e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Programowanie
Seria: Inne


Algorytmy. Æwiczenia. eBook. ePub

Bogdan Buczek
cena: 27.90 z
Data wydania: 2011-04-21
stron: 272, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj algorytmy, a profesjonalne programowanie nie bêdzie mia³o przed Tob± tajemnic

 • Jak zaprojektowaæ rozwi±zanie problemu w formie algorytmu?
 • Jak stosowaæ instrukcje iteracyjne?
 • Jak przedstawiæ algorytm w postaci schematu blokowego?
W czasach ery informatycznej coraz wiêksza liczba osób zainteresowana jest zdobyciem umiejêtno¶ci programowania. Jednak¿e umiejêtno¶æ ta wymaga zarówno rozleg³ej i rzetelnej wiedzy, jak i do¶wiadczenia. Podstaw± owej wiedzy jest dobra znajomo¶æ algorytmów, która umo¿liwia przeprowadzanie kolejnych etapów programowania. Pozwala ona na przechodzenie od analizy i zdefiniowania problemu, poprzez testowanie i usuwanie b³êdów, a¿ do opracowania dokumentacji. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, pomo¿e Ci zrozumieæ ka¿d± z tych faz i nauczy Ciê pisaæ w³asny kod.
"Algorytmy. Æwiczenia" to niezbêdny elementarz dla ka¿dego przysz³ego programisty. Dziêki temu podrêcznikowi poznasz ró¿ne sposoby opisu algorytmów oraz ich klasyfikacjê. Dowiesz siê, jaki wp³yw ma zastosowanie okre¶lonej metody obliczeniowej na dok³adno¶æ wyników koñcowych, a tak¿e, na czym polega przetwarzanie danych w pêtli programowej. Wykonuj±c kolejne æwiczenia, opatrzone szczegó³owymi komentarzami i wskazówkami, nauczysz siê pisaæ algorytmy, sporz±dzaæ wykresy i schematy blokowe oraz tworzyæ kod programu. Ksi±¿ka jest doskona³ym podrêcznikiem dla studentów informatyki, jednak dziêki temu, ¿e wszystkie informacje przedstawiono tu w jasny i klarowny sposób, mo¿e z niej korzystaæ ka¿dy, kto chce rozpocz±æ samodzielne programowanie.
 • Sposoby opisu algorytmów
 • Klasyfikacja algorytmów
 • Algorytmy sekwencyjne
 • Kodowanie algorytmów
 • Algorytmy z rozga³êzieniami
 • Przetwarzanie danych w pêtli programowej
 • Algorytmy iteracyjne
 • Funkcja silnia
 • Instrukcje iteracyjne w Turbo Pascal i Visual Basic
 • Algorytmy rekurencyjne
 • Schemat Hornera
 • Pozycyjne systemy liczbowe
 • Algorytmy sortowania danych

Poznaj algorytmy i zacznij my¶leæ jak programista!Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Programowanie

Zostañ Freelancerem (31.21z)
Rachunek Przep³ywów Pieniê¿nych generowany z JPK_KR (32.61z)
Vue.js 2 Web Development Projects (179.00z)
Mastering macOS Programming (179.00z)
Testowanie w procesie Scrum. Przewodnik po zarz±dzaniu jako¶ci± oprogramowania w ¶wiecie programowania (62.37z)
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV. Jêzyk UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych (139.00z)
Tcl-Tk. Programowanie (39.00z)
Magia Ruby. Programowanie na weso³o (32.68z)
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV (129.00z)
TensorFlow Machine Learning Cookbook. Second Edition (119.00z)
ASP.NET AJAX Server Controls. Zaawansowane programowanie w nurcie .NET Framework 3.5. Microsoft .NET Development Series (89.00z)
Nauka programowania z Minecraftem. Buduj niesamowite ¶wiaty z wykorzystaniem mocy Pythona! (55.20z)
Microsoft Visual Studio 2010. Ksiêga eksperta (199.00z)
Learning Microsoft Cognitive Services - Second Edition (179.00z)
Building Modern Web Applications Using Angular (149.00z)
Designing Interfaces. Patterns for Effective Interaction Design (169.15z)
Wiêcej ni¿ architektura oprogramowania (39.00z)
Algorytmy. Almanach (79.00z)
Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II (29.00z)
Cloud Native programming with Golang (179.00z)

Pozostae z serii: Inne

Managing Projects with GNU Make. 3rd Edition (135.15z)
Microsoft SharePoint 2016 Krok po kroku (80.99z)
Na skróty. Jak hakerzy, wynalazcy i gwiazdy siêgaj± po sukces (24.70z)
Programming JavaScript Applications. Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries (135.15z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Tablice informatyczne. XML (12.90z)
Drupal 7. Od podstaw (24.70z)
Hartowanie Linuksa we wrogich ¶rodowiskach sieciowych. Ochrona serwera od TLS po Tor (32.45z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych (69.00z)
Microsoft Outlook 2016 Krok po kroku (44.80z)
Yii2 Framework - Nauka poprzez tworzenie systemu CMS (17.07z)
Modern Computer Architecture and Organization - Second Edition (179.00z)
Web development. Receptury nowej generacji (26.95z)
Learn Type-Driven Development (129.00z)
Designing Multi-Device Experiences. An Ecosystem Approach to User Experiences across Devices (152.15z)
BSD Hacks. 100 Industrial Tip & Tools (101.15z)
Kosymulacja. Elastyczne projektowanie i symulacja wielodomenowa (21.45z)
Ekonometria Rozwi±zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (41.07z)
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D (99.73z)
Painting the Web. Catching the User's Eyes - and Keeping Them on Your Site (143.65z)