e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -39%


C# 6.0 w pigu³ce. Wydanie VI

Joseph Albahari, Ben Albahari
promocja -39%
cena: 129 z 78.69 z
Data wydania: 2016-10-10
stron: 1064, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
C# jest jednym z najlepszych projektów firmy Microsoft. Jêzyk ten zosta³ od podstaw zaprojektowany jako obiektowy. Charakteryzuje siê niezwyk³± elastyczno¶ci± i wszechstronno¶ci±. Udostêpnia wysokopoziomowe abstrakcje, takie jak wyra¿enia, zapytania i kontynuacje asynchroniczne, a równocze¶nie pozwala na korzystanie z niskopoziomowych mechanizmów, jak w³asne typy warto¶ciowe programisty czy opcjonalne wska¼niki. C# w wersji 6.0 jest kolejn± istotn± aktualizacj± jêzyka. Programista pisz±cy w C# powinien konsekwentnie poznawaæ te zmiany.

Niniejsza ksi±¿ka jest zwiêz³ym kompendium wiedzy o C#, CLR oraz o zwi±zanej z C# platformie. Napisano j± z my¶l± o programistach na co najmniej ¶rednim poziomie zaawansowania. W zrozumia³y, a równocze¶nie dog³êbny sposób wyja¶niono takie trudne kwestie, jak wspó³bie¿no¶æ, bezpieczeñstwo i domeny aplikacji. Informacje o nowych sk³adnikach jêzyka C# 6.0 i zwi±zanej z nim platformy zosta³y oznaczone. Szczególnie istotny z punktu widzenia programisty mo¿e okazaæ siê rozdzia³ o nowym kompilatorze Roslyn, zwanym kompilatorem us³ugowym.

Najwa¿niejsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • sk³adnia, typy oraz zmienne C#
  • bezpieczeñstwo kodu i dyrektywy preprocesora
  • rdzenne technologie i techniki platformy .NET Framework, w tym LINQ, XML, kolekcje, kontrakty kodu, zarz±dzanie pamiêci±, refleksja, programowanie dynamiczne
  • kompilator Roslyn, w tym jego architektura, struktura drzewa sk³adni i model semantyczny

C# jest szybki, efektywny, wygodny — to narzêdzie w sam raz dla Ciebie!Cena: 78.69 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C# - Programowanie

Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku (63.84z)
Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki (56.96z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II (32.45z)
Head First C#. 4th Edition (237.15z)
Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w C#. Projektowanie innowacyjnych aplikacji sklepu Windows przy u¿yciu WinRT, XAML i C# (47.04z)
C# Cookbook (220.15z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie III (59.00z)
C# 6.0 w pigu³ce. Wydanie VI (70.95z)
C# 8.0 Pocket Reference. Instant Help for C# 8.0 Programmers (92.65z)
C# 9.0 in a Nutshell (177.65z)
Microsoft Visual C# 2013 Krok po kroku (88.83z)
Learn C# Programming (109.00z)
Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C# (23.68z)
Programming C# 3.0. 5th Edition (160.65z)
C# 3.0 Cookbook. 3rd Edition (177.65z)
C#. Rusz g³ow±! Wydanie IV (83.85z)
C# 3.0 Design Patterns (135.15z)
Windows 8. Tworzenie aplikacji z u¿yciem C# i XAML (49.00z)
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w jêzyku C# (89.00z)
Visual C# 2005: A Developer's Not (101.15z)

Pozostae z serii: Inne

Cocoa and Objective-C: Up and Running. Foundations of Mac, iPhone, and iPad Programming (118.15z)
ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio (32.45z)
Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod. eBook. Mobi (39.00z)
The Agile Developer's Handbook (139.00z)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00z)
Getting Started with SQL. A Hands-On Approach for Beginners (126.65z)
Windows XP Home PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
MQTT Essentials - A Lightweight IoT Protocol (159.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
Pó³maraton. Zdrowy trening i doskona³e wyniki metod± Gallowaya (19.20z)
Internet równie¿ dla seniora (33.75z)
jOOQ Masterclass (149.00z)
ABC PowerPoint 2007 PL (27.00z)
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC. Podrêcznik dla fotografów (70.95z)
Ajurweda w praktyce. Jak wspó³cze¶nie stosowaæ staro¿ytn± sztukê leczenia (23.90z)
Excel 2007 PL. Kurs (34.90z)
Programowalno¶æ i automatyzacja sieci. Poradnik in¿yniera sieci nastêpnej generacji (48.95z)
Adobe Premiere Pro. Oficjalny podrêcznik (80.00z)
Windows 10 PL. Kurs (39.90z)
Tablice informatyczne. C# (2.00z)