie i drukowanie

Magia profesjonalnie przygotowanych grafik.Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: corel

CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne (22.90z)
CorelDRAW Graphics Suite X6 PL (69.00z)
CorelDRAW X4 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
CorelDRAW X6 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 2 (45.00z)
Piksele, wektory i inne stwory. Grafika komputerowa dla dzieci (49.45z)
Corel PHOTO-PAINT 12. Æwiczenia (19.90z)
CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium (49.00z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Poziom pierwszy. Techniki i narzêdzia pracy grafika komputerowego (29.00z)
CorelDRAW 2018 PL. Æwiczenia praktyczne (21.64z)
CorelDraw X3 PL. Kurs (34.90z)
Po prostu CorelDRAW 9PL (70.00z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Sztuczki i gotowe rozwi±zania (19.00z)
ABC CorelDRAW X7 PL (39.90z)
ABC CorelDRAW 2018 PL (30.38z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Projektowanie identyfikacji wizualnej firmy (29.00z)
ABC CorelDRAW X3 PL (29.00z)
CorelDRAW Graphics Suite X6 PL (37.95z)
CorelDRAW Graphics Suite 7 (99.00z)

Pozostae z serii: Inne

SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przyk³ady (81.27z)
Learning Web App Development (126.65z)
AutoCAD 2005 PL (144.99z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum. Wydanie II (15.90z)
Microsoft Project 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (135.15z)
Podrêcznik dobrych praktyk WCAG 2.0 (28.49z)
ABC komputera. Wydanie VII (37.00z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
ECUK. U¿ytkowanie komputerów (8.30z)
Komputer PC. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW (32.45z)
Od zera do Eobywatela (21.75z)
Redash v5 Quick Start Guide (109.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 200 ujêæ Scotta Kelby'ego. Wydanie II (21.95z)
Jak siê nie pomyliæ, czyli potêga matematycznego my¶lenia (21.95z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (21.95z)
WordPress. Tworzenie w³asnych motywów. eBook. ePub (35.90z)
PHP. 101 praktycznych skryptów (29.60z)
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk. Czê¶æ 1 (37.95z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek | kristiani97