e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Algorytmy. Æwiczenia

Bogdan Buczek
promocja -44%
cena: 34.285714285714 z 19.20 z
Data wydania: 2011-10-27
stron: 272, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

Poznaj algorytmy, a profesjonalne programowanie nie bêdzie mia³o przed Tob± tajemnic

 • Jak zaprojektowaæ rozwi±zanie problemu w formie algorytmu?
 • Jak stosowaæ instrukcje iteracyjne?
 • Jak przedstawiæ algorytm w postaci schematu blokowego?
W czasach ery informatycznej coraz wiêksza liczba osób zainteresowana jest zdobyciem umiejêtno¶ci programowania. Jednak¿e umiejêtno¶æ ta wymaga zarówno rozleg³ej i rzetelnej wiedzy, jak i do¶wiadczenia. Podstaw± owej wiedzy jest dobra znajomo¶æ algorytmów, która umo¿liwia przeprowadzanie kolejnych etapów programowania. Pozwala ona na przechodzenie od analizy i zdefiniowania problemu, poprzez testowanie i usuwanie b³êdów, a¿ do opracowania dokumentacji. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, pomo¿e Ci zrozumieæ ka¿d± z tych faz i nauczy Ciê pisaæ w³asny kod.
"Algorytmy. Æwiczenia" to niezbêdny elementarz dla ka¿dego przysz³ego programisty. Dziêki temu podrêcznikowi poznasz ró¿ne sposoby opisu algorytmów oraz ich klasyfikacjê. Dowiesz siê, jaki wp³yw ma zastosowanie okre¶lonej metody obliczeniowej na dok³adno¶æ wyników koñcowych, a tak¿e, na czym polega przetwarzanie danych w pêtli programowej. Wykonuj±c kolejne æwiczenia, opatrzone szczegó³owymi komentarzami i wskazówkami, nauczysz siê pisaæ algorytmy, sporz±dzaæ wykresy i schematy blokowe oraz tworzyæ kod programu. Ksi±¿ka jest doskona³ym podrêcznikiem dla studentów informatyki, jednak dziêki temu, ¿e wszystkie informacje przedstawiono tu w jasny i klarowny sposób, mo¿e z niej korzystaæ ka¿dy, kto chce rozpocz±æ samodzielne programowanie.
 • Sposoby opisu algorytmów
 • Klasyfikacja algorytmów
 • Algorytmy sekwencyjne
 • Kodowanie algorytmów
 • Algorytmy z rozga³êzieniami
 • Przetwarzanie danych w pêtli programowej
 • Algorytmy iteracyjne
 • Funkcja silnia
 • Instrukcje iteracyjne w Turbo Pascal i Visual Basic
 • Algorytmy rekurencyjne
 • Schemat Hornera
 • Pozycyjne systemy liczbowe
 • Algorytmy sortowania danych

Poznaj algorytmy i zacznij my¶leæ jak programista!Cena: 19.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
CMake Best Practices (139.00z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Algorytmy bez tajemnic (39.90z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (69.00z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

E-senior. Poradnik ¶wiadomego u¿ytkownika internetu (16.18z)
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II (48.95z)
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z u¿yciem Node.js i Raspberry Pi (13.70z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (47.00z)
Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podrêcznik (149.00z)
LEGO Technic w praktyce. O¿yw swoje kreacje w LEGO (44.42z)
Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podrêcznik (49.00z)
Algorytmy w C (55.00z)
Hands-On Smart Contract Development with Solidity and Ethereum. From Fundamentals to Deployment (220.15z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. ePub (23.90z)
Digital Photography Pocket Guide. Pocket Guide. 3rd Edition (50.92z)
e-Publikacje w InDesign CS6. Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych urz±dzeñ (87.92z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Python Data Analysis - Second Edition (189.00z)
QuarkXPress 4 (37.50z)
Access Database Design & Programming. Creating Programmable Database Applications with Access 97, 2000, 2002 & 2003. 3rd Edition (135.15z)
Windows Terminal Tips, Tricks, and Productivity Hacks (94.99z)
Matplotlib 2.x By Example (179.00z)
ASP.NET 3.5 dla programistów PHP (34.90z)
Dreamweaver 4. Biblia (109.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań